Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet, Tekniska fakulteten, Institutionen för bygg- och miljöteknologi, Avdelningen för teknisk vattenresurslära kommer att anställa en postdoktor i tre år med start den 1 februari 2024. Tjänsten är en del av Lunds universitets tvärvetenskapliga program inom Agenda 2030 och hållbar utveckling LU4Water. Inom LU4Water kommer sex postdoktorer vid sex fakulteter (juridik, samhällsvetenskap, humaniora, naturvetenskap, ekonomi och teknik) att utlysas.

Agenda 2030

Agenda 2030 är ramverket för hållbar utveckling som undertecknats av världens länder för att ända extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå agendans hållbarhetsmål har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog, och lärande mellan olika samhällsaktörer samt kritiskt analysera målen som ingår i Agenda 2030.

Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat ett forskningsprogram för hållbar utveckling med postdoktorala tjänster i olika tvärvetenskapliga projekt. Projekten ska inte bara utgöra plattformar för postdoktorernas karriärutveckling utan ska också utgöra en grund för nationella och europeiska ansökningar och för framtida miljöer för excellens och profilering. Inom programmet ska även personernas högskolepedagogiska färdigheter utvecklas. För mer information om programmet se: Excellence Programme for Sustainable Development | Sustainability Forum (lu.se) 

Beskrivning av arbetsplatsen

På avdelningen för Teknisk vattenresurslära, vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, pågår forskning och undervisning om hur vatten förekommer och transporteras i naturen och i urbana system. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, studier om regnvattens rörelser, hur regn och smältvatten når floder, översvämningar och system för att minska konsekvenserna av översvämningar, ytvattenrörelser, faktorer som påverkar vattenkvaliteten och erosion längs öppna kuster, vattendrag och sjöar. På avdelningen finns ett 30-tal anställda och totalt 20 doktorander.

Rubricerad tjänsten är placerad i vattenresursgruppen som omfattar forskning inom integrerad vattenresurslära, hydrologi, grundvattenbildning, modellutveckling vattenkvalitet och vattenföroreningar. Tjänsten innebär ett kreativt och omväxlande arbete och postdoktorn kommer att bli medlem i en dynamisk och mångfacetterad forskargrupp med andra postdoktorer och forskare från totalt sex fakulteter vid Lunds universitet.  

Särskild ämnesbeskrivning

Forskare från sex fakulteter, naturvetenskap, teknik, juridik, ekonomi, humaniora och teologi och samhällsvetenskap kommer att samarbeta för att utveckla ett nytt ramverk för att genomföra integrerad vattenresurshantering (Integrated Water Resources Management (IWRM)) byggt på digitalisering, datahantering, fjärranalys och vattenanvändning efter juridiska och ekonomiska strukturer med utgångspunkt från EU:s ramvattendirektiv. Vatten är en dynamisk resurs som kan återanvändas många gånger i ett avrinningsområde. Tillsammans med övriga postdoktorer som är anställda i projektet kommer vattenbehoven att identifieras och prioriteras. Konsekvenserna om vattnet som behövs för varje användning begränsas kommer att analyseras. Risker för översvämningar, torka, samt dålig vattenkvalitet, kommer att undersökas. 

Innovativa aspekter som modern avloppsvattenrening och vattenåteranvändningsmetoder kommer att utvecklas till åtgärder som kan förstärka samverkan mellan stad och land och ta fram åtgärder mellan olika socio-ekonomiska skikt i samhället för ökad rättvisa, vilket stödjer övergången till en cirkulär ekonomi. Digitala tvillingar utvecklas för avrinningsområdena så att vattenresurserna kan beskrivas och modellerar för olika förhållanden. Samarbete med vattentjänstföretag och It-företag för att förbättra effektivitet och minska föroreningstransport kommer att utvecklas.

Arbetsuppgifter

Syftet med tjänsten är att möjliggöra för en nydisputerad forskare att utvecklas som forskare. De huvudsakliga arbetsuppgifterna i en postdoktortjänst är att bedriva forskning. Även undervisning kan ingå, liksom administrativa uppgifter (inklusive samordning av laboratorie- och analysarbetet), med en omfattning upp till 20 % av arbetstiden. I tjänsten ingår möjlighet till tre veckors utbildning i högskolepedagogik.

Forskningsuppgifterna för postdoktorn är en del av en tvärvetenskaplig satsning och omfattar ett nära samarbete med industrin och civilsamhället, samt med vattentjänstföretag, myndigheter, länsstyrelser och vattenråd. En viktig aspekt av forskningen sker genom kommunikation av forskningsresultat med berörda intressenter i avrinningsområdet. 

Postdoktorn förväntas presentera resultat på internationella konferenser, producera högkvalitativa vetenskapliga artiklar och spela en aktiv roll i att sprida resultaten. Postdoktorn förväntas också aktivt delta i och bidra till den allmänna vetenskapliga diskussionen i forskargrupper och utveckla relevant projektförslag inom området.

I arbetsuppgifterna ingår:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbeten och doktorander.
 • Administration relaterad till ovan angivna arbetsuppgifter.
 • Samverkan med myndigheter, institutioner och kommunala myndigheter.
 • Sammanställning av uppgiftsspecifika protokoll och rekommendationer till myndigheter.
 • Aktivt söka externa forskningsmedel.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Sökande som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag får prioritet. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav

 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
 • Dokumenterad expertis av GIS-system för att hantera stora datamängder.
 • Dokumenterad erfarenhet av hydrologisk modellering.
 • Kunskap om hur svensk vattenhantering och -användning fungerar i praktiken.
 • Projektet kräver ett nära samarbete med lokala, regionala och nationella myndigheter samt svenska och utländska forskare och den sökande ska därför kunna arbeta både självständigt och i samarbete.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga. 

Övriga meriter

 • Dokumenterat brett intresse för samhällets hållbarhetsfrågor är kvalificerande liksom intresse för förvaltning och ekonomi.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker helheten i LU4Water-projektet med övriga fem postdoktorer från andra fakulteter vid Lunds universitet samt stärker forskningen inom avdelningen/institutionen och bidrar till dess framtida utveckling.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. 

Övrigt 

Anställningen är tidsbegränsad till 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”. 

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inklusive publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 1 februari 2024
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2692
Kontakt
 • Kenneth M Persson, Professor, kenneth_m.persson@tvrl.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-08-31
Sista ansökningsdag 2023-09-30

Tillbaka till lediga jobb