Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, institutionen för astronomi och teoretisk fysik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Partikelfysikgruppen består för närvarande av sju seniora forskare, två postdoktorer och tio doktorander. Forskning bedrivs inom tre huvudområden: olika aspekter av QCD och fenomenologi vid kolliderare, med tonvikt på utveckling av händelsegeneratorer; hadron- och flavourfysik, främst med hjälp av kiral störningsteori; samt fenomenologi för fysik bortom standardmodellen, särskilt Higgsfysik och unifierade gaugeteorier. Vidare information om gruppen är tillgänglig på webbsidan http://particle.thep.lu.se/

Gruppen har goda relationer med den experimentella partikelfysikgruppen i Lund, som är medlem i ATLAS och ALICE, och som också studerar möjligheterna till experiment i fundamental fysik vid den European Spallation Source som nu konstrueras i Lund.

Arbetsbeskrivning
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning inom eller i nära anslutning till de tre områden där gruppen för teoretisk partikelfysik är verksam, helst överlappande med åtminstone två av dem, för att bibehålla och stärka gruppens sammanhållning, samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. Forskningen ska dock kunna bedrivas till minst 70% av heltid. Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning och undervisning kan komma att förändras över tiden.

Den anställde förväntas kunna bedriva upp aktiv spetsforskning inom ämnesområdet, vilket också innebär ett aktivt arbete med att söka extern finansiering av verksamheten vid institutionen och med att utveckla samarbeten med såväl enheter inom universitet som med andra svenska och utländska organisationer som arbetar med liknande frågeställningar. Den anställde förväntas även kunna ta visst ansvar för den kollegiala ledningen av institutionen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat pedagogisk skicklighet och har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens (enligt högskoleförordningen 4 kap 4§).

För denna position krävs att den sökande har avlagt doktorsexamen inom området teoretisk partikelfysik eller närliggande ämne.

För anställningen krävs högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt. I särskilda fall kan undantag göras från detta krav.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder
Dokumenterad vetenskaplig skicklighet krävs inom eller i nära anslutning till företrädesvis flera av de områden där gruppen för teoretisk partikelfysik är verksam. Sökande ska presentera sin nuvarande forskning samt en forskningsplan för de närmsta åren, och hur de kan bidra till forskningen vid institutionen. Vetenskapliga meriter kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvalitet och antal expertgranskade vetenskapliga publikationer.

Idag är omfattningen av forskning och forskarutbildning starkt beroende på individuella forskares skicklighet och förmåga att attrahera externa anslag. Följaktligen krävs att den sökande har dokumenterad förmåga av att erhålla forskningsanslag i nationell och/eller internationell konkurrens.

Dokumenterad erfarenhet och förmåga att undervisa och utveckla kurser inom det egna och angränsande områden på såväl grundläggande som avancerad nivå (inkl. forskarutbildning) är meriterande, såväl som dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och doktorander. Dokumenterad erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för samhället är betydelsefullt och meriterande.

Vid tillsättningen kommer även att beaktas hur den sökande kan stärka och komplettera institutionens forskning och undervisning inom ämnesområdet.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Vi förväntar oss att en icke svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.

Befordran
En  högt meriterad universitetslektor kan efter anställningens början ansöka om befordran till professor.

Ansökans utformning och innehåll
Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2018-09-01 eller enligt överenskommelse.
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/2963
Kontakt
  • Bitr prefekt Johan Rathsman, 046-222 34 95, johan.rathsman@thep.lu.se
  • Rekryteringshandläggare Helen Johansson, 046 222 36 09, helen.johansson@science.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66, sekocivil@seko.lu.se
Publicerat 2017-11-20
Sista ansökningsdag 2017-12-18

Tilbake til ledige stillinger