Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och cellulär nivå̊ till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa.

Arbetsuppgifter

Projektet ingår i det EU-finansierade projektet ”Bryomolecules” som fokuserar på systematisk bioprospektering av europeiska mossor med syftet att hitta biologiskt aktiva substanser. Bryomolecules är ett samarbetsprojekt som involverar partners från Italien, Frankrike, Polen och Sverige.

Doktorandprojektet kommer att undersöka hur produktion av sekundära metaboliter hos mossor påverkas av olika odlingsförhållanden och i interaktion med andra växter (allelopatiska effekter). Detta kommer att ske i sterilkulturer som odlas i olika former av odlingssystem (agarplattor, hydroponiska kulturer och bioreaktorer). Mossorna kommer att testas för respons vid olika förhållanden vad gäller ljus, vattentillgång/näring men även i samkultur med andra växter (mossor, kärlväxter) i separata odlingsförsök. Resultaten kommer att utvärderas kemiskt med FTIR (infraröd spektroskopi) och genetiskt genom transkriptomanalyser. Det övergripande målet är att optimera produktionen av sekundärsubstanser (lagrade i celler men också exuderade till omgivande miljö) för industriella ändamål, men minst lika viktigt, för att få en bättre förståelse av ämnenas biologiska roller i naturliga habitat.

Projektet inkluderar insamling av mossor i fält, hantering av mossor i sterilkultur, experiment med bioreaktorer, infraröd spektroskopi (FTIR), DNA/RNA extraktioner, sammanställning av RNA bibliotek och bioinformatisk behandling av DNA sekvenser genererade med ”next generation” sekvensering. 


Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • Mastersexamen i Biologi
 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad färdighet i proaktivt och självständigt arbete
 • Mastersexamen i växtbiologi (växtsystematik, växtekologi, växtevolution eller växtfysiologi) eller motsvarande
 • Praktisk erfarenhet vad gäller analys och tolkning av genomiska data.

Det är meriterande om kandidaten har:

 • Dokumenterade färdigheter vad gäller identifiering av mossor
 • Erfarenhet av odling av mossor i sterilkultur
 • Praktisk erfarenhet av konstruktion och analys av knock-out-gener
 • Praktisk erfarenhet av undervisning

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 • Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.        
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Preliminärt 2024-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2028
Kontakt
 • Ewa Kralik, HR-administratör, +46462227921,ewa.kralik@biol.lu.se
 • Nils Cronberg, universitetslektor, +46462228974,nils.cronberg@biol.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-13
Sista ansökningsdag 2024-07-31
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb