Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi söker nu en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med inriktning mot strategisk kommunikation och psykologiskt försvar.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl egen forskning som forskarutbildningskurser. Utöver forskarutbildning kan också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20 %) ingå. 

Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer i vårt samhälle samt effekterna av den strategiska kommunikationen.

Vid Institutionen för strategisk kommunikation finns ett nybildat forskningsinstitut för psykologiskt försvar (psychologicaldefence.lu.se). Psykologiskt försvar är samhällets gemensamma förmåga att identifiera och stå emot otillbörlig informationspåverkan och annan vilseledande information som riktats mot Sverige i syfte att påverka våra beslut, uppfattningar eller beteenden. Forskningsinstitutet erhåller grundfinansiering från Myndigheten för psykologiskt försvar.

Forskningsinstitutet för psykologiskt försvar bedriver forskning inom fältet strategisk kommunikation med inriktning mot otillbörlig informationspåverkan. Otillbörlig informationspåverkan understöder främmande makts agenda och bedrivs för att påverka sårbarheter i samhället. Forskningsinstitutet behandlar säkerhetsfrågor såsom civilt försvar, hybridkrigsföring, digitala plattformar, open source underrättelseanalys samt tar fram forskningsbaserade vägledningar, verktyg och analyser för att identifiera och bemöta otillbörlig informationspåverkan. Ansökningar förväntas bidrar till utvecklingen av forskningsfältet strategisk kommunikation genom att utforska psykologiskt försvar. Doktoranden kommer att aktivt bidra till forskningsinstitutets arbete och utveckling.

Forskarutbildningen i medie- och kommunikationsvetenskap vid Lunds universitet ges gemensamt av Institutionen för strategisk kommunikation och Institutionen för kommunikation och medier. För mer information om forskarutbildningen, se hemsidan

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Doktoranden skall förutom den allmänna behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet medie- och kommunikationsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet.

Doktoranden skall också ha genomfört självständiga arbeten om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå.

Den sökande skall ha sådana kunskaper i engelska att han/hon kan tillgodogöra sig forskningslitteratur, kurser på forskarnivå samt delta aktivt i seminarieverksamhet.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning skall avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Vid anställningen beaktas att den sökande har grundutbildning med anknytning till och erfarenhet av strategisk kommunikation, medie- och kommunikationsvetenskap, retorik eller motsvarande. Stor vikt läggs vid den sökandes masteruppsats (eller motsvarande examensarbete) samt den presenterade avhandlingsidén.

I bedömningen kommer dessutom hänsyn tas till förmåga att arbeta självgående och strukturerat, men även förmåga att bidra till ett gott samarbete och en god  forskningsmiljö på institutionen.

Villkor

Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Anställningen är tidsbegränsad till 4 år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annan institutionstjänstgöring förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (vid 20 % institutionstjänstgöring). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i förordning SFS 1993:100 (Högskoleförordningen 5 kap 7§). Önskat tillträdesdatum är januari 2024 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Till ansökan bifogas:
1) CV med vidimerade kopior av examensbevis, akademiska betyg och andra relevanta intyg
2) en kopia av masteruppsatsen samt, i förekommande fall, den sökandes övriga vetenskapliga
publikationer (exempelvis artiklar i vetenskapliga tidskrifter)
3) ett personligt brev som beskriver den sökandes bakgrund, intresse för ämnet samt avsikt med
forskarutbildningen
4) en avhandlingsskiss där den sökande presenterar en idé för avhandlingen (maximalt fem sidor)
5) kontaktuppgifter till två referenspersoner.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas.

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-15 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/1314
Kontakt
  • Mozhgan Zachrison, +4642356529
  • James Pamment, +4642356582
  • Anna Borg, +46462224806
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
  • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-05-03
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb