Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Motivering till anställning och finansiering

Medel har erhållits från Knut & Alice Wallenbergs Stiftelse, genom Wallenberg Center for Quantum Technologies (WACQT), för att starta ett nytt projekt att använda kvantoptik för att avbilda enskilda molekyler. Projektet blir en samverkan mellan avdelningarna för kemisk fysik (Nat-fak) och atomfysik (LTH), och syftet med utlysningen är att kunna anställa en doktorand. Det finns även medel från Lund Laser Center (LLC) för utrustning, samt medel från EU FET Open (nanOQTech), för ett synergistiskt parallell-projekt på kvantoptik delen. 

Forskningsfokus och bakgrundsinformation för denna tjänst: 

För att se det osynliga - Kvantoptik och fluorescensmikroskopi för detektering av svagt emitterande enskilda molekyler och funktionella nanopartiklar 

Optisk spektroskopi är ett av de mest kraftfulla verktygen för övervakning av elektroniska processer i molekylära system. Tack vare banbrytande arbete av W. E. Moerner och M. Orrit i slutet av 1980-talet, kan vi idag mäta det optiska svaret hos en enskild molekyl eller nanopartikel (Nobelpriset i kemi 2014). 

Detektion av enskilda molekyler genom luminescens är i allmänhet begränsad till system med stort radiativt övergångsdipolmoment (t. ex. organiska färgämnen) och hög luminiscens. Tyvärr är den stora majoriteten av molekylära system svåra att detektera på nivån av enskilda molekyler eftersom deras optiska övergångar är "mörka". Detta kan antingen bero på att övergångsdipolmomentet är mycket svagt, såsom i t.ex. tripletter eller laddningstransporttillstånd, eller eftersom den radiativa övergången släckes av en annan mycket starkare icke-radiativ relaxering. Dessa "mörka" övergångar spelar en kritisk roll för de elektroniska egenskaperna hos molekylära system som används i modern optoelektronik eller som fotovoltaiska material. Därför kan detektion av "mörka" molekyler på nivån av enskilda molekyler öppna ett helt nytt perspektiv mot förståelse av optoelektroniska material som fungerar utanför den ensembleformade bilden. 

Samtidigt möjliggör kavitetskvantelektrodynamik (kavitets QED) så kallad Purcell-förstärkning av emissionstakten för en övergång. Detta sker i resonans i en högfinesskavitet med en modvolym som närmar sig den hos en ljusvåglängd i kubik. I denna regim modifieras vakuumdensiteten på ett sådant sätt att takten för spontan emission ökar, d.v.s. den naturliga livstiden minskar. Ett sådant system undersöks för närvarande för kvantinformationsändamål, där emissionsförstärkningar på upp till fyra storleksordningar borde vara möjliga för bra kvartssystem som joner av sällsynta jordartsmetaller. Förstärkning är mer utmanande för enskilda molekyler, men flera lovande kandidater kan undersökas under projektet, till exempel moderna pi-konjugerade polymerer avsedda för högeffektiva solceller, naturliga komplex för att fånga fotoner och halvledande kvantprickar. Dessutom verkar det vara möjligt att förändra de kemiska reaktionerna mellan molekyler genom den blotta närvaron av mikrokaviteten, vilket är ett mycket spännande och outforskat forskningsområde som vi också kan sikta mot med vår uppställning. 

Introduktion och forskningsmiljö

Då goda kunskaper i engelska är ett krav för anställningen så uppmuntrar vi alla sökande att använda den engelska utlysningstexten. Om skillnader mellan versionerna skulle råka förekomma, så har den engelska texten företräde. 

Denna doktorandanställning kommer att fokusera på experimentellt arbete med hjälp av idéer från kvantoptik i kaviteter för att möjliggöra avbildning av annars "mörka" enskilda molekyler. Sådana "mörka" molekyler och övergångar spelar en kritisk roll för de elektroniska egenskaperna hos molekylära system som används i modern optoelektronik eller som fotovoltaiska material. 

Tjänsten möjliggörs inom den nya ramen Wallenberg Center for Quantum Technologies (WACQT), som en applikation om kvantsensorer. Vid Lunds universitet kommer det att vara ett samarbete mellan avdelningarna för kemisk fysik (Prof. Ivan Scheblykin) och atomfysik (Assist. Prof. Andreas Walther), som kombinerar kompetens inom fluorescensspektroskopi med enskilda molekyler och kvantoptik i samma projekt. Projektet kommer att vara utmanande, tekniskt och vetenskapligt inspirerande och utgör en utmärkt utbildningsmiljö för en doktorand. 

Avdelningen för kemisk fysik (cirka 40 medlemmar) tillhör den naturvetenskapliga fakulteten och är ett av de ledande laserspektroskopi laboratorierna i Europa. Divisionen använder avancerade laserspektroskopi- och mikroskopi-metoder, inklusive molekylspektroskopi av enskilda molekyler, för att studera grundläggande elektrondynamik i olika nanosystem från organiska molekyler och nanopartiklar till halvledare, se www.chemphys.lu.se. 

Avdelningen för atomfysik vid tekniska fakulteten (LTH), Lunds universitet, har en personal på över 50 forskare, inklusive gästforskare och doktorander. Forskningen vid avdelningen är huvudsakligen baserad på användningen av lasrar, allt från diodlaser till terawattlaser vid High-Power Laser Facility. Forskningsområdena innefattar bl.a.: interaktioner mellan intensiva laserfält och materia, kvantoptik, kvantinformation, spektroskopi, ultra-korta pulser och biofotonik. Mer information finns på http://www.atomic.physics.lu.se/. 

Som land erbjuder Sverige ett av de bästa anställningsvillkoren i världen för doktorandtjänster, inklusive en årslön på cirka 340000 SEK och ett starkt socialt skyddsnät. 

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

- avlagt examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen (t.ex. magister/civilingenjörsexamen inom fysik eller liknande), eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

- minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller Civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. 

Övriga krav:

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav. 

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig densamma. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Härvid beaktas särskilt följande:

 • Kunskaper och färdigheter som är relevanta för forskarutbildningen inom forskningsområdet, såsom en bred och grundlig förberedelse inom fysik, optik, optisk spektroskopi och fluorescens.
 • Bedömd förmåga att arbeta självständigt och förmåga att formulera och lösa vetenskapliga frågor. Denna förmåga kan till exempel grundas på forskningserfarenhet, en magisteruppsats eller i en diskussion om vetenskapliga problem under en eventuell intervju.
 • Färdigheter i skriftlig och muntlig kommunikation.
 • Övriga erfarenheter som är relevanta för forskarutbildning, till exempel yrkeserfarenhet.
 • God samarbetsförmåga, drivkraft, kreativitet och förmåga att organisera och strukturera ditt arbete anses vara positiva egenskaper
 • Färdigheter i programmering (Labview, MATLAB, etc.)
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta i optiska laboratorier
 • Kunskap om grundläggande kemi är ett plus
 • Svar på bedömningsfrågan nedan 

Bedömningsfråga:

 • Ljus med vakuumvåglängd på 589 nm kommer in i en akrylglasplatta (PMMA-typ). Vad är ljusets frekvens och våglängd inuti akrylglasplattan? – Skriv dina svar i det personliga brevet, tillsammans med en kort förklaring. 

Arbetsvillkor

En doktorandtjänst är en anställning med huvuduppgiften att ägna sig åt egen forskarutbildning enligt studieplanen. Forskarutbildningen har en varaktighet på 4 år vid heltidsstudier. Därutöver kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och tekniskt/administrativt arbete motsvarande högst 20 % av heltid. Andelen undervisning bestäms i samråd med handledare och forskningsavdelning, men ligger oftast lägre än 20 %. Doktorandtjänsten förlängs då i motsvarande grad, dock längst till att motsvara 5 års heltidsanställning. Doktorandtjänsten omgärdas av särskilda regelverk som återfinns i Högskoleförordningen (SFS 1993:100, kap. 5, med ändringar). Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. 

Ansökningsförfarande

Ansök online! Ansökan ska innehålla ett brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen. Ansökan ska dessutom innehålla CV, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, en förteckning över minst två referenser med kontaktuppgifter, kopior av betyg och övriga handlingar som sökanden önskar åberopa. Dessutom borde det personliga brevet adressera den bedömningsfråga som beskrevs ovan, i sektionen Bedömningsgrund. 

Övrigt

Vi undanber oss kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag pga statliga upphandlingsregler.Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2018/4384
Kontakt
 • Ivan Scheblykin, professor, 046-2224848
 • Andreas Walther, biträdande universitetslektor, 046-2229625
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2018-12-17
Sista ansökningsdag 2019-01-28

Tilbake til ledige stillinger