Lunds universitet, Humaniora och teologi, Språk- och litteraturcentrum

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ämnesmiljön i Lund och anställningens innehåll

Ämneslärarutbildningen är placerad vid Institutionen för utbildningsvetenskap men ämnesstudier med ämnesdidaktik är förlagd till den institution där undervisning och forskning i ämnet bedrivs (https://www.uvet.lu.se/utbildning/amneslararutbildning/vara-amnen/svenska/). Studier i litteraturdidaktik inom utbildningen till gymnasielärare i svenska sker i ett sammanhang som integrerar didaktiska och ämnesteoretiska studier i litteratur, film, dramaturgi och litterär gestaltning samlade inom Sektion 2 vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) där anställningen är placerad. Medverkan inom ämneslärarutbildningen utgör, med en åttondel av det totala utbildningsuppdraget, en viktig del av verksamheten vid Språk- och litteraturcentrum (SOL) och vid institutionen finns, inom litteraturvetenskap och moderna språk, en växande forskning om litteraturdidaktik.

Anställningen av en professor i litteraturvetenskap med didaktisk inriktning syftar till att säkra hög vetenskaplig kompetens i litteraturdidaktik - på SOL i allmänhet och inom svensklärarutbildningen i synnerhet - och driva vidareutvecklingen av en forskningsbaserad lärarutbildning på vetenskaplig grund. Därmed ska professorn verka kvalitetshöjande för lärarutbildningen i sin helhet. Arbetet ska bedrivas i samarbete med företrädare för övriga litteraturdidaktiska inslag i lärarutbildningen vid SOL och för forskningen och forskarutbildningen vid institutionen för utbildningsvetenskap samt övriga delar av ämneslärarutbildningen vid LU.

Detta omfattar bland annat att utveckla ett SOL-gemensamt litteraturdidaktiskt seminarium och fungera som mentor för SOL-lärares handledning och undervisning inom litteraturdidaktik. I anställningen ingår därutöver att samverka med övriga forskare och lärare på sektionen – litteraturvetenskap, filmvetenskap, litterär gestaltning och dramaturgi – liksom inom andra näraliggande forskningsfält. Syftet ska vara att bidra till att bygga en miljö där olika forskningsinriktningar möts och berikar varandra.

I arbetet ingår (1) ansvar, i egenskap av forskningsledare, för uppbyggnad och utveckling av litteraturvetenskaplig forskning med didaktisk inriktning vid SOL, inklusive planering, medverkan och ledning av forskningsprojekt (2) egen forskning, (3) ansökningar om externa forskningsmedel, (4) undervisning och handledning (särskilt examensarbeten) samt kursutveckling inom utbildningen på samtliga nivåer, i samklang med relevanta styrdokument.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För anställning som professor krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. Om den som anställs har mindre än 10 veckors högskolepedagogisk utbildning och/eller saknar högskolepedagogisk utbildning i handledning av doktorander förväntas att sådan utbildning genomförs under de två första anställningsåren

Ytterligare krav för anställning är:

 • Doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
 • Dokumenterade breda och högkvalitativa vetenskapliga och pedagogiska meriter i litteraturdidaktik med relevans för ämneslärarutbildningen i svenska.
 • Dokumenterat god förtrogenhet med aktuell litteraturdidaktik och erfarenhet av praktiknära forskning med relevans för ämneslärarutbildningen i svenska.
 • Väl dokumenterad synnerligen god behärskning av svenska samt god behärskning av engelska.

Bedömningsgrunder

 • mycket god nationell och internationell nivå som forskare eller som konstnärlig utövare/forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition. Visas genom:
  • omfattande dokumenterade forskningsinsatser och genom att den sökandes verksamhet håller hög nationell och internationell kvalitet,
  • internationellt konkurrenskraftig publicering i vetenskapligt framstående tidskrifter och/eller som monografier på erkända akademiska förlag om visar på både bredd och djup,
  • dokumenterad skicklighet i att planera, initiera, leda och utveckla forskning,
  • dokumenterad förmåga att i konkurrens erhålla forskningsanslag,
  • dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning,
  • ett brett internationellt nätverk och aktivt deltagande i det nationella och internationella vetenskapssamhället vilket tar sig uttryck genom exempelvis dokumenterad erfarenhet av uppdrag som sakkunnig, redaktörskap, kollegial granskning (referent) och projektledning, medlemskap i formella nätverk och olika förtroendeuppdrag.
 • mycket god pedagogisk förmåga, vilket innebär mycket god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
  • Visas genom såväl erfarenhet av ovan beskriven pedagogisk verksamhet som ett reflekterande förhållningssätt kring den egna lärarrollen.
 • god förmåga att handleda doktorander till doktorsexamen.
 • god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • god förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
  • Visas genom dokumenterad erfarenhet av att, med tydligt resultat, leda, samordna och utveckla forskningsverksamhet samt samarbeta med andra.

Särskilt meriterande i fallande ordning är:

 • Dokumenterad erfarenhet av att utveckla och leda en forskningsmiljö med litteraturdidaktisk inriktning,
 • dokumenterad kompetens inom litteraturdidaktik med relevans för engelska och moderna språk,
 • dokumenterad erfarenhet av och visad skicklighet i handledning på avancerad nivå och/eller forskarutbildningsnivå och dokumenterad förmåga att främja juniora forskares vetenskapliga etablering,
 • dokumenterad god förtrogenhet med ungdomsskolan och ämneslärarutbildningen i Sverige,
 • genomgången lärarutbildning.

Forskningens kvalitet, med avseende på såväl djup som bredd, ska tillmätas särskild betydelse. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Villkor

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på https://www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att allt är inskannat och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter.

Mer information om rekryteringsprocessen finns här: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning/rekryteringsprocess-akademisk-personal.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1995
Kontakt
 • Prefekt Maria Persson, https://www.sol.lu.se/person/MariaPersson/
 • Rekryteringskoordinator Sofia Kvarnbo, https://www.ht.lu.se/person/SofiaKvarnbo
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2023-06-29
Sista ansökningsdag 2023-10-12

Tillbaka till lediga jobb