Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen, med för närvarande ca 60 anställda. Vi är forskare från många olika länder och bakgrund. Öppenhet, bra samarbete och stöd är viktiga för oss. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material, särskilt nanostrukturer. Vid avdelningen använder och utveckla vi ett brett spektrum av synkrotronbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/-avbildning och röntgendiffraktion/-avbildning. Avdelningen har många anknytningar till det nationella MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se) med en fjärde generation synkrotron och till Lund Laser Center (www.llc.lu.se) som är forskningsområdet bakom Nobelpriset i fysik 2023 och som erbjuder avancerade laserkällor. Vi har också Sveriges största anläggning för svepspetsmikroskopi.

NanoLund (www.nano.lu.se) är centret för nanovetenskaperna vid Lunds universitet. Idag utgör NanoLund den största miljön för nanovetenskaperna i Sverige med omkring 270 doktorander och forskare från tre fakulteter (Lunds tekniska högskola samt de naturvetenskapliga och medicinska fakulteterna). Centret stödjar Lund Nano Lab som är ett högklassigt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av nanostrukturer.

Arbetsuppgifter

Syftet med projektet är att studera ytor av tekniskt relevanta halvledarnanostrukturer på atomär skala, även under ytmodifikation eller vid komponenter under elektrisk drift. Fokuset ligger på III-V halvledare och halvledarnanotrådar som innebär heterostrukturer av olika material, doping eller kristallstruktur. Sådana material används för nya elektroniska eller optoelektroniska komponenter eller för effektivare solceller. Ytfunktionalisering av dessa material kan skapa nya egenskaper, och du kommer att undersöka effekter såsom kvantisering eller formation av topologiska isolatorer.

De viktigaste karaktäriseringstekniker i detta projekt är sveptunnelmikroskopi (STM) och -spektroskopi (STS) vid Fysiska institutionen såväl som synkrotronbaserade röntgenfotoelektronspektroskopi (XPS), som kan innebär metoder som är specialiserade på undersökning av bandstrukturen genom vinkelupplöst fotoelektronspektroskopi (ARPES), strukturell upplösning på nm-skalan (PEEM) eller XPS under omgivningstryck (AP-XPS). Kompletterande karaktäriseringstekniker, såsom atomkraftsmikroskopi (AFM), är också tillgängliga.

Du kommer att utföra en del av mätningarna vid synkrotronexperiment, där du kommer att ingå i ett team som arbetar dygnet runt under flera dagar, vid MAX IV-laboratoriet och vid andra europeiska synkrotroner. Resor till sådana synkrotronexperiment, till konferenser där du kommer att presentera dina resultat och till samarbetspartner kommer att ingå i projektet.

Arbetet kommer att utföras i samarbete med seniora forskare samt andra doktorander och postdoktorer på institutionen som tillhandahåller expertis inom materialkaraktärisering, materialvetenskap och nanoelektroniska komponenter. Du kommer att ha tillgång till modern karaktäriseringsutrustning av olika slag och du kommer att studera nanostrukturer av internationellt ledande kvalitet och prestanda. Du kommer att vara en del av NanoLund Centre for Nanoscience och får möjlighet att delta i forskarskolor, t.ex. inom avancerad mikroskopi, synkrotronteknik och/eller hållbar forskning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng.

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

Erfarenhet och skicklighet inom en eller flera av följande metoder är meriterande:

 • Svepspetsmikroskopi (STM)
 • Röntgenfotoelektronspektroskopi, särskilt ARPES
 • Synkrotronexperimenter
 • Karaktärisering av halvledare
 • Modellering eller programmering relaterad till material eller nanostrukturer

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/1827
Kontakt
 • Rainer Timm, +46462228294
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2024-05-22
Sista ansökningsdag 2024-06-23

Tillbaka till lediga jobb