Lunds universitet, Kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biofysikalisk kemi involverar forskning som riktar sig mot molekylära frågeställningar i biologiska system. Experimentella och teoretiska metoder och angreppsätt har ofta sina ursprung i fysik. Forskning inom biofysikalisk kemi vid avdelningarna för Fysikalisk Kemi och Biokemi och Strukturbiologi (Kemiska Institutionen), inkluderar experimentella och teoretiska studier av mjuk och biologisk materia. Speciellt kan nämnas forskning rörande visa proteiners självassociation, samt co-aggregering och växelverkan med andra relevanta biomolekyler.

Det aktuella projektet fokuserar på en klass av så kallade chaperone-proteiner som genom molekylär växelverkan ökar lösligheten och därigenom förhindrar utfällning och amyloidbildning av andra proteiner (klienter). Vissa chaperone-proteiner kan också självassociera, och målet med projektet är både att förstå dessa chaperoners själv-association och att förstå chaperone-klient växelverkan och de molekylära mekanismer som verkar när amyloidbildning fördröjs eller förhindras. Specifika delmål innefattar bland annat bestämning av struktur och storleksfördelningar hos proteinaggregat, fördelningskoefficienter, jämviktstillstånd och fri energi-barriärer.

Doktoranden kommer att vara del av ett nätverk av doktorander och forskare vid avdelningarna för Biokemi och Strukturbiologi (http://www.cmps.lu.se/biostruct/)  samt Fysikalisk Kemi (http://www.physchem.lu.se) vid Lunds Universitet. Doktoranden kommer att antas i ämnet biokemi.

Arbetsuppgifter

Projektet omfattar experimentella studier av chaperonproteiners självassociation samt chaperon-klient-interaktioner och samaggregering med amyloidbildande proteiner. Syftet är att karakterisera och förstå de relevanta protein-proteininteraktionerna, och ursprunget till klienters ökade löslighet, på molekylär nivå. Studierna kommer att involvera olika chaperoner och amyloidbildande proteiner. De experimentella studierna kommer vanligtvis att inkludera användningen av flera toppmoderna tekniker. Relevanta experimentella metoder som är tillgängliga inkluderar optisk och NMR-spektroskopi, kalorimetri, neutron-, röntgen- och ljusspridningstekniker, fluorescenskorrelationsspektroskopi, ytplasmonresonans och andra yttekniker, optisk och elektronmikroskopi samt mikrofluidik för mätning av diffusion. Doktoranden kommer att genomföra planering, metodutveckling, experimentellt arbete och dataanalys. Detaljerad inriktning på forskarstudierna, inklusive val av experimentella tekniker och tillvägagångssätt kommer att bestämmas tillsammans med handledarna.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Biokemi uppfyller den som har:

 • Minst 120 högskolepoäng ska utgöras av kemikurser varav minst 30 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå inom den valda inriktningen eller närbesläktade inriktningar. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och arbetsuppgifterna. Detta inkluderar teoretiska kunskaper i fysikalisk kemi, biokemi och biofysikalisk kemi, samt praktisk erfarenhet av studier av amyloidproteiners och chaperoners själv- och samaggregering.
 • Förmåga till självständigt arbete och förmåga att designa experimnet som angriper vetenskapliga frågor.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och arbetsuppgifterna.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av vetenskapliga experimentella studier av själv- och samassociationsprocesser i lipid-, peptid- och/eller proteinsystem är en stor fördel, liksom både praktisk erfarenhet och teoretisk kunskap om en eller flera av ovan nämnda experimentella metoder.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med ett research statement där du summerar tidigare forskningserfarenhet och vad du uppnått, samt en motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1992
Kontakt
 • Tyra Lundquister, HR-administratör, tyra.lundquister@kilu.lu.se
 • Sara Linse, rekryterande chef, sara.linse@biochemistry.lu.se,+46462228246
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-12
Sista ansökningsdag 2024-07-03

Tillbaka till lediga jobb