Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Intensivt skogs- och lantbruk och urbanisering krymper livsmiljöerna för många arter. Små, isolerade populationer förlorar genetisk variation och riskerar att dö ut av den inavelsdepression som följer när närbesläktade individer fortplantar sig. Projektet syftar till att etablera konsekvenserna av fragmentering och förlust av habitat för sandödla (Lacerta agilis) – en indikator- och paraplyart för öppna habitat med många andra rödlistade arter. Med hjälp av genomiska analyser är det möjligt att visa på historiska förändringar i populationsstorlek, identifiera vilka strukturer i landskapet som gynnar spridning mellan lokaler, samt etablera i vilken utsträckning eliminering av skadliga genetiska varianter ger livskraftiga populationer. Resultaten kan användas som underlag för att identifiera effektiva bevarandestrategier för sandödlan.

Projektet ligger i gränslandet mellan evolutionär genomik och bevarandebiologi. Forskningen baseras i huvudsak på genomiska analyser av ett stort antal individer från isolerade och fragmenterade populationer. Projektet inkluderar fältarbete för att insamla data, molekylärbiologiska metoder, bioinformatiska analyser, samt metodik och statistik för spatiala analyser. 

Sammantaget är detta ett projekt som lämpar sig väl för studenter med bakgrund i och intresse för genomik, evolutionsbiologi, och bevarandebiologi.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för biologi uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (till exempel examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng, samt har goda kunskaper i det engelska språket, såväl skriftligt som muntligt.

Övriga krav

 • MSc i evolutionsbiologi, ekologi eller närliggande område.
 • Utmärkta kunskaper i engelska, både i läsförståelse och skrift. 
 • B-körkort.
 • Mycket god förmåga till proaktivt och självständigt arbete.
 • Praktisk erfarenhet av att analysera och tolka genomiska data.

Det är meriterande om kandidaten har:

 • Goda kunskaper och erfarenhet inom datahantering och statistik.
 • Praktisk erfarenhet av molekylärbiologiska metoder.
 • Erfarenhet av att arbeta i fält.
 • Erfarenhet av spatial analys och GIS.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, till exempel yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (det vill säga max 20%). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av doktorandutbildningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etcetera).

   

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Preliminärt 2024-09-02 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1401
Kontakt
 • Ewa Kralik, HR-administratör, +46462227921,ewa.kralik@biol.lu.se
 • Tobias Uller, Professor, +46462223094,tobias.uller@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-04-29
Sista ansökningsdag 2024-05-27

Tillbaka till lediga jobb