Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi och biologisk fysik.

Modellering, simuleringar och analys av experimentella data är oumbärliga verktyg i studier av biomolekylär dynamik. Vi söker en doktorand som kommer att utveckla metoder för modellering och simulering av reaktion-diffusionsprocesser knutna till experiment på cell-receptorbindningsdynamik. Arbetet kommer att bedrivas i nära samarbete med experimentella partners.

Arbetsuppgifter

Studenten ska numeriskt simulera reversibla reaktions-diffusionssystem och utveckla metoder för spårning av fluorescensmärkta molekyler i ett sådana system. Studenten kommer också att introducera nya metoder för parameteruppskattning (av diffusionskonstanter för fria och bundna tillstånd och av associations-/dissociationshastigheter) för experimentella data. Proceduren för parameteruppskattning kommer att involvera modellering av molekyldynamik samt fotonstatistik och kameraresponsmodellering. Arbetet rör biofysisk modellering, beräkningar och tillämpad matematik.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.


Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Kraven på särskild behörighet för teoretisk fysik med inriktning mot beräkningsbiologi uppfyller den som har utbildning på grundnivå i biomedicinska ämnen, kemi, fysik, matematik eller datalogi, och därutöver minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå i bioinformatik, beräkningsbiologi eller närbesläktade områden.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Stark bakgrund inom teoretisk fysik med erfarenhet av simuleringar och modellering av stokastiska processer
 • God programmeringserfarenhet
 • Praktisk erfarenhet av att arbeta med experimentella data

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av modellering och simulering av cell-receptor-dynamik är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast möjligt/ Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1797
Kontakt
 • Tobias Ambjörnsson, tobias.ambjornsson@cec.lu.se
Publicerat 2023-05-26
Sista ansökningsdag 2023-06-16

Terug naar vacatures