Lunds universitet, LTH, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Forskningsämne

Doktoranden kommer att antas till forskarstudier inom Teknik och samhälle.

Forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetentskapliga studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar. Forskningen innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier, och präglas ofta av en mångfald av metoder och teorier från såväl tekniska perspektiv, samhällsvetenskap som naturvetenskap.

Arbetsuppgifter

Riksdagen har som mål att transportsektorns emissioner av växthusgaser ska minska med 70 % redan till år 2030. Ett av flera verktyg för att uppnå detta är en ökad elektrifiering av persontransporter såväl som godstransporter.

En sådan omställning ställer dock stora krav på teknisk utveckling och investeringar i till exempel fordon, laddinfrastruktur och elnätskapacitet. Vi kan också behöva förändra våra beteenden och hur vi planerar resor och logistikflöden.

Detta doktorandprojekt fokuserar på elektrifiering av långväga lastbilstransporter ur ett systemperspektiv.

Doktoranden förväntas bidra till ökad kunskap om hur elektrifierade lastbilstransporter kan bidra till omställningen av transportsektorn med särskilt fokus på vilka styrmedel som kan motiveras och användas för att främja en sådan omställning på ett sätt som är långsiktigt gynnsam för samhället som helhet.

Detta kan till exempel innebära studier av nuvarande och föreslagna styrmedel i Sverige och internationellt. Det kan också innebära miljösystemanalyser, växthusgasberäkningar samt företagsekonomiska och samhällsekonomiska analyser.

Doktoranden kommer huvudsakligen medverka i projektet ”E-charge: System demonstration of electrified long-haul transports”. Det övergripande syftet med projektet är demonstration och forskning kring elektrifierade/batteridrivna långväga lastbilstransporter i vissa utvalda logistikflöden. Projektpartners är bland annat Volvo, Scania, Circle K, OKQ8, ABB, DB Schenker, ICA och Tommy Nordbergh Åkeri samt Vattenfall.

Den akademiska forskningen sker i ett tvärvetenskapligt samarbete med forskare från Chalmers Tekniska Högskola, Linköpings universitet, Lunds universitet samt Uppsala universitet inom ramen för SEC (Swedish Electromobility Center). Projektet ger goda möjligheter till samverkan mellan företag och andra forskningsmiljöer.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och samhälle uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift är ett krav då det ingår i arbetsuppgifterna att analysera policydokument, lagtext och andra dokument på svenska.
 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av tidigare forskning, framför allt tvärvetenskapliga projekt.
 • Vi ser det som meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete med kvantitativa metoder.
 • Vi ser det som meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av arbete med kvalitativa metoder.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Det aktuella doktorandprojektet har ett starkt fokus på tekniska system och den sökande behöver ha ett intresse av sådana frågor. Vi välkomnar dock sökande med såväl teknisk som samhällsvetenskaplig bakgrund då projektets inriktning möjliggör båda dessa perspektiv.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/263
Kontakt
 • Mikael Lantz, mikael.lantz@miljo.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-01-25
Sista ansökningsdag 2023-02-24

Tillbaka till lediga jobb