Lunds universitet, Ekonomihögskolan, Ekonomisk-historiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är en internationellt framstående handelshögskola som har s k trippel kvalitetsackreditering. Vi arbetar i en internationell miljö och har eftertraktade utbildningar på både grund- och mastersnivå. Ekonomihögskolan har ett nära samarbete med företag och myndigheter såväl nationellt som internationellt. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar kontinuerligt med att utvecklas som en attraktiv arbetsgivare.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen. Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten är kopplad till forskningsprojektet The long reach of the neighborhood: Health, education and earnings in Landskrona, Sweden, 1904–2015, som finansieras av Handelsbankens forskningsstiftelser. Doktoranden ska arbeta i detta projekt tillsammans med övriga projektmedlemmar och kommer även att vara knuten till Centrum för ekonomisk demografi vid EHL (CED, www.ed.lu.se). 

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. https://www.lusem.lu.se/study/phd

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 • Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel Masteruppsats
 • Förmåga att aktivt deltaga i institutionens och centrumbildningens (CED) forskningsmiljö
 • Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
 • God kunskap i statistik och ekonometriska metoder
 • Intresse av geografiska informationssystem (GIS) och programmering
 • Skicklighet att hantera data och erfarenhet att arbeta med stora individdatabaser
 • Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
 • Goda kunskaper i statistisk programmering.
 • Relevant utbildningsbakgrund inom t.ex. ekonomisk historia, demografi, nationalekonomi, geografi eller statistik
 • Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Vi är intresserade av sökande med ett starkt engagemang och intresse för historisk demografi/geografi med fokus på grannskap, kvantitativ demografisk och rumslig analys och att arbeta med stora longitudinella mikrodatabaser. Erfarenhet av att arbeta med STATA och GIS-verktyg är meriterande.

Projekt

Projektet studerar hur grannskap i barndomen påverkar hälsa och socioekonomiska utfall i vuxenlivet. Detta uppnås med hjälp av geokodade longitudinella mikrodata på adress- och kvartersnivå för staden Landskrona, 1904–1967, vilka är länkade till svenska nationella register, 1968–2015. Projektet kombinerar ett långt tidsperspektiv och detaljerade grannskapsmått, vilket ger goda möjligheter att studera grannskapsmiljö på individnivå och långsiktiga konsekvenser för enskilda liv. Detta kommer att bidra med kunskap om samspel mellan grannskap i barndomen och social rörlighet, utbildning och hälsa i vuxenlivet.

Detaljerade och longitudinella geografiska och demografiska data kommer att användas för att uppskatta grannskapsförhållanden på adress- och kvartersnivå. Ekonometriska analyser och spatiala regressioner kommer främst att användas, vilka bland annat inkluderar socioekonomiska och demografiska data på individ- och familjenivå, dynamiska mått på grannskap, samt avstånd till vägar, skolor etc. En viktig del av projektet är att mäta förhållanden för individer som växer upp i Landskrona, 1904–1967, och studera deras utfall i vuxen ålder oavsett var i Sverige de bor genom att använda länkade nationella registeruppgifter för perioden 1968–2015. GIS-tekniker används för de flesta av de geografiska aspekterna som rör geokodning, grannskapsmått och rumsliga analyser.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100(Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:

 • Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dess relevans för det aktuella projektet.
 • Curriculum Vitae.
 • Betyg och examensbevis.
 • Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
 • I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
 • Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 20210823
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/1807
Kontakt
 • Martin Dribe, professor, projektansvarig, martin.dribe@ekh.lu.se
 • Ellen Hillbom, studierektor f forskarutb, ellen.hillbom@ekh.lu.se, +46462227486
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2021-05-26
Sista ansökningsdag 2021-06-28

Tillbaka till lediga jobb