Naturvetenskapliga fakulteten, Lunds universitet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Centrum för miljö- och klimatforskning, CEC (http://www.cec.lu.se/sv/) bedriver forskning, utbildning och kommunikation om miljövetenskap och klimatforskning vid Lunds universitet.

Om forskarskolan Agenda 2030

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Forskarskolan kommer att ha minst 12 doktorander från alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som utvecklats med utgångspunkt från de frågeställningar som de globala målen definierar. Kurserna ger dig en stor potential att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbete och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i fler aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt delta i den globala hållbarhetsagendan och förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer.

Kravprofil

Vi söker en mycket motiverad person med intresse av forskningsfrågor inom markanvändning för en hållbar framtid, vilket även inkluderar frågeställningar kring vatten och urbana miljöer. Du förväntas ha god samarbetsförmåga samt förmåga att självständigt driva och utföra projekt. I din ansökan ska du presentera en forskningsidé med tydlig koppling till Agenda 2030. Alla forskningsidéer välkomnas, men utgångspunkten ska vara den holistiska ansatsen inom Agenda 2030 snarare än fokus på individuella hållbarhetsmål. Du presenterar det forskningsområde du vill arbeta inom i form av ett Letter of Intent där du även beskriver din motivation att genomgå en forskarutbildning inom ramarna för den utlysta tjänsten. Hur kan du, genom forskarutbildningen i Miljövetenskap och forskarskolan Agenda 2030, bidra till nyskapande tänkande och gränsöverskridande forskning kopplad till hållbar markanvändning och Agenda 2030? Hur kan dina erfarenheter och färdigheter bidra till det forskningsområde du föreslår?

Urvalskriterier

Allmän kompetens:

 • Kvalitet och innehåll i sökandens tidigare skrivna arbeten, till exempel examensarbete
 • Relevant utbildningsbakgrund
 • Relevant arbetslivserfarenhet

Projektidéns vetenskapliga kvalitet:

 • Förmåga att beskriva, kritiskt granska och diskutera det föreslagna forskningsområdet
 • Kapacitet till kreativitet och innovativt nytänkande i formuleringen av forskningsfrågor
 • Förmåga att uttrycka sig tydligt och tillräckligt detaljerat

Efter intervjuer kommer en utvald toppkandidat bjudas in till CEC för att möta relevanta handledargrupper och diskutera möjliga forskningsprojekt. Diskussionerna ska resultera i att ett projekt väljs ut för fortsatt utveckling av doktorand-handledargruppen.

För att komma i fråga för tjänsten krävs att du har:

 • Naturvetenskaplig universitetsexamen på masternivå eller motsvarande
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska

Ansökan ska skickas in via Lunds universitets webbplats och innehålla CV, betygsutdrag, masteruppsats eller motsvarande skriftligt arbete, en till två referenser och övriga dokument du vill bifoga.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. 

Anställningsform TEMPORARY_POSITION_MT_6
Tillträde Snarast möjligt under höstterminen 2019
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/1859
Kontakt
 • Anna Ekberg, 070-399 70 78
 • Natascha Kljun, 046-222 47 31
 • Ylva van Meeningen, ylva.van_meeningen@cec.lu.se
 • Markku Rummukainen, markku.rummukainen@nateko.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-05-20
Sista ansökningsdag 2019-08-18

Tilbake til ledige stillinger