Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Lunds universitet ledigförklarar en anställning som biträdande universitetslektor i byggproduktion med placering tills vidare vid institutionen för bygg- och miljöteknologi. 

Ämne
Byggproduktion

Särskild ämnesbeskrivning
Byggproduktion är ett tillämpat, tvärvetenskapligt ämne som behandlar led-ning av byggprocessen från idé till återbruk. Med byggprocess avses här projektering, byggande och förvaltning i ett helhetsperspektiv. Centrala frågeställningar är hur samverkan mellan de olika aktörerna i byggprocessen skall organiseras och tekniska lösningar implementeras för att få en effektiv process och en produkt som uppfyller ställda krav. Vidare kräver en hållbar byggprocess analysverktyg för ekonomiska konsekvenser som kan användas i beslutsfattande. Energieffektivisering och renovering är aktuella ämnen som är komplexa till sin natur och där osäkerhetsfaktorerna måste penetreras mer ingå-ende än vid nyproduktion. Samtidigt skapar renoveringsbehovet av den befintliga bebyggelsen förutsättningar för byggsektorn att utveckla en cirkulär ekonomi. Avancerade kalkylmetoder, såsom LCC- LCP-analyser krävs för nuvärdesbedömning av alla kostnader och intäkter som uppkommer under en byggnads livslängd.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:
• Forskning inom ämnesområdet.
• Kursansvar för produktions- och förvaltningskurser.
• Handledning av examensarbetare och doktorander.
• Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
• Samverkan med näringsliv och samhälle.
• Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har
avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång.

Övriga krav:
• Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
• Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
• God samarbetsförmåga, självständighet och driv.

Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

• God förmåga att utveckla och genomföra forskning.
• Pedagogisk förmåga.

Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i byggproduktion

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:
• Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
• Pedagogisk skicklighet.
• Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.

Övriga krav:
• God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
• Förmåga att aktivt, självständigt och framgångsrikt söka extern finan-siering
• Förmåga att bidra till innovation och förnyelse av verksamheten
• Förmåga att handleda/biträda i handledning av studenter på olika ni-våer

Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:
• God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
• God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
• Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
• Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Anställningsform Prosjekt lenger enn 6 måneder
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/3554
Kontakt
  • Anne Landin, professor, +46 46 222 74 17, anne.landin@construction.lth.se
Facklig företrädare
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2020-01-28
Sista ansökningsdag 2020-02-04

Tilbake til ledige stillinger