Lunds universitet, LTH, Institutionen för datavetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Lunds universitet ledigförklarar härmed en anställning som biträdande universitetslektor i teoretisk datavetenskap med fokus på algoritmer och komplexitetsteori med placering tills vidare vid institutionen för datavetenskap.

Tjänsten kommer att finansieras av 25% grundutbildning och 75% forskning under de första 6 åren. Därefter kan innehavaren ansöka om en fast tjänst; se villkoren nedan.

Forskningsdelen av anställningen finansieras av det strategiska forskningsområdet ELLIIT (www.liu.se/elliit), ett partnerskap mellan Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till ELLIIT:s bredare mål inom forskning, forskarutbildning, samverkan och dissemination.

Ämne
Teoretisk datavetenskap med fokus på algoritmer och komplexitetsteori.

Särskild ämnesbeskrivning
Teoretisk datavetenskap kännetecknas huvudsakligen av matematisk modellering och analys av alla slags automatiserade beräkningar. Målet är att utveckla maximalt effektiva algoritmer men också att staka ut gränserna för vad som kan uppnås genom automatiserade beräkningsprocesser med rimliga mängder resurser (såsom beräkningstid, minne, parallellitet, etc.). Detta rör sig om matematisk forskning med målet att bevisa formella matematiska satser.

Forskning inom algoritmer och beräkningskomplexitet har fått förnyad  aktualitet kopplat till framstegen under de senaste decennierna inom t.ex. maskininlärning och optimering för storskaliga data, där de stora landvinningarna främst drivits av empirisk forskning. I ett sådant sammanhang kan forskning inom teoretisk datavetenskap spela en viktig roll genom att bidra med en djupare vetenskaplig förståelse av när och varför olika metoder fungerar, genom att klarlägga styrkor och svagheter för olika beräkningsmetoder, och genom att ge verktyg för att studera frågor om korrekthet och robusthet hos algoritmer.

Arbetsuppgifter
Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.


Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång, eventuell föräldraledighet borträknad.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Dokumenterad excellens som forskare med internationellt konkurrenskraftig forskning inom algoritmer och beräkningskomplexitet, med publikationer i ledande konferenser som till exempel STOF, FOCS, CCC och ICALP och/eller i tidskrifter som JACM och SICOMP.


Bedömningsgrunder
Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.


Vid bedömning av de sökande kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, med störst vikt på vetenskaplig skicklighet.


Övriga meriter

 • Postdoktorsvistelse i annan forskningsmiljö än det lärosäte den sökande disputerat vid.
 • Deltagande i forskningssamarbeten och andra åtaganden i forskningssamhället.
 • Beviljade och sökta forskningsanslag.
 • Förmåga att samverka med omgivande samhället.


Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 4a § HF.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj; se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/ 

*************************************************************

Befordran till universitetslektor i teoretisk datavetenskap med fokus på algoritmer och komplexitetsteori

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Pedagogisk skicklighet.
 • Högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper.


Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Förmåga att aktivt söka extern finansiering.
 • Grundläggande kunskaper i svenska.


Bedömningsgrunder
Vid bedömning kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vid anställning som universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition.
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen.
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2021/766
Kontakt
 • Jakob Nordström, jakob.nordstrom@cs.lth.se
 • Görel Hedin, gorel.hedin@cs.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62, st@st.lu.se
Publicerat 2021-05-19
Sista ansökningsdag 2021-06-08

Tillbaka till lediga jobb