Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen
Doktorandtjänsten är knuten till avdelningen för fasta tillståndets fysik vid fysiska institutionen, där det bedrivs en omfattande forskning centrerad kring olika aspekter av halvledarfysik, från materialvetenskap till kvantfysik och olika tillämpningar. Avdelningen är en del av NanoLund, Lunds Universitets stora tvärvetenskapliga forskningscenter kring nanovetenskap och nanoteknik och är värd för Lund Nano Lab, en central och gemensam facilitet för framställning av material och komponenter på nanoskalan. Avdelningen har även ett starkt engagemang i grundutbildningen, inte minst inom civilingenjörsprogrammet “Teknisk Nanovetenskap” vid LTH.

En ansenlig andel av forskningen på avdelningen är inom området nanobioteknologi där vi utvecklar nya metoder för att undersöka biologiska system, eller för att använda biomolekyler som en del av nanokomponenter. Avdelningen är värd för ERC Synergy projektet ArtMotor (PI Heiner Linke), som handlar om framställning av artificiella molekylära motorer gjorda av protein, och detektion av deras rörelse. Målet är att ta fram en molekylmotor som kan utnyttja kemisk energi för att förflytta sig på egen hand längs med ett spår. Vår roll i projektet är att karakterisera motorernas prestanda, samt att vägleda design av motorerna och tolka de experimentella resultaten med hjälp av grovskalig (Brownian dynamics) modellering. Arbetet sker i mycket nära samarbete med Birte Höcker (U Bayreuth) och Paul Curmi (U New South Wales) som står för proteindesign, syntes och fysikalisk karakterisering av molekylerna, samt med Ralf Eichhorn (Nordita), expert i stokastisk termodynamik och Brownian dynamics modellering.

För mer information se www.ftf.lth.se, www.nano.lu.se och www.nano.lu.se/heiner-linke,
https://cordis.europa.eu/project/id/951375

Arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket inbegriper deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annan institutionstjänstgöring, dock max 20 % av arbetstiden.

Grovskalig modellering av olika design för proteinmotor och deras förväntade prestanda. Utveckling av mjukvara för att undersöka modellerna i numeriska simulationer. Syftet med doktorandprojektet är att vägleda design och utformning av olika motortyper, att utveckla förståelse för hur olika designprinciper påverkar förväntad prestanda, samt att underlätta tolkning av experimentella mätningar av motorernas prestanda. Dessutom kan det finnas utrymme inom tjänsten för grundläggande studier av stokastisk termodynamik för molekylära motorer.

Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt såväl som i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.


Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Övriga meriter

 • Kunskaper om proteiner och/eller modellering av proteiner
 • Kunskaper i stokastiska processer och modellering av Brownsk rörelse
 • Erfarenhet av numeriska metoder (till exempel numerisk integration av stokastiska differentialekvationer)
 • Grundläggande kunskaper i C eller C++
 • Erfarenhet av experimentellt arbete med DNA eller proteiner, exempelvis biofysikalisk karakterisering av proteiner

Forskningen är i stor utsträckning tvärvetenskaplig, varför en bred kompetens och erfarenhet inom relevanta områden av fysik och biofysik är av värde.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning ifall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Sökande ombeds även att svara på urvalsfrågor i samband med att ansökan skickas in.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/3751
Kontakt
 • Heiner Linke, Professor, heiner.linke@ftf.lth.se, +46462224245
 • Gerda Rentschler, Grant Manager , gerda.rentschler@ftf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-02-16
Sista ansökningsdag 2023-03-23

Tillbaka till lediga jobb