Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskningen vid avdelningen för atomfysik handlar om olika tillämpningar av optik och lasrar, till exempel atom- och molekylfysik med ultrakorta ljuspulser, högintensiv laserplasmafysik, kvantinformation och biofotonik. Avdelningen driver en högeffektlaseranläggning, med flera avancerade femtosekundslasersystem. Avdelningen är en del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds lasercentrum, LLC. Avdelningen är också starkt involverad i grundutbildningen, särskilt inom LTHs fotonikprogram.

Projektbeskrivningar 

Vid högeffektlaseranläggning bedrivs forskning om generering och tillämpning av extremt korta ljuspulser, i attosekund och extrema ultravioletta området. Forskningen sträcker sig från ultrasnabb laserteknologi och extremt icke-linjär optik till studier av elektrondynamik i atomer, molekyler samt mer komplexa system. Avdelningen för Atomfysik söker nu 4 doktorander för fyra olika projekt som beskrivs nedan.

1.Utveckling av en laser i SWIR (short-wavelength infrared) område och tillämpningar
Målet är att fortsätta utvecklingen av ett kortpulslasersystem i det infraröda spektralområdet vid 1,8 mm samt att utforska tillämpningar, speciellt generering av attosekundpulser med hög fotonenergi och tidsupplöst Röntgen photoelektron spektroskopi.

2. Laserutveckling och övertonsgenerering med industriell ytterbiumlaserkälla
Projektet innefattar utveckling, optimering och karakterisering av en laser-driven källa för generering av XUV-pulser. Det inkluderar också fas- och intensitetsmodulering av strålen med användning av spatial light modulators. Målet är att fortsätta utvecklingen av postkomprimeringsmetoder för femtosekundslasersystem samt att utveckla övertonsgenereringsprocessen i 90 eV-området.

3. Ultrasnabb kvantfysik
Projektet består i att studera kvanttillståndet av fotoelektron som skapas genom absorption av attosekundljuspulser. Detta innefattar utveckling av metoder för mätningar av elektronens koherensegenskaper. Projektet, som ligger vid gränsen mellan attosekundfysik och kvantinformation, omfattar både teori och experiment. 

4. Tidsupplösta studier av atomer, molekyler och fasta material med användning av ultrakorta intensiva laserpulser i det extremt ultravioletta området och röntgenområdet samt ultrakorta, lasergenererade, elektronpulser. Projektet innefattar utveckling, optimering och karakterisering av en laser-driven källa för generering av attosekundspulser, utveckling och implementation av pump-probmättekniker samt experiment vid övertonslaboratoriet vid Högeffektslaserfaciliteten i Lund och vid internationella frielektronlaserfaciliteter.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet Fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Studenten ska ha en bakgrund inom optik/fotonik och/eller atomfysik/kvantmekanik

Övriga meriter, specificerade för respektive projekt

Erfarenhet inom ett eller flera av följande ämnen är en merit för alla projekt (1 till 4):

 • Femtosekundslasrar och ultrasnabb optik
 • Övertonsgenerering och attosekundfysik
 • Pump-probexperiment
 • Fotojon-/fotoelektronspektroskopi
 • Övriga färdigheter inom exempelvis programmering, dataanalys, vakuumteknik, mekanisk design

Följande meriter gäller också för projekt 4:

 • Frielektronlaserexperiment
 • Experimentella studier av molekyldynamik

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§. Vi avser anställa 1-4 doktorander.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ange gärna vilket eller vilka projekt intresserar dig mest. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även svara på de jobbspecifika frågorna som en del av ansökningsprocessen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 4
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/530
Kontakt
 • Proj 1. Cord Arnold, 046-2227472
 • Proj 2. Anne-Lise Viotti, 046-2227586
 • Proj 3. Anne L'Huillier, 046-2227661
 • Proj 4. Per Eng-Johnsson, 046-2227658
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-04-07

Tillbaka till lediga jobb