Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten,

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskningen inom biologiska institutionen karaktäriseras av nyfikenhetsdriven grundforskning inom en mängd olika områden, från biosyntes och proteinproduktion till interaktioner i ekosystem, från genetisk kod till beteenden. Vi arbetar också med tillämpad forskning inom flera områden, t.ex. bevarandebiologi, skadedjursbekämpning och klimatförändringseffekter på olika nivåer. Vi har även ett forskningsmuseum med en stor och unik samling som lånar ut material över hela världen. Våra lokaler och vår utrustning är moderna och innehåller det mesta biologisk forskning kräver, från molekylärlabb, elektron- och konfokalmikroskop till klimatrum, vindtunnel och fältstation. Totalt arbetar cirka 300 personer vid institutionen varav ca 70 är doktorander. 

Tjänsten förväntas stärka institutionens långa tradition av forskning inom kemisk ekologi. Med hjälp av en mångfald av tekniker studerar institutionens forskare hur kemiska signaler fungerar, hur de har utvecklats och hur de kan användas praktiskt, t.ex. för skadedjurskontroll. Forskare inom kemisk ekologi medverkar i den internationella doktorandkursen Sensory Ecology som ges av institutionen och attraherar forskarstuderande från hela världen. Biologiska institutionen är också en del av Max Planck Center för Next Generation Insect Chemical Ecology i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet och Max Planck institutet för kemisk ekologi i Jena, Tyskland.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Undervisningen förväntas uppgå till cirka 30 % för universitetslektorer och till cirka 20 % för professorer. Därtill kommer handledning av examensarbetare och doktorander. Institutions-, fakultets- och universitetsgemensamma administrativa uppgifter kan komma ingå i anställningen, och den anställde förväntas att bidra till universitets uppdrag att samverka med samhället i stort. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan förändras över tid.

Den anställde förväntas etablera och utveckla aktiv forskning inom kemisk ekologi, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering och med att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet som med andra nationella och internationella universitet och organisationer som arbetar med liknande frågeställningar.

Syftet med den utlysta tjänsten är att förstärka institutionens befintliga forskning inom kemisk ekologi, som för närvarande fokuserar huvudsakligen på insekter. Det är därför av stor vikt att den sökandes forskning både anknyter till samt kompletterar den forskning som bedrivs på institutionen. Möjligheten att bilda synergistiska samarbeten med andra forskningsgrupper på institutionen är också önskvärt.

Till tjänsten kommer ett startanslag att knytas.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§). 

För denna position krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen inom biologi, kemi eller annat ämne som finnes relevant för tjänstens inriktning mot kemisk ekologi/kemisk kommunikation.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Den sökande ska ha dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom kemisk ekologi, med en forskningsprofil som har anknytning till samt kompletterar den verksamhet som idag bedrivs av läraranställda på Biologiska institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, och hur de kan bidra till, stärka, samt förnya forskningen vid institutionen, inklusive samarbeten med etablerad personal. Vid tillsättningen kommer att beaktas hur sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning i kemisk ekologi/kemisk kommunikation och hur den kan gagnas av tillgänglig infrastruktur. 

Idag är omfattningen av forskning och forskarutbildning starkt beroende av individuella forskares skicklighet och förmåga att attrahera externa anslag. Följaktligen krävs att den sökande har dokumenterad förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens.

Dokumenterad erfarenhet av och förmåga att undervisa inom det egna och angränsande områden på såväl grundläggande som avancerad nivå (inkl. forskarutbildning) är meriterande, såväl som dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander. 

Dokumenterad skicklighet och erfarenhet av ledningsuppdrag är meriterande. 

Den sökande ska ha mycket goda kunskaper i engelska med god kommunikativ förmåga. Personliga egenskaper som efterfrågas är kreativitet, stark drivkraft, samarbetsförmåga, öppenhet, uthållighet, förmåga att dela med sig av kunskap och att samarbeta inom och utom akademin, förmåga att respektera sin omgivning samt förmåga att ge konstruktiv återkoppling. Stor vikt läggs även på samarbetsförmåga med forskande och undervisande personal, internt och externt.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten kommer att ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Befordran
En högt meriterad universitetslektor kan efter anställningens början ansöka om befordran till professor.

Ansökans utformning och innehåll 
Din ansökan ska skrivas på engelska, då den kan komma att granskas av internationella sakkunniga. Ansökan redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/351
Kontakt
  • Olle Anderbrant, professor, 046-2224997,olle.anderbrant@biol.lu.se
  • Helen Johansson, rekryteringshandläggare, 046-2223609,helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-04-06
Sista ansökningsdag 2022-06-01

Tillbaka till lediga jobb