Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Nya ansatser behövs för en effektiv anpassning av det finansiella systemet till den biologiska mångfaldens behov. Denna postdoktortjänst ingår i forskningsprojektet BIOPATH med mål att bedöma, utveckla och testa befintliga och nya tillvägagångssätt för hur hänsyn till biologisk mångfald kan integreras i finansiellt beslutsfattande med finansiella aktörer, och analysera de institutionella och politiska konsekvenserna av möjliga sådana övergångsvägar. Postdoktorn kommer att fokusera på hur metodik kring livscykelanalys (LCA) kan utvecklas och anpassas till att undersöka vilka konsekvenser en alternativ användning av livsmedel, skogsprodukter och bioenergi kan ha för biologisk mångfald. Detta kräver parallell utveckling av mer robusta kvantitativa tröskelvärden för biologisk mångfald som kan integreras i finansiellt beslutsfattande genom förbättrade LCA-metoder, likt införandet av kvantitativa värden för koldioxidavtryck idag. För detta ändamål kommer befintliga LCA-metoder och modeller för påverkan på biologisk mångfald att användas för att utveckla nya och innovativa tillvägagångssätt som kan integrera biologisk mångfald i ekonomiska beslut.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Postdoktorn kommer att kartlägga och utvärdera robustheten hos befintliga, publicerade LCA-baserade tillvägagångssätt som inkluderar kvantifiering av påverkan på biologisk mångfald. I ett andra steg kommer kandidaten att bedöma möjligheterna att integrera förbättrade och anpassade datadrivna mått på biologisk mångfald i LCA-metodik för olika beslutssammanhang. Slutligen kommer LCA-baserade fallstudier att utföras för att testa och omvandla de tillvägagångssätt som kartlagts, med fokus på vilka konsekvenser en alternativ användning av bioenergi och mat kan ha för biologisk mångfald. Här kommer nya fotavtryck för biologiska mångfald att kombineras med befintliga koldioxidavtryck som nyttjas i nuvarande beslutsfattande, t.ex. de som inkluderas i politiska verktyg på nationell och EU-nivå.

Arbetet kommer att utföras i ett tvärvetenskapligt projektteam med expertis inom biologisk mångfald och ekologi, miljösystem, statsvetenskap med mera. Postdoktorn förväntas presentera resultat vid internationella konferenser, producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar och spela en roll i att sprida resultaten. Interaktioner med intressenter är en del av projektet. Postdoktorn förväntas också aktivt delta i och bidra till den allmänna vetenskapliga diskussionen i forskargrupperna.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad kompetens i livscykelbedömningar
 • Kunskaper om ekologi och kartläggning av biologisk mångfald
 • Visade färdigheter i vetenskaplig publicering

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Kunskap och erfarenhet av LCA, särskilt relaterat till användningen av biomassa inom olika sektorer
 • Dokumenterad kunskap om ekologi i allmänhet och bevarande av biologisk mångfald i synnerhet

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla:

 • Meritförteckning/CV inklusive publikationslista.
 • En generell beskrivning av tidigare forskningsarbete och framtida forskningsintressen (max tre sidor).
 • Kontaktuppgifter till minst två referenser.
 • Kopia av examensbevis för doktorsexamen samt ev. andra intyg/betyg som du önskar åberopa.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/392
Kontakt
 • Henrik Smith, professor, +46462229379,mailto:henrik.smith@biol.lu.se
 • Pål Börjesson, professor, 046-2228642,pal.borjesson@miljo.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-06
Sista ansökningsdag 2023-04-17

Tillbaka till lediga jobb