Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen (LTH)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Forskningen vid avdelningen för biofysikalisk kemi omfattar studier av biomolekylära interaktioner, struktur och dynamik, med syftet att förstå biologiska system och processer på molekylär nivå. Tyngdpunkten ligger på experimentella och teoretiska studier av de fysikaliska egenskaperna hos proteiner i lösning. Avdelningen för biofysikalisk kemi är en del av centrum för molekylär proteinvetenskap.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Avdelningen ansvarar för kurser i fysikalisk kemi, NMR-spektroskopi och biofysikalisk kemi. 

Den biologiska funktionen hos många proteiner regleras av specifika modifieringar av aminosyrasidokedjor. Ändringarna är ofta reversibla och görs som svar på olika typer av cellulär stress. Vår forskning är inriktad på att erhålla detaljerad kunskap om hur specifika posttranslationella modifieringar (PTM) av proteiner reglerar proteinfunktion och ändrar proteinernas egenskaper. Vi undersöker om PTM gör proteinerna benägna att aggregera eller hindrar dem från att felveckas för att därigenom utreda vilken roll PTM spelar i amyloidbildning associerad med proteinfelveckningssjukdom. Det övergripande målet med detta doktorandprojekt är att karakterisera de molekylära effekterna av specifika PTM av enzymet superoxiddismutas 1 i amyloidbildning.

Arbetet kommer att kräva utveckling och implementering av nya bakteriella expressionssystem för att producera posttranslationella modifierade proteiner samt detaljerade biofysiska karakteriseringar. Ett antal biofysiska metoder kommer att tillämpas för att få en detaljerad molekylär förståelse av amyloidbildning. Metoderna kommer att omfatta NMR-spektroskopi, optisk spektroskopi (fluorescens och cirkulär dichroism) och kryogen elektronmikroskopi.

 Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biofysikalisk kemi uppfyller den som har:

 • civilingenjörsexamen, magisterexamen, eller annan utbildning på jämförbar nivå med ett betydande inslag av matematik, molekylära vetenskaper och livsvetenskaper. Beroende på det specifika projektets inriktning krävs kurser på avancerad nivå i fysikalisk kemi, biofysikalisk kemi, protein-vetenskap, och/eller molekylspektroskopi.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • God förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Särskild vikt läggs vid den sökandes erfarenhet av biofysikalisk kemi.
 • God molekylär förståelse.
 • Erfarenhet av laborativt projektarbete.
 • Praktisk erfarenhet av en eller flera av ovan nämnda tekniker.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, kopia av betyg, kopia av examensarbete eller magisteruppsats (master’s thesis) i pdf-format, kontaktuppgifter till två referenser samt övrigt som du önskar åberopa (t.ex. rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1550
Kontakt
 • Kristine Steen Jensen, +46462228243, kristine_steen.jensen@bpc.lu.se
 • Mia Hedin, mia.hedinatkc.lu.se
Publicerat 2023-05-04
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb