Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Biologiska material som ben, hud eller växtmaterial uppvisar en variation av mikroskopiska strukturer, som i sin tur bestämmer den komplexa funktionaliteten för liv och hälsa. Variationen av mikroskopisk struktur är av stor betydelse för att bättre förstå hur mekaniska belastningar och kemiska miljöer påverkar materialen i struktur och funktion.

I detta sammanhang är små- och vidvinkelröntgenspridning med en mikrofokusstråle en framväxande teknik med starka framtidsutsikter som gör det möjligt att studera den rumsliga fördelningen av specifika nanoskopiska strukturella mönster. Dessutom tillåter samtidig röntgenfluorescens att övervaka de relaterade kemiska sammansättningarna i de olika fläckarna.

Som centralt mål syftar detta projekt under handledning av Associate Professor Felix Roosen-Runge till karakterisering av makromolekylär mikrostruktur i växtfrön, och relaterade implikationer för optimering av extraktionsprotokoll för mer hållbara livsmedelsprotokoll. Proteiner från växtfrön erbjuder lovande möjligheter att ersätta animaliska livsmedelsproteiner med en mer hållbar, hälsosam och prisvärd proteinkälla. Växtfrön har dock valts ut för effektiv och långvarig lagring av proteiner, så att en effektiv oförstörande extraktion av proteiner utgör en stor utmaning. I detta sammanhang är mikroskopisk struktur en viktig information för nya extraktionsvägar.

Postdoktorn kommer att ingå i ett samarbetsnätverk av studenter och forskare vid avdelningen för fysikalisk kemi (http://www.physchem.lu.se) vid Lunds universitet.

Denna postdoktorala tjänst är även en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program.Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den andra utlysningen 2024, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kommer att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kommer också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som postdoktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök:

https://www.euraxess.se/jobs/231943

Intervjuerna kommer att inledas i november. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök:

https://www.ambercofund.eu

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

I detta projekt fokuserar vi på rumslig variation av mikroskopisk struktur i växtfrön genom att använda kombinationer av skanningsröntgenspridning med skanningsröntgenfluorescens, röntgentomografi och optisk- och elektronmikroskopi.

Specifika uppgifter kommer att vara förberedelser och genomförande av experimentella kampanjer vid synkrotronanläggningar som MAX IV (Lund) eller ESRF (Grenoble, Frankrike), upprättandet av ett lämpligt ramverk för dataanalys (pytonbaserat) riktat mot de uppmätta stora datamängderna, och efterföljande vetenskaplig analys och tolkning, som också involverar maskininlärningsmetoder.

För att utveckla och benchmarka analysen kommer vi å ena sidan att sträva efter att använda tillgängliga ramverk och pythonmoduler så mycket som rimligt, och å andra sidan använda redan uppmätta datamängder om biologiska material som ärtfrön, ben, tänder eller hud. Den postdoktorala forskaren får därmed möjlighet att uppleva den breda tillämpbarheten av metodiken praktiskt.

Forskargruppen har en djup expertis och en stark meritlista med storskalig anläggningsforskning vid synkrotron- och neutronanläggningar, såsom MAX IV och ESS i Lund. Den postdoktorala forskaren kommer att få möjlighet att uppleva dessa unika och världsledande vetenskapliga miljöer under experimentella kampanjer, och stärka generella mjuka färdigheter genom att samleda dessa teambaserade experimentella kampanjer och skriva konkurrenskraftiga förslag på mättid. Forskningsprojektet kommer att utveckla expertis inom dataanalys och vetenskaplig beräkning som en nyckelfärdighet i eran av stora datamängder.

Arbetet kommer att utföras i ett team av doktorander och projektstudenter, postdoktorala forskare och handledare, med fokus på optimering av proteinextraktion för efterföljande avstämbar bildning av proteingeler. Vi strävar efter ett interaktivt och teambaserat forskningsprogram, där varje medlem uppmuntras att aktivt bidra med idéer och kompetens till ett gemensamt vetenskapligt framsteg. Forskaren kommer att få möjlighet att delta i nationella och internationella workshops och konferenser – inte bara för att presentera och sprida forskningen, utan också för att stärka det personliga nätverket med andra forskare och samarbetspartners.

Vi siktar på att forskaren ska växa som en aktiv och oberoende forskare i den tvärvetenskapliga gränsen mellan biologisk och mjuk materialer och synkrotronvetenskap.

Alla sökande uppmanas starkt att kontakta handledaren Felix Roosen-Runge för ytterligare information om forskningsdesignen för postdoktorala projektet.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Minimikraven är följande:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kandidaten måste ha högst 8 år efter en doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement
 • Minst en originalpublikation i en referentgranskad tidskrift,
 • Bakgrund inom relevanta metoder,
 • Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan), och slutligen
 • - Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.

Varje projekt har ytterligare särskilda krav som de sökande måste uppfylla. Kontrollera vilka dessa krav är innan du ansöker.

Bedömningsgrunder


Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Nödvändiga kvalifikationer som krävs för postdoktorala projektet:

 • erfarenhet av röntgendiffraktion vid storskaliga anläggningar i experiment och teoretisk beskrivning
 • erfarenhet av analys av större datamängder som härrör från skanning eller tidsupplöst röntgenspridning
 • erfarenhet av vetenskapligt skript i python eller matlab för dataanalys
 • erfarenhet av samverkansarbete vid storskaliga anläggningar under experiment och efterföljande dataanalys

Ytterligare meriter:

 • dokumenterad erfarenhet av vetenskapligt skrivande som förstaförfattare samt bidragande författare i samarbeten
 • erfarenhet av matematisk modellering av experimentella data
 • erfarenhet av och motivation till tvärvetenskapligt arbete
 • kommunikations- och presentationsförmåga

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

Mer information och dokument/mallar/länk till europass finns på:

https://www.ambercofund.eu/for-applicants

Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. Kom ihåg att ladda upp alla efterfrågade dokument, i-ix.

Om du är intresserad av att söka mer än en tjänst (högst 3) måste du vara beredd att lämna in en fullständig ansökan för varje enskild tjänst.

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

i) En meritförteckning (europassformat). Detta skapas genom att du registrerar dig och använder Europass-portalen. Din meritförteckning kan sedan exporteras till en PDF-fil som du använder i din ansökan.

ii) En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. (så kortfattad som möjligt, rekommenderat ca 3-5 sidor, men absolut maximalt 10 sidor). Forskningsplanen bör innehålla en halv sida med sammanfattning/abstract.

Ytterligare texter att inkludera i PDF-filen är:

iii) Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.

iv) Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).

v) Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).

vi) Två referensbrev.

vii) Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.

viii) Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande)

Dessutom kommer ansökan att kräva:

ix) Varje kandidat kan ansöka om högst 3 tjänster. Du måste ansöka för varje enskild tjänst. En lista med preferensordning för tjänsterna ska skickas till AMBER-ledningen. amber@linxs.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2051
Kontakt
 • Felix Roosen-Runge, felix.roosen-runge@fkem1.lu.se, +46462228234
 • Erik Andersson Jardby, erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-14
Sista ansökningsdag 2024-09-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb