Lunds universitet, LTH, Institutionen för energivetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnes- och projektbeskrivning

I det EU finansierade projektet MYTHOS som involverar fem deltagande organisationr från tre EU länder kommer vi att utveckla en ny banbrytande designmetodik för framtida civila flygmotorer för kort- och medellång räckvidd. Dessa motorer är tänkta att kunna drivas av ett brett spektrum av flytande och gasformiga bränslen, inklusive Sustainable Aviation Fuels, SAF, och vätgas. Projektet syftar till att uppfylla målet att reducera koldioxidutsläppen för civil luftfart enligt ACARE SRIA målen på kort, medellång och lång sikt fram till 2050.

I en flygmotor förbränns flygbränsle i en gasturbin som i sin tur driver flyplanet framåt. Beroende på bränslets kemiska sammansättning kommer förbränningen att se olika ut. För att kunna använda ett brett spektrum av bränsle, vilket blir allt viktigare, blir det väsentligt att undersöka om vi kan förbättra flygmotorns funktion så att klimatneutrala bränsle kan användas och att olika bränsle kan användas utan att motorn behöver modifieras. Energivetenskapers arbete inom MYTHOS fokuserar kring brännkammarstudier och optimering utnyttjande numeriska simuleringsmetoder för att öka bränsleflexibiliteten så att SAF och vätgas kan användas i samma brännkammare utan att denna justeras.

Doktoranden kommer att arbeta vid Avdelningen för Strömningsteknik i en grupp som fokuserar på numeriska simuleringar av termiska processer och turbulenta reaktiva flöden. Samarbete med kollegor vid avdelningarna för Värmeöverföring och förbränningsfysik samt med de internationella konsortiepartnerna i MYTHOS och andra forskargrupper kommer att stödja och utnyttja forskningen och utvecklingen.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Energivetenskaper uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för forskarutbildningsämnet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå inklusive ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av och kunskap om avancerade strömningsmekaniska simuleringar på superdatorsystem.
 • Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift. 

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Bakgrund i fysik, strömningsmekanik och / eller numeriska metoder med dokumenterad kunskap om turbinförbränning.
 • Kunskap om kemisk kinetik, sprayförbränning och openFoam.
 • Förmåga att kommunicera med forskare inom andra forskningsområden.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/643
Kontakt
 • Christer Fureby, Professor, +46462224813
 • Xue-Song Bai, Professor, +46462224860
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-14
Sista ansökningsdag 2023-05-01

Tillbaka till lediga jobb