Lunds universitet, Juridiska fakulteten, Juridiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Juridiska fakulteten utlyser en doktorandanställning inom ämnesområdet folkrätt med inriktning mot mänskliga rättigheter. Den nu utlysta anställningen är kopplad till det tvärvetenskapliga projektet 'Refugee Finance: Histories, Frameworks and Practices (REF-FIN)' finansierat av Europeiska forskningsrådet (ERC) Starting Grant 2023. Tilltänkt handledare och projektledare för REF-FIN är docent Daria Davitti.

Flyktingfinansiering är den term som används för att referera till nya finansiella instrument som syftar till att locka privat kapital för att finansiera humanitära insatser för flyktingströmmar. Sådana finansiella instrument, som inkluderar flyktingobligationer, fonder för tekniskt bistånd och subventionerade lån, främjas av internationella organisationer, internationella finansinstitut och stater som innovativa lösningar på samhällsutmaningar som uppstår av storskaliga flyktingströmmar. Projektet syftar bland annat till att undersöka de socioekonomiska, juridiska och finansiella konsekvenserna av detta paradigmskifte från bistånd till finansiering och hur det påverkar konceptualiseringen och implementeringen av det internationella skyddet av flyktingar i internationell rätt.

Doktorandprojektet kommer att utvecklas som en del av REF-FIN och basera sig på fältarbete för att bedöma flyktingfinansieringens effekter på flyktingars rätt till skydd i linje med internationell rätt och mänskliga rättigheter, både i teorin och i praktiken. Det förväntas att projektbeskrivningen som lämnas in med doktorandansökan kommer att fokusera på flyktingskydd i samband med investeringar för social påverkan och/eller utvecklingsfinansiering. Det är önskvärt om projektbeskrivningen innehåller en granskning av utvecklingsfinansiering och klimatfinansiering som föregångare till flyktingfinansiering.

Arbetsuppgifter

Enligt 5 kap. 2 § Högskoleförordningen (HF) ska den som är anställd som doktorand främst ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Vid engagemang i olika forskningsrelaterade aktiviteter kopplade till projektet kommer doktoranden att samarbeta nära projektledaren, med andra forskarna som är involverade i projektgruppen och med kollegor inom området internationell rätt och mänskliga rättigheter vid fakulteten.

Fakultetens forskare och lärare förväntas bidra till en levande forskningsmiljö och fakultetens övriga verksamhet och i huvudsak bedriva arbetet på arbetsplatsen. 

Behörighet

Bara den som antas eller redan antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand (5 kap. 3 § HF).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 1. Avlagt en examen på avancerad nivå,
 2. Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 3. På något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (7 kap. 39 § HF).

Särskild behörighet har den som genomgått juristutbildningen och avlagt juristexamen/juris kandidatexamen eller motsvarande. Särskild behörighet har också den som kan åberopa annan genomgången utbildning eller särskild yrkeserfarenhet, om utbildningen och/eller yrkeserfarenheten bedöms ge en kompetens i ämnet för utbildningen på forskarnivå, som är likvärdig med juristexamen/juris kandidatexamen i fråga om såväl kunskaper i ämnet för utbildningen på forskarnivå som juridisk allmänbildning av betydelse för samma ämne.

Sökande ska ha avlagt juristexamen eller motsvarande senast den 25 oktober 2023.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i 5 kap. 1-7 §§ HF. Bestämmelser för tillträde till utbildning på forskarnivå återfinns i 7 kap. 34-41 §§ HF.

Vid antagning till utbildning på forskarnivå ska avseende fästas vid förmågan att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå (5 kap. 5 § HF, 7 kap. 35,41 §§ HF).

Den sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms med ledning av följande bedömningsgrunder utan inbördes rangordning:

Sökandes allmänna kompetens:

 • Kvalitet och innehåll i tidigare självständiga skriftliga arbeten, såsom examensarbetet
 • Förmåga att aktivt delta i fakultetens forskningsmiljö
 • Relevant utbildningsbakgrund och betyg
 • Relevant arbetslivserfarenhet

Projektbeskrivningens vetenskapliga kvalitet:

 • Förmåga att beskriva och problematisera gällande forskningsläge
 • Tydlighet och logiskt sammanhang i formulering av syfte och forskningsfrågor
 • Stringens i rättslig argumentation och analys
 • Adekvans i val av metod och teori
 • Förmåga till kreativitet och innovation i formuleringen av forskningsfrågor och angreppssätt
 • Språklig begriplighet och formalia

Ansökningsförfarande

Anställningen söks via Lunds universitets rekryteringssystem Varbi.

Ansökan ska innehålla meritförteckning, betygskopior, projektbeskrivning, ett examensarbete eller annat skriftligt arbete, angivande av en eller två referenspersoner (exempelvis chef eller handledare) samt övriga handlingar som sökande önskar belysa för aktuell anställning.

Projektbeskrivningen, som bifogas i en textfil i Varbi, får inte överstiga 15 000 tecken inklusive blanksteg, fotnoter, källförteckning etc (överstigande text beaktas inte) och ska skrivas på engelska språket eller svenska, danska eller norska språket (se Riktlinjer för projektbeskrivning).

Nämnden för utbildningen på forskarnivå kommer att intervjua ett urval av de sökande vid ett personligt möte eller digitalt onsdagen den 15 november. Besked om vem som kallas till intervju lämnas senast den 10 november. Intervjun tar sin utgångspunkt i ansökan och syftar till att fördjupa nämndens kunskap om den sökande och hennes eller hans förmåga att tillgodogöra sig utbildningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt 5 kap. 7 § HF.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-01-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2883
Kontakt
 • Daria Davitti, universitetslektor, 0462221019
 • Markus Gunneflo, studierektor , 0462221043
 • Amir Majidzadeh Heravi, fakultetskoordinator, 0462227753
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-14
Sista ansökningsdag 2023-10-25

Tillbaka till lediga jobb