Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen kring luftburna partiklar och hälsa vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) bedrivs av en dynamisk grupp forskare med tillgång till internationellt ledande laboratorier. https://www.eat.lth.se/english/research/airborne-particles-and-health/

Avdelningen leder också AEROSOLS som är ett av profilområdena vid LTH. Drygt 100 forskare från doktorander till professorer bedriver tvärvetenskaplig forskning kring luftkvalitet samt påverkan på hälsa samt klimat med syfte att identifiera och tillhandahålla lösningar på våra stora samhällsutmaningar.  https://www.lth.se/english/research/profile-areas/aerosols/. Inom profilområdet finns ett brett urval av forskarutbildningskurser. Forskningen är också kopplad till de strategiska forskningsområdena NanoLund och MERGE.

Ämnesbeskrivning

Aerosoler är blandningar av gaser och partiklar, där luften vi andas är ett exempel. Aerosolpartiklars (PM2.5) hälsoeffekter är idag den största miljöriskfaktorn i Europa. EU håller för närvarande på att revidera och skärpa lagstiftningen för utsläpp och luftkvalitet. Detta kommer på sikt leda till miljö- och hälsovinster, men också till ett ökat behov av aerosolforskare inom industri, samhälle och akademi.

För att minska utsläppen av växthusgaser ställer samhället i stort om till mer hållbara transportsystem till exempel drivsystem baserade på elektrifiering, bränsleceller och förbränning av hållbara bränslen. Omställningen kommer förändra luftkvaliteten och hälsoeffekterna av luftföroreningar för både allmänheten och för yrkesverksamma, men det är idag oklart hur.   

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

I dina doktorandstudier kommer du att skapa ny kunskap om hur emissioner och egenskaperna hos luftburna partiklar från flera källor förändras under omställningen till ett hållbarare transportsystem. 

Arbetsuppgifterna innefattar: 

 • Studier av transportemissioner i laboratoriet samt exponeringsmätningar på arbetsplatser. Källorna inkluderar slitagepartiklar från bromsar, väg, däck och räls samt avgaser från förnybara drivmedel.
 • Studier av emissioner från ett nytt transportkoncept för sjöfarten som bygger på bränsleceller (SOFC-typ) i serie med en förbränningskammare.
 • Experimentellt arbete med tekniker för emissionsstudier med hög tidsupplösning: Från nätverk av lågkostnadssensorer till mer komplexa tekniker för tidsupplösta studier av till exempel av metallpartiklar.
 • Karakterisering av insamlade prov samt studier av partiklarnas oxidativa potential (ett mått på toxicitet).

Du kommer att arbeta i tvärvetenskapliga projekt med syfte att stärka riskbedömningar av nya hållbara teknologier. Detta inkluderar internationellt ledande grupper inom utveckling av nya transportsystem samt epidemiologi och toxikologi.

Forskningen under doktorandstudierna innebär i första hand experimentellt arbete i laboratoriemiljö och på arbetsplatser, men även teoretiskt arbete inklusive parameterisering av data kommer ingå. Det förväntas även att du sätter din egen forskning i ett samhällsperspektiv och har ett starkt engagemang för hållbar utveckling. Forskningen i doktorandstudierna är finansierad av EU (HorizonEurope projekten NAUTILUS och PAREMPI) samt AFA försäkring.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Aerosolteknik uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, magisterexamen eller masterexamen relevant för ämnesområdet. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Lämplig bakgrund för anställningarna är t ex. MSc/Civilingenjör med bred profil av kompetenser inom relevanta områden inom fysik, kemi, aerosolvetenskap, materialvetenskap, toxikologi och hållbarhet.
 • Dokumenterad förmåga och skicklighet i laborativt arbete eller vid fältmätningar är av stor vikt, demonstrerad erfarenhet är därför meriterande.
 • Dokumenterad förmåga att samverka med forskare från andra relevanta discipliner.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2319
Kontakt
 • Joakim Pagels, joakim.pagels@design.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-06-27
Sista ansökningsdag 2023-09-12

Tillbaka till lediga jobb