Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Av särskilt vikt för denna anställning är avdelning för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) där doktorandanställningen placeras. Avdelningen har ca 60 anställda, varav hälften är doktorander. Utöver ytfysik och magnetismen, har avdelning en stark profil inom elektronspektroskopi, avbildningsmetoder och utveckling av nya metoder som nyttjar synkrotronljus. Forskning om ljus-inducerade dynamiska processer inom små kvantsystem er är ett viktigt område där av attosekund-ljuskällor vid Lund Attosecond Science Center, MAX IV-synkrotronen i Lund och frielektronlasrar i Hamburg nyttjas.

Lund Attosecond Science Center (LASC) är ett världsledande forskningscenter inom attosekundsvetenskap och involverar mer än 20 forskare från olika discipliner som arbetar med ultrasnabb vetenskap och attosekundsteknik. LASC är idag Sveriges största forskningsmiljö för studier av ultrasnabb dynamik hos materia, och tillhör Lunds Lasercentrum (LLC) som är anslutet till Laserlab Sweden och Laserlab-Europe. Vid LASC finns state-of-the-art attosekundsljuskällor med intensiva XUV-pulser (~μJ pulsenergi vid 100 Hz), avstämbara XUV-pulser (vid 3 kHz) eller ultrakorta pulser med hög repetitionshastighet (200 kHz), som gör det möjligt att studera elektronrörelser i atomer, molekyler och nanosystem.

Doktorandanställningen kommer att vara knuten till forskarskolan HELIOS (https://www.heliosgraduateschool.org/) som är ett samarbete mellan Lunds universitet och Universität Hamburg, samt anläggningarna DESY.

Arbetsuppgifter

Syftet med projektet är att undersöka den dynamiken hos ultrasnabba processer i atomer och molekyler med hjälp avancerade tre-dimensionellt rörelsemängsavbildande elektron- och jonspektrometrar. Ett särskilt fokus ligger på fotojonisationsprocesser i atomer med flera elektroner, med målet att öka vår förståelse för elektronkorrelation och kvantmekaniska egenskaper hos korrelerade fermioner. I projektet ska doktoranden arbeta med experiment och utveckla metoder for att studera ultrasnabba processer bortom enkel fotojonisation med attosekundsljuskällor och i viss mån frielektronlasrar. Specifika ämnen för projektet inkluderar:

 1. Studier av ultrasnabb dynamik med attosekundpulser i atomer eller molekyler,
 2. Undersökning av samspelet mellan ultrasnabb dynamik och koherens,
 3. Utveckling av experimentella mättekniker som är känsliga för specifika spin-tillstånd.

Grundläggande arbete kommer att ske i samarbete med LASC. Dessutom kan experimenten utföras vid frielektronlasrar eller internt i vårt laboratorium vid Fysiska institutionen för att utveckla och testa nya tekniker innan experimenten utförs med attosekundsljuskällor.

Doktorandtjänsten tillhör projektet ”Entanglement and decoherence in ultrafast electron spectroscopy and microscopy”, som är ett samarbete mellan tre avdelningar vid Fysiska institutionen: Synkrotronljusfysik, Atomfysik och Matematisk fysik. Arbetet kommer att genomföras i samarbete med flera andra forskare och det finns goda möjligheter till samarbete med teoretiska grupper.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Erfarenhet av programmering.
 • Beredd att delta i ett lagarbete under längre experimentperiod vid stora forskningsfaciliteter (synkrotronljus anläggningar eller frielektronlasrar), vilket kan innebär flera resor årligen.

Önskvärda meriter

 • Skicklighet i laboratoriearbete är viktigt, inklusive användning av elektronspektrometrar, masspektrometrar och (ultra)högvakuumteknik.
 • Erfarenhet av vetenskaplig samverkan med forskare från andra discipliner och från andra länder.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1733
Kontakt
 • Mathieu Gisselbrecht, +46462228275
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-05-30
Sista ansökningsdag 2023-07-31

Terug naar vacatures