Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av nano- och halvledar-fysik, som sträcker sig från materialvetenskap till kvantfysik och olika tillämpningar. Avdelningen leder också NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik. Lund Nano Lab utgör en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

De senaste tjugo åren har vår forskning kring framställning av avancerade nanomaterial bestående av nanopartiklar producerade med hjälp av aerosolteknik legat i den internationella frontlinjen. Vi vill utöka vår forskning på området genom att kombinera avancerad aerosolteknologi med avancerad processteknologi för att framställa multifunktionella hybrid-nanostrukturer, vilka är av stort intresse för forskning och industri inom flera områden.

Denna rekrytering är knuten till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Forskare tidigt i sin karriär som rekryteras till WISE-programmet kommer att ingå i WISE Forskarskola, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv

För mer information se https://wise-materials.org,  www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se och www.nano.lu.se/maria-messing.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att ägna sig åt sin egen forskarutbildning vilket innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. Den forskarstuderande förväntas också, i mindre omfattning (inte mer än 20%), bidra till undervisning.

Målet med projektet är att utveckla och kombinera tekniker för att producera nya typer av magnetiska kompositmaterial, bestående av aerosol-genererade nanopartiklar och att använda process-tekniker för att styra den spontana formationen av 1-, 2- och 3-dimensionella strukturer. Sådana strukturer kan vara mycket användbara i tillämpningar inom datalagring, magnetiska minnen, magnetisk kylning, och som byggstenar i framtida magneter för gröna teknologier. Projektets huvudfokus kommer vara utveckling av hårda och mjuka magnetiska nanopartiklar bestående av mixade metaller, men projektet kommer även inkludera avancerad karakterisering, av både de individuella nanopartiklarna och de större kompositstrukturerna. Detta kommer göras med hjälp av elektronmikroskopi, röntgenbaserade metoder och mätningar av materialens magnetiska egenskaper med hjälp av en magnetometer. Således kommer den forskarstuderande, i tillägg till att få vara med och ta kunskapen om nya nanomaterial och formation av aerosol-nanopartiklar framåt, att få omfattande erfarenhet av flertalet viktiga produktions- och karakteriserings-metoder för nanomaterial. Vi har ett stort nätverk av internationella samarbetspartners och en tids placering i industrin eller ett annat universitet kan ingå i arbetsuppgifterna.

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Önskvärda meriter

Grundexamen bör inkludera kurser inom materialvetenskap och materialkarakterisering. Forskningen är dessutom i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik (inkl. kvantmekanik), elektronik, halvledarfysik och framställning av nanostrukturer är av värde. Förmåga och skicklighet i laborativt arbete är av stor vikt för doktorandtjänsten och är meriterande, liksom kurser i magnetism. Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, motivation, samt förmåga att samverka med forskare från andra discipliner.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning om arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

För sökanden vars tidigare studier gjordes på ett universitet där engelska inte var undervisningsspråket, ber vi den sökande att komplettera sin ansökan med handlingar som visar på goda kunskaper i det engelska språket (till exempel resultat från TOEFL/IELTS test, eller liknande).  

Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågor.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/318
Kontakt
 • Maria Messing, maria.messing@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-14
Sista ansökningsdag 2023-03-27

Tillbaka till lediga jobb