Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Arbetsuppgifter

Samaggregering mellan proteiner och lipider är av stor betydelse för neurodegenerativa sjukdomar, såsom Parkinson och Alzheimer. Det är dock inte känt vilka de molekylära mekanismerna är som driver denna samaggregering. Målet med detta projekt är att bättre förstå dessa drivkrafter, samt att studera hur närvaron av lipider påverkar struktur och andra fysikalisk och kemiska egenskaper hos de bildade samaggregaten.

Projektet består av experimentella studier av proteinaggregering, och den centrala frågeställningen rör huruvida komponenter från lipidmembran tas upp i aggregaten under aggregationsprocessen. Studierna kommer huvudsakligen att fokusera på amyloidproteinet a-synuclein som har koppling till Parkinsons sjukdom, och drivkrafterna för samaggregation kommer att undersökas genom att systematiskt variera lipidsammansättning och lösningsbetingelser. De experimentella studierna kommer att innefatta användningen av högteknologiska metoder, inklusive kryoelektron- och fluorescens-konfokalmikroskopi, masspektrometri, NMR-spektrometri, optisk spektroskopi och spridningsmetoder. Du kommer att ingå i ett samarbetande nätverk bestående av studenter och forskare vid avdelningarna för fysikalisk kemi (http://www.fkem1.lu.se) samt biokemi och strukturbiologi.

Kvalifikationer 

Du behöver en magisterexamen i fysikalisk kemi, biofysikalisk kemi, biokemi eller motsvarande, inklusive kurser i yt- och kolloidkemi eller biofysikalisk kemi. Dokumenterad erfarenhet av experimentella studier av peptidaggregering och modellmembran är en fördel. Goda kunskaper inom en eller flera av de experimentella metoderna som nämnts ovan är också meriterande. God dokumenterad förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på engelska är av största vikt. Den sökande bör också ha förmåga att arbeta i ett team och samarbeta med människor från kompletterande discipliner.

Dokument att bifoga: Ett följebrev (1 / 2-1 sida) där du motiverar varför du vill göra en forskarutbildning i fysikalisk kemi vid Lunds universitet, och hur detta forskningsprojekt matchar dina egna forskningsintressen och vetenskaplig bakgrund. 


Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2018-01-12
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2017/3229
Kontakt
  • Emma Sparr, professor, 046-222 15 36; emma.sparr@fkem1.lu.se
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
Publicerat 2017-10-18
Sista ansökningsdag 2017-11-08

Tillbaka till lediga jobb