Lunds universitet, Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Torka slår allt hårdare mot Europas ekosystem inklusive svenska skogar. I Sverige har ny forskning visat att natur- och urskogar klarade torkan 2018 bättre än brukade skogar. Vi vet inte tillräckligt om vad som leder till mer eller mindre torktålighet i skog, och därför inte varför urskogar är mer torktåliga än brukade skogar. Potentiella faktorer inkluderar mängden vatten som finns i landskapet, trädens storlek och djupet på deras rötter, trädens ålder, biodiversitet och markvegetation. Detta projekt kommer studera Sveriges mest naturliga skogar för att förstå varför naturliga skogar har bättre resistens mot torka och vilka konsekvenser detta har för kolinlagring och biologisk mångfald.

I Sverige finns i motsats till andra europeiska länder fortfarande ganska mycket skog kvar som inte har påverkats av modernt skogsbruk, men dessa skogar avverkas nu i snabb takt. Detta ändrar potentiellt en rad faktorer som är viktiga för skogens resistens mot torka. Det leder till mindre vatten i landskapet på grund av markavvattning och vegetationens sammansättning, trädens storlek, ålder och diversitet ändras. Det är dock svårt att veta vilka av dessa (eller andra) faktorer som är viktigast för de naturliga skogarnas torktålighet, och därmed svårt att uppskatta hur skogsskötsel kan ha påverkat torktåligheten. Ekosystem är komplexa där ett stort antal faktorer och tillstånds varierar mellan platser. Det är därför viktigt att studera ett större antal faktorer på samma gång för att förstå hur de samvarierar och vad som är den viktigaste faktorn.

Inom forskargruppen har vi tagit fram den enda kända kartan över natur och urskogar i Sverige och etablerat ett nätverk av provytor där vegetation och mark har provtagits. Denna information tillsammans med kompletterande fältdatainsamling kommer att ligga till grund för projektet. Med denna unika information ämnar detta projekt öka vår förståelse om vilka faktorer som ger större torktålighet i våra skogar. Projektet ämnar visa på vad som gör natur och urskogar mer torktåliga än skötta skogar och kartera hur dessa faktorer är representerade i den skötta skogen.

För att kvantifiera torkpåverkan kommer trädkärnor som har samlats in och från ny provtagning användas och kombineras med data från satelliter. Genom att studera avståndet mellan årsringar och andra variabler ämnar projektet uppskatta torkstabilitet på olika platser i natur och urskogar över hela Sverige som annars varierar i de ovan nämnda faktorerna. Dessa data kommer kombineras med fältmätningar av träd, markvegetation, markfuktighet, topografiska variabler och andra variabler som relaterar till den lokala miljön. Det ingår därmed en betydande del fältarbete på relativt otillgängliga platser. Analyser av insamlade och existerande data utförs med hjälp av statistiska och dynamiska modeller, GIS och beräkningsverktyg.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden kommer antas till doktorandutbildningen i miljövetenskap med arbetsplats på institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Miljövetenskap uppfyller den som har:

 • Utfört ett självständigt akademiskt arbete omfattande minst 30 högskolepoäng (i.e. masteruppsats). Eller på annat sätt erhållit motsvarande erfarenheter.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskaper inom datorbaserade beräkningar och GIS
 • Kunskaper inom programmering
 • Examen i naturgeografi, miljövetenskap, ekologi eller närbesläktat ämne.

Bedömningsgrund

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av fältarbete
 • Körkort
 • Erfarenhet av inventering av kollagring i skog
 • Erfarenhet av inventering av markvegetation
 • Erfarenhet av bearbetning och analys av skogsinventeringsdata
 • Erfarenhet av insamling och analys av trädborrkärnor
 • Erfarenhet av dendrokronologi och dendroklimatologi
 • Erfarenhet av fjärranalys och analys av satellitbilder
 • Erfarenhet av insamling och laboratorieanalys av jordprover
 • Goda kunskaper inom GIS
 • Goda kunskaper i programmering, statistik och beräkningsverktyg, där färdigheter i användning av Matlab är en stark merit
 • Erfarenhet i att utforma och svara på forskningsfrågor 

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.
Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. 

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier enligt HF 5 kap 7§. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). 

Instruktioner för ansökan

Ansökan kan skrivas på engelska eller svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). Bifoga namn och kontaktuppgifter på 2 till 4 referenser.

Välkommen att ansöka!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-08-20
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2064
Kontakt
 • Anders Ahlström, 0732028487
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-18
Sista ansökningsdag 2024-08-01
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb