Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Biologiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.
Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. 

PRISMAS kompletteras med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter. Därigenom får du de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Biologi är det stora ämnet om allt levande. Det spänner över allt från processer på molekylär och 
cellulär nivå till globala processer på ekosystemnivå. Detta omfattande ämne indelas i ett antal 
mindre discipliner och ämnesinriktningar. Forskarutbildningen vid biologiska institutionen 
omfattar många av dessa inriktningar, från molekylärbiologi till tillämpad ekologi, från virus och 
enskilda celler till evolutionsbiologi och global biodiversitet. Att forskarutbilda sig vid biologiska 
institutionen innebär i regel en specialisering inom någon mer avgränsad del av hela biologins 
forskningsfält och kan omfatta fältarbeten, experiment, teoretiskt arbete, eller en kombination av dessa. 

Det aktuella projektet kräver en interdisciplinär ansats, och gruppen av forskare som stödjer 
projektet har expertis inom biogeokemi, svampars taxonomi och metaboliska strategi, och för att 
analysera transformation och mobilisering av järn och organiskt kol. Huvudhandledare blir Prof. 
Emma Kritzberg med bakgrund i akvatisk biogeokemi med fokus på biogeokemiska kopplingar 
mellan landskapskomponenter. (https://portal.research.lu.se/en/persons/emma-kritzberg). 
Kritzbergs grupp har gjort viktiga bidrag till vår kunskap om brunifiering av sötvatten, och varit 
banbrytande vad gäller betydelsen av järn och hur brunifiering kopplar till förändringar i
markanvändning. Hennes grupp har genom interdisciplinära samarbeten bidragit till mycket av 
den nya kunskap om transport och transformationer av järn som är en utgångspunkt för detta 
projekt. Andra viktiga personer i projektet är Prof. Håkan Wallander (Biologiska institutionen), 
Dr. Dimitrios Floudas (Biologiska institutionen), Prof. Per Persson (Centrum för miljö- och 
klimatforskning) och Dr. Susan Nehzati (Max IV).

Referenser

Škerlep M, Nehzati S, Johansson U, Kleja DB, Persson P, ES Kritzberg. 2022. Spruce forest
afforestation leading to increased Fe mobilization from soils. Biogeochemistry 157: 273-290 
10.1007/s10533-021-00874-9

Björnerås C, Persson P, Weyhenmeyer GA, Hammarlund D, ES Kritzberg. 2021. The lake as an 
iron sink - new insights on the role of iron speciation. Chemical Geology 584:120529 
10.1016/j.chemgeo.2021.120529

Herzog SD, Persson P, Kvashnina K, ES Kritzberg. 2020. Organic iron complexes enhance iron 
transport capacity along estuarine salinity gradients of Baltic estuaries. Biogeosciences. 17: 331-
344 10.5194/bg-17-331-2020

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande 
och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala
förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk och möjligheter till framtida 
internationell rörlighet. 

Arbetsuppgifter

Betydelsen av svampsamhällen för att kontrollera mobilisering av organiskt kol och järn från 
skogsmark. 

Projektet syftar till att förena skogsskötsel med hållbarhet. Det vetenskapliga målet är att förstå 
hur svampsamhällen påverkar mobiliseringen av järn och organiskt kol från skogsmark. I 
bakgrunden finns kraftigt ökande export av järn och organiskt kol till ytvatten, vilket resulterar i 
allt brunare vattenfärg. Ökad etablering av barrskog har visats bidra till dessa trender –
mobilisering av järn och organiskt kol ökar under mogna granbestånd. Detta kan hänga ihop med skillnader i svampsamhället, där brunröte- och vitrötesvampar dominerar i barr- respektive 
lövskog. Det kan också ha koppling till dikning av torvmark för att gynna skogsproduktion vilket 
ökar aktiviteter hos ektomykorrhizasvampar. Vi förutspår att skillnader i svampinducerad 
biogeokemi har stark betydelse på nedbrytningsprocesser och därmed läckage av järn och 
organiskt kol. Projektet ska kombinera kontrollerade laboratorieexperiment och fältbaserade 
studier. Synkrotronbaserade analyser av ved/jord/markvatten ska följa strukturella och kemiska 
förändringar under svampnedbrytning. Kompletterande IR spektroskopi ska detektera 
nedbrytning och mobilisering. Genom att integrera experimentella och fältbaserade 
observationer kan projektet visa vilka processer som driver de transformationer och flöden som 
observeras i naturliga system. 

Du kommer att ansvara för att utföra fältmätningar och laboratorieexperiment, med det 
övergripande målet att förstå hur svampsamhällen påverkar mobilisering av järn och organiskt 
kol från mark till vatten. Du kommer att använda avancerade analysmetoder för att 
karaktärisera svampsamhällen, organiskt materials struktur, och järnspeciering. Du kommer 
också, med tilltagande grad av eget ansvar, analysera, tolka data och presentera och diskutera 
resultat i vetenskapliga publikationer. Du kommer ta kurser för att erhålla den kunskap och de 
färdigheter som krävs för att driva projektet och utvecklas till en allt mer självständig forskare. 

Under perioder kommer forskningen innebära långa arbetsdagar och resor inom och utom 
Sverige, och det är därför viktig att du är flexibel. Du kommer att presentera resultat från 
forskningsprojektet vid internationella konferenser.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i 
Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samförstånd med 
handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella 
konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid 
olika universitet för att komplettera dina kunskaper.  Resor, i viss utsträckning, kommer att 
förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kravprofil

 • Masterexamen eller motsvarande I biologi, biogeokemi, miljövetenskap eller
  motsvarande områden, företrädesvis med fokus på biogeokemi.
 • Kunskap och starkt intresse av biogeokemiska processer i mark och/eller vatten.
 • Det är meriterande om du har kunskap och ett starkt intresse av svampsamhällen och dess nedbrytningsmekanismer.
 • Det är meriterande om du har kunskap och ett starkt intresse av att använda
  synkrotronbaserade och spektroskopiska tekniker.
 • Tidigare erfarenhet av fältarbete, laborativt arbete, experimentellt arbete, att använda
  analytiska metoder för att kvantifiera och karaktärisera organiskt material och metaller, att
  karakterisera mikrobiella samhällen med genetiska metoder, och att analysera komplexa dataset är ytterligare meriter.
 • Körkort är en stor fördel, men inte obligatoriskt.
 • Viktiga personliga egenskaper är att vara kreativ, bra på problemlösning, ha god
  samarbetsförmåga, självständighet, god organisatorisk förmåga och hög arbetsmoral.

Behörighet

Enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet har den som är behörig inte bott i 
Sverige, i mer än 12 månader, med förvärvsarbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, 
under perioden 2020-05-01 till 2023-05-02. 
Senast vid anställningens start (2023-09-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav 
minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen, inklusive ett 
examensarbete om minst 30 hp, eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, 
antingen inom Sverige eller utomlands.
Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett 
relevant område, till exempel biologi/biogeokemi/miljövetenskap eller motsvarande.
Du är berättigad till PRISMAS-programmet om du är antagen till en pågående 
doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen. 

Antagning till doktorandutbildning sker vid respektive universitet eller högskola och medför en 
tidsbegränsad anställning under 4 år på heltid med beräknad start 2023-09-01. 

Bedömningsgrund
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Tjänsten är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 2023-09-01. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet.

Innehavarna av denna tjänst har en primär skyldighet att framgångsrikt fullfölja sin forskarutbildning som avslutas med en doktorsexamen. En anställning som doktorand kan innehålla viss begränsad undervisning eller annat institutionsarbete på avdelningen för teoretisk kemi. Den maximala mängden sådant arbete är 20%.

Instruktioner för ansökan

Ansökan skickas in via Varbi och ska innehålla följande dokument:
• CV i Europass-format
• Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför 
  dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera 
  PRISMAS-tjänster.
• Minst ett referensbrev
• Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
• Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av 
  examensbevis på engelska,
• Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, 
   etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra 
dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och 
ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

För mer detaljerad information om tjänsten eller forskningsprojektet, vänligen kontakta: Emma.Kritzberg@biol.lu.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta:
prismas@maxiv.lu.se

För frågor om anställningsvillkor och om universitet, vänligen kontakta: Ewa Kralik, HR-administratör, ewa.kralik@biol.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/659
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-02
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb