Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Atomfysik är en av sju forskningsavdelningar vid Fysiska institutionen. Avdelningen har ett femtiotal anställda, varav ett tjugotal doktorander. Forskningen vid avdelningen för atomfysik är inriktad på tillämpningar av optik och lasrar. Avdelningen driver Lunds Högeffektslaboratorium, som inbegriper flera avancerade lasersystem. Det är en central del av en stor tvärvetenskaplig forskningsmiljö inom Lunds universitet, Lunds Lasercentrum, LLC. 

EuPRAXIA Doctoral Network (EuPRAXIA-DN) är ett nytt Horizon Europe Marie Skłodowska-Curie Actions forskarskola och doktorandnätverk (MSCA-DN), som erbjuder 12 attraktiva doktorandtjänster inom universitet, forskningscentra och industri. Doktoranderna kommer att delta i ett tvärvetenskapligt forsknings- och utbildningsprogram inom plasma-acceleration som del i den nya forskningsinfrastrukturen EuPRAXIA. EuPRAXIA är ett europeiskt forskningsinitiativ fokuserat på att utveckla kompakt och kostnadseffektiv plasmateknologi för partikelacceleration. 

Arbetsuppgifter
Doktorandsprojektet handlar om experimentell forskning på laserdriven (laser-wakefield) acceleration av elektroner till höga energier, utnyttjande av starka fältgradienter i laserproducerad plasma och generering av intensiva röntgenstrålar.

Du kommer få tillgång till ett nytt unikt multi-terawatt-lasersystem vid Högeffektslaserfaciliteten. Lasern är baserad på optisk parametrisk s.k. chirped pulse amplification (OPCPA), och ger sub-10 fs laserpulser med upp till 100 Hz repetitionsfrekvens. Doktorandprojektets syfte är att utveckla nya koncept för optisk kontroll inom laseracceleration.

Du kommer att ha tillgång till ett omfattande utbildningsprogram inom EuPRAXIA-DN som kommer att inkludera flera internationella skolor och workshops om plasmaacceleration, samt kompletterande färdigheter. Tjänsten inkluderar en tillfällig vistelse vid IST i Portugal som kommer att ge viktig inblick i högpresterande datorberäkningar. 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Särskilt krav på behörighet till Marie Skłodowska-Curie Actions doktorandnätverk (MSCA-DN) uppfyller den som:

 • vid rekryteringen inte har varit bosatt eller utövat sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader under de senaste 3 åren.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenheter och kunskaper inom minst ett av följande ämnesområden: optik, laserfysik, plasmafysik, acceleratorfysik.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda och självständighet och personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Övrigt
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning om arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 1 oktober 2023 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2545
Kontakt
 • Olle Lundh, +46462229568
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-07-25
Sista ansökningsdag 2023-09-25

Tillbaka till lediga jobb