Lunds universitet, LTH, Institutionen för designvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Forskningen kring luftburna partiklar och hälsa vid avdelningen för Ergonomi & Aerosolteknologi vid Lunds Tekniska Högskola (LTH) bedrivs av en dynamisk grupp forskare med tillgång till internationellt ledande laboratorier.  Airborne Particles and Health

Avdelningen leder också AEROSOLS som är ett av profilområdena vid LTH. Drygt 100 forskare och doktorander bedriver tvärvetenskaplig forskning kring källor till luftföroreningar, luftkvalitet, påverkan på hälsa samt klimat med syfte att identifiera och tillhandahålla lösningar på våra stora samhällsutmaningar.  LTH profilområde aerosoler.  Forskningen är också kopplad till de strategiska forskningsområdena NanoLund och MERGE.

Ämnesbeskrivning:

Aerosoler är blandningar av gaser och partiklar, där luften vi andas är ett exempel. Exponering för aerosolpartiklar (mätt som PM2.5) är idag den största miljöriskfaktorn i Europa. EU har nyligen beslutat om skärpt lagstiftningen för transportemissioner och luftkvalitet, vilket leder till ett ökat behov av aerosolforskare inom industri, samhälle och akademi. Övergången till elektrifiering och mer hållbara drivmedel minskar exponeringen för fordonsavgaser. Detta gör att icke-avgasemissioner från bromsar, däck och väg kommer dominera transportemissionerna. Icke-avgasemissioner inkluderar metalloxider, mikroplaster och kvarts. Dock är kunskapen om partikelkarakteristik och toxikologiska egenskaper begränsad, vilket hindrar oss från att kunna formulera effektiv policy. 

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. 

Du kommer att arbeta i tvärvetenskapliga projekt med syfte att skapa kunskap för att stärka riskbedömningar och policy kring icke-avgasemissioner. Du kommer samverka med ledande grupper inom teknikutveckling/tribologi samt arbets- och miljömedicin/toxikologi. Forskningen under doktorandstudierna innebär i första hand experimentellt arbete, dataanalys och parameteriseringar. Det förväntas att du sätter din egen forskning i ett samhällsperspektiv och har ett starkt engagemang för hållbar utveckling. Som doktorand kommer du kommunicera dina resultat brett genom internationella vetenskapliga tidskrifter och konferenser, med avnämargrupper samt populärvetenskapligt.

Dina arbetsuppgifter och ansvarsområden innefattar: 

 • Källkarakterisering i laboratorium genom experimentella studier av icke-avgasemissioner från bromsar, väg och däck. Effekter av materialval för minskad klimat och hälsopåverkan.  
 • Exponering i arbetsmiljöer och publika miljöer: Kvantifiera transportemissioner, källor och exponeringar genom experimentella fältstudier
 • Applicering av aerosolkarakteriseringsmetoder så som nätverk av lågkostnadssensorer, samt state-of-the-art tekniker för bestämning av partiklars kemiska och fysikaliska egenskaper i lab och fältstudier.
 • Toxicitetsstudier: Labstudier av icke-avgaspartiklars oxidativa förmåga (förenklat mått på toxicitet), samt samarbete med toxikologer.

Forskningen finansieras av AFA Försäkring, Vetenskapsrådet och EU projektet PAREMPI.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Aerosolteknik uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller 
 • civilingenjörsexamen, magisterexamen eller masterexamen relevant för ämnesområdet. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Erfarenhet av experimentellt arbete i laboratorie- eller fältstudier (kan vara genom kurser).

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Lämplig bakgrund för anställningarna är t ex. MSc/Civilingenjör med bred profil av kompetenser inom relevanta områden inom fysik, kemi, aerosolvetenskap, materialvetenskap, toxikologi och hållbarhet.
 • Dokumenterad förmåga och skicklighet i laborativt arbete eller vid fältmätningar är av stor vikt, demonstrerad erfarenhet är därför meriterande.
 • Dokumenterad förmåga att samverka med forskare från andra relevanta discipliner.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension
Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete kan anställningen förlängas i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 % institutionstjänstgöring). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/949
Kontakt
 • Joakim Pagels, joakim.pagels@design.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-11
Sista ansökningsdag 2024-08-12
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb