Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

CO2-fluidiserade djupeutektiska system för materialbearbetning. Detta forskningsprojekt fokuserar på användningen av nya "gröna" lösningsmedel för att utveckla mer hållbara och kostnadseffektiva processer; från råmaterial till funktionella material. Djupt eutektiska lösningsmedel (DES) har nyligen dykt upp som lovande substitut för giftiga organiska lösningsmedel, trots dess höga viskositeter. Fluidisering av DES med flytande CO2 kommer att minska deras viskositet men också förändra lösningsmedlets egenskaper. Doktorandprojektet handlar om att studera lösningsmedelsstrukturerna och egenskaperna hos DES + CO2 i två system: (1) sockerbaserad DES för ligninextraktion, funktionalisering och bearbetning, och (2) halogenidfri DES för tillverkning av katalytiskt aktiva metalloxidnanopartiklar. Vi kommer att undersöka löslighet och lösningsmedelstillstånd för lignin och metaller i nya DES+CO2-blandningar för att utveckla anti-lösningsmedelsutfällningsprocesser för att generera partiklar från dessa metaller lösta i DES+CO2.

Denna rekrytering är kopplad till Wallenberg Initiative Materials Science for Sustainability (WISE, wise-materials.org). WISE, finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är den största satsningen på materialvetenskap i Sverige någonsin och kommer att omfatta stora satsningar vid Sveriges främsta universitet under loppet av 10 år. Visionen är en hållbar framtid genom materialvetenskap.

Läs mer: https://wise-materials.org

Arbetsuppgifter

Experimentellt arbete kommer att innefatta karakterisering av DES/CO2-blandningar under höga tryck, deras fasbeteende, densitet och viskositet vid olika sammansättningar, temperaturer och tryck. NMR och vidvinkel neutronspridning kommer att användas för att bestämma DES/CO2 lösningsmedelsstrukturer. Sockerbaserad DES+CO2 kommer att undersökas för ligninextraktion från biomassa av livsmedelsavfall och halogenidfri DES+CO2 för syntes av nanopartiklar av metalloxid genom antilösningsmedelsutfällning; en energieffektiv metod. Lignin kommer att karakteriseras med hjälp av kromatografiska metoder och masspektrometri, och nanopartiklar av lignin och oorganiska oxider kommer att studeras med hjälp av SAXS, elektronmikroskopi och andra materialkarakteriseringstekniker. Arbetet kommer också att kräva resor för att använda neutron- och synkrotronröntgenspridningsanläggningar i Storbritannien och Europa.

Alla forskare i tidiga skeden som rekryteras till WISE-programmet kommer att vara en del av WISE Graduate School <https://wise-materials.org/research/graduate-school/>, ett ambitiöst rikstäckande program med seminarier, kurser, forskningsbesök, och andra aktiviteter för att främja ett starkt multidisciplinärt och internationellt nätverk mellan doktorander, postdoktorer, forskare och näringsliv.

Doktorandernas huvudsakliga arbetsuppgifter är att ägna sig åt sina forskningsstudier, vilket inkluderar deltagande i forskningsprojekt och forskarutbildningskurser. Arbetsuppgifterna kan även omfatta undervisning och andra institutionsuppgifter (högst 20 %).

Behörighet
En person uppfyller de allmänna behörighetskraven för kurser och utbildningar på forskarnivå om den sökande:

 • har tilldelats examen på avancerad nivå, eller
 • har uppfyllt kraven för kurser som omfattar minst 240 hp varav minst 60 hp avlagts på avancerad nivå, eller
 • har förvärvat väsentligen motsvarande kunskaper på annat sätt i Sverige eller utomlands.

En person uppfyller de särskilda behörighetskraven för studier på forskarnivå i oorganisk kemi om den sökande har:

 • minst 30 hp av relevans för ämnesområdet, varav minst 15 hp från avancerad nivå och ett fördjupningsarbete om minst 15 hp inom ämnet, eller
 • en civilingenjör i kemi, kemiteknik eller ingenjörsvetenskap nanovetenskap

Slutligen ska studenten bedömas ha potential att genomföra programmet.

Ytterligare krav:

 • Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
 • Praktisk erfarenhet från forskningsarbete inom kemi, inklusive karakterisering av (bio)polymerlösningar och/eller oorganiska material.
 • Starka numeriska färdigheter och säker användare av programvara för dataanalys.
 • Förtroende för hantering och montering av vetenskaplig utrustning.

Bedömningsgrunder
Urval till forskarutbildning baseras på studentens potential att dra nytta av sådana studier. Bedömningen av potential görs i första hand utifrån akademiska resultat från grundnivå och avancerad nivå. Särskild uppmärksamhet ägnas åt följande:

 • Kunskaper och färdigheter relevanta för examensarbetet och studieämnet.
 • Bedömning av förmåga att arbeta självständigt samt att formulera och angripa forskningsproblem.
 • Skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga
 • Annan erfarenhet relevant för forskarutbildningen, t.ex. professionell erfarenhet.

Andra bedömningskriterier:

 • Praktisk erfarenhet av arbete i kemilaboratorium och säker hantering av kemikalier och utrustning
 • Goda numeriska färdigheter och förmåga att använda programvara för dataanalys.
 • Bakgrundskunskaper om kemisk analysteknik, såsom kromatografi, masspektrometri, röntgendiffraktion/spridning.
 • Kunskaper om grön kemi-principer och hållbarhetsaspekter är önskvärt.
 • Rekommendationsbrev från relevanta personer/institutioner

Hänsyn ska också tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha de förmågor som krävs för att framgångsrikt genomföra forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett följebrev som anger varför du är intresserad av tjänsten och på vilket sätt forskningsprojektet motsvarar dina intressen och utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, och andra dokument som du vill komma i fråga (betygsutskrifter, kontaktuppgifter till dina referenser, rekommendationsbrev etc.).

 • Motivationsbrev och syftesförklaring
 • Curriculum vitae
 • Referenser (minst två)
 • Intyg som visar att antagningskraven uppfylls
 • Intyg som visar att bedömningskriterierna uppfylls

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde April 2023 eller enligt överenskommesle
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/345
Kontakt
 • Professor Karen Edler, karen.edler@chem.lu.se
 • HR Admin. Mia Hedin, karen.edler@chem.lu.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-02-03
Sista ansökningsdag 2023-03-05

Tillbaka till lediga jobb