Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt forskningsutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap, 39 §).

Behörig att antas till forskarutbildningen i ekonomisk historia är den som uppfyller kraven på grundläggande behörighet, samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ekonomisk historia och självständigt arbete motsvarande minst 15 högskolepoäng i ekonomisk historia.

Behörig att antas är även den, som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Detta kan tillexempel ha skett genom utbildningar inom nationalekonomi, historia, sociologi, ekonomisk geografi, demografi eller interdisciplinära utbildningar i samhällsvetenskapliga ämnen.

 

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

 

Bedömningsgrund

Vid tillsättningen ska framförallt hänsyn tas till graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunderna för detta är bredd, djup, relevans och självständighet i tidigare studier, liksom förmåga att arbeta självständigt och att delta aktivt i forskarmiljön.

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Tillsättningen kan också baseras på bifogad forskningsplan, tagande av referenser och efter personlig intervju.

Särskild vikt läggs vid uppsatsarbete och forskningsplan. Följande beaktas:

 • förmåga att beskriva, diskutera och placera in sitt arbete i forskningsfronten;
 • förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem;
 • relevanta val av teori och metod;
 • stringens i resonemang och analys

 

Övrigt

Forskningen ska bedrivas inom projekt och antalet kandidater som kan antas är beroende av att finansiering finns i form av externa forskningsmedel. Möjlig sådan finansiering finns just nu inom följande sex projekt:

- Globalisering och tillväxtens geografi – ett mikroperspektiv på Sveriges industrialisering. Projektet fokuserar på perioden 1800–1914 och undersöker industrialiseringens förlopp och förutsättningar med hjälp av en longitudinell mikrodatabas innehållande alla Sveriges industrier och dess ägare, kraftkällor, maskiner, arbetskraft och produktionsvolym och -värden. Kunskaper i svenska är meriterande. Statistiska kunskaper är nödvändiga. Kunskaper i statistik och erfarenhet av kvantitativa metoder är nödvändiga.

- Längre arbetsliv och omvårdnadsansvar över livscykeln. Projektet behandlar frågor om framtida tillgång på obetalt omsorgsarbete då en åldrande befolkning innebär en potentiell konflikt mellan längre arbetsliv och ett växande vård-/omsorgsbehov, inte minst för kvinnor. Projektet studerar den äldre vuxna befolkningens betalda och obetalda arbete samt familjedynamiska processer kopplade till hälschocker och omvårdnadsansvar i Sverige och andra länder baserat på register- och surveydata. Kunskaper i svenska är meriterande. Kunskaper i statistik och erfarenhet av kvantitativa metoder är nödvändiga.

- Hundra år av skilsmässa. Projektet undersöker skilsmässoutvecklingen i Sverige 1915–2015 från både ett makro- och mikroperspektiv. Det fokuserar på ekonomiska och sociala faktorer som förklaringar till skilsmässor under 1900-talet. Ledde ökat kvinnligt oberoende till fler skilsmässor? Vilken roll spelar konjunkturcykler för variationer i skilsmässotalet? Vilken roll spelar regionala faktorer för skilsmässa? Kunskaper i svenska är meriterande. Kunskaper i statistik och erfarenhet av kvantitativa metoder är nödvändiga.

- Historiska arbetsmarknader från ett mikroperspektiv. Projektet analyserar primärt löner och karriärer med hjälp av storskaliga mikrodata och statistiska metoder. Huvudfokus ligger på faktorer och processer som skapade skillnader bland olika grupper som arbetade i svensk tillverkningsindustri kring förra sekelskiftet (ca 1900). Ett könsperspektiv är relevant för delar av projektet. Kunskaper i svenska är meriterande. Kunskaper i statistik och erfarenhet av kvantitativa metoder är nödvändiga.

- How welfare shapes our future: Policies targeted at young children and their effects over the full life course – a case study of southern Sweden, 1920 to the present day. Detta projekt undersöker effekterna av institutionalisering av födslar på sjukhus och barnomsorg på daghem –  hur detta påverkat individernas hälsa och framgång från födsel till vuxen ålder. Svenska språkkunskaper är önskvärda men inte nödvändiga. God statistisk kunskap och förmåga att arbeta med stora databaser krävs.

- Svenskar i Amerika: Selektion och ekonomisk integration under massutvandringen kring år 1900. Projektet studerar integrationen av svenskar i USA under tidigt 1900-tal och bygger på folkräkningsdata. Goda statistiska kunskaper är nödvändiga.

Vi hoppas på ytterligare finansiering och tar naturligtvis gärna emot ansökningar inom andra områden eller av mer generell karaktär. Indikera i ansökan den inriktning som du i första hand är intresserad av.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap). Som innehavare får enbart förordas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

 

Ansökningsförfarande

Anställningen söks online via Lunds universitets rekryteringssystem Varbi.

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen.
 • Curriculum Vitae.
 • Dokumentation av studier på grund och avancerad nivå (LADOK-utdrag eller motsvarande) och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • Forskningsplan (max 1 500 ord exklusive referenser).
 • Dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Lunds universitet välkomnar sökanden med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämlikhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Antal lediga befattningar 6
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/477
Kontakt
 • Astrid Kander, 046-2227483, astrid.kander@ekh.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2018-02-07
Sista ansökningsdag 2018-04-03

Tilbake til ledige stillinger