Lunds universitet, LTH, Institutionen för biomedicinsk teknik

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för biomedicinsk teknik vid LTH, Lunds universitet, rekryterar en biträdande universitetslektor i industriell elektroteknik med inriktning mot elektrisk energilagring. 

Beskrivning av arbetsplatsen  

Arbetsplatsen är avdelningen för Industriell Elektroteknik och Automation (IEA) (https://lth.se/iea) som driver all forskning om kraftelektronik, elmaskiner och elnät inom Lunds Universitet. IEA har två professorer, 6 lektorer, 1 postdoc samt 18 doktorander och en laboratorietekniker. Verksamheten drivs i nära samarbete med forskare inom angränsade avdelningar och institutioner som sysslar med reglerteknik, bränslecellsteknik, termodynamik och strömningslära, brand och brandskydd samt halvledarfysik. IEA har också centrala roller i LTH’s profilområde Energiomställningen.

IEA’s forskning sker även i samarbete med relevant industri samt nationella kompetenscentra såsom Swedish Electro Mobility Centre (https://emobilitycentre.se/) och Svenskt Centrum för El-energilagring och Balansering (https://www.sesbc.se/sv/). IEA har centrala ledarroller i båda dessa. Exempel på forskningsresultat med påtaglig ”impact” är all kraftelektronik i acceleratorgalleriet i European Spallation Source (https://europeanspallationsource.se/) och utvecklingen av konduktiv elvägsteknik inom projektet  (https://www.evolutionroad.se/).

IEA arbetar för de  globala hållbarhetsmålen och efterfrågan på kurser relaterade till energiomställningen är hög. Undervisningen bidrar till en stimulerande arbetsmiljö med mycket interaktion med studenter.

IEA ligger i Maskinhuset på LTH Campus Lund i nyrenoverade laboratorier för kraftelektronik, elkraftsystem, elektriska drivsystem och batterisystem. Våra laboratorier är direkt sammankopplade med laboratorier för bränslecellsteknik, sol- och vindkraft i en struktur som utgör ett mikronät med upp till 200 kW effekt. 

Vi strävar efter en prestigelös och inkluderande arbetsmiljö med en jämn könsfördelning. Flera av de seniora forskarna med batteriinriktning vid LTH är kvinnor.

Tjänsten är en del av den Svenska regeringens riktade satsning COMPEL på forskning och undervisning inom elektrifiering och batteriteknik. Tack vare denna satsning innehåller tjänsten medel för anställning av en postdoc och en doktorand. 

COMPEL, ”COMPetence for the ELectrification of the transport system”, är en strategisk satsning från Sveriges regering, med syfte att stärka forsknings- och utbildningsmiljöerna inom batteriteknik och elektrifiering. Inom COMPEL fördjupar de tre lärosätena Chalmers tekniska högskola, Lunds universitet och Uppsala universitet, i samråd med viktiga aktörer i svensk industri, sitt samarbete i avsikt att stärka Sveriges position inom batterier och elektrifieringen av transportsektorn och relaterade områden. Satsningen syftar till att stärka forskning- och utbildningssatsningar relaterade till batteriområdet med målet att säkerställa att relevant forskning inom batteriteknik för att elektrifiering av transportsektorn bibehålls och vidareutvecklas i Sverige. Forskning inom COMPEL spänner över batteriets hela värdekedja: materialforskning, forskning kring nya cellkoncept och celltillverkning, batterisystem och systemintegration, återvinning och säkerhet.

Vid Lunds universitet med Lunds Tekniska Högskola är COMPEL en strategisk satsning som syftar till att stärka forskningsmiljöer inom batteriteknik och elektrifiering, på ett sätt som kompletterar relevant forskning på andra lärosäten och som bygger på våra styrkor. COMPEL vid Lunds universitet inkluderar initialt forskare vid tio institutioner och tre forskningsområden har identifierats för strategisk utveckling: materialforskning, integration av batterier med kraftelektronik och säker energilagring. På utbildningssidan utökas antal platser inom flera civilingenjörsprogram och kursutbudet relaterat till batteriteknik och elektrifiering stärks.

Ämne

Industriell Elektroteknik med inriktning mot elektrisk energilagring.

Särskild ämnesbeskrivning

 Syftet med anställningen är att bygga kompetens inom följande kunskapsområden:

1. Kraftelektronisk och reglerteknisk konstruktion från komponentnivå till system med särskilt fokus på flexibilitet att fungera i system av batterier på packnivå med en stor variation av nominell batterikapacitet, kemisk och fysisk uppbyggnad, ålder, kylvillkor mm. 

2. Testning, karakterisering och modellering av batteriers egenskaper med avseende på laddning (SOC), åldring (SOH) samt temperatur och temperaturfördelning.

Arbetsuppgifter

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning och syftar till att innehavaren ska utveckla sin självständighet som forskare och pedagog. I arbetsuppgifterna ingår huvudsakligen forskning och undervisning. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till fem veckors högskolepedagogisk utbildning.

Arbetsuppgifterna innefattar:

 • Forskning inom ämnesområdet.
 • Undervisning och utveckling av kursmaterial på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
 • Handledning av examensarbetare och doktorander.
 • Arbete med att söka extern forskningsfinansiering.
 • Samverkan med näringsliv och samhälle.
 • Administration kopplad till arbetsuppgifterna ovan.
 • Experimentellt arbete i kraftelektroniklaboratorium.
 • Samarbete med forskargrupper inom relaterade ämnesområden, från kraftelektronisk komponentutveckling på chip-nivå till styrning av elkraftsystem.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid anställning som biträdande universitetslektor ska följande utgöra grund för bedömning av behörighet:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av arbete i kraftelektroniskt laboratorium eller liknande.
 • God samarbetsförmåga, initiativförmåga, förmåga att lösa arbetsuppgifter självständigt samt visat intresse för ledarskap.

Övriga meriter

 • Betydande dokumenterad forskningserfarenhet (till exempel från postdoc eller forskarutbildning) från annat lärosäte/institut eller relevant erfarenhet från näringsliv/offentlig verksamhet.

Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Om anställningen

Anställningen är tidsbegränsad till 6 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt 4 kap 12a § HF. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som lektor.

Vi erbjuder 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.  
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss:
https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet. Läs mer här: 

http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

 

*****************************************************************

Befordran till universitetslektor i  Industriell Elektroteknik med inriktning mot elektrisk energilagring  

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en fast anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har:

 • Avlagt doktorsexamen eller annan motsvarande kompetens eller någon annan yrkesskicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.
 • Visad pedagogisk skicklighet, vilket även innefattar genomgången högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtade motsvarande kunskap om minst fem veckor, om det inte föreligger särskilda skäl.

Bedömningsgrunder

Bedömningsgrunderna specificerar vad som ska beaktas och vilken nivå som ska uppnås, för att behörighetskraven ska anses uppfyllda. Följande bedömnings-grunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God nationell och internationell nivå som forskare, där kravet på internationell meritering ska bedömas med hänsyn till ämnets karaktär och tradition. 
 • God pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.
 • Förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen. 
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
 • Förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.

Övriga krav

 • God samarbetsförmåga, självständighet och driv.
 • Tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse av svenska. 
 • Progression inom vetenskaplig/konstnärlig och pedagogisk skicklighet.
 • Visad förmåga att attrahera externa forskningsanslag i konkurrens.  
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/626
Kontakt
 • Ulf Jeppsson, ulf.jeppsson@iea.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364,kansli@saco-s.lu.se
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362,st@st.lu.se
Publicerat 2024-03-27
Sista ansökningsdag 2024-05-31

Tillbaka till lediga jobb