Medicinska fakulteten, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Du kommer att vara baserad på medicinska fakulteten i Lund. Gruppen för Molecular Biophysics är placerad på Biomedicinskt Centrum (BMC) vid Lunds universitet och leds av professor Trevor Forsyth.

Du kommer ha god tillgång till toppmoderna faciliteter både inom de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna och i närheten av de närliggande MAX-IV synkrotron- och ESS-neutronstråleanläggningarna samt tillgång till ILL- och ESRF-källorna i Grenoble, Frankrike.

Projektbeskrivning

Beskrivning av ämnet

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.

AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program.

Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den första utlysningen, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kommer att omfatta kliniska och biomedicinska projekt. Det kommer också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som post doktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök https://www.euraxess.se/jobs/231943

Intervjuerna kommer att inledas i november. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök ambercofund.eu

Projektbeskrivning inom forskargruppen

Huvudfokus för arbetet kommer att vara transtyretin amyloidos Läs mer här

Humant transtyretin (TTR) är protein som transporterar tyroxin och retinolbindande protein (RBP) i serum och cerebrospinalvätska. Vildtyps-TTR är i sig amyloidogent, men ett stort antal TTR-mutanter har identifierats med anmärkningsvärda vävnadsspecificiteter. Detta projekt syftar till att fördjupa förståelsen av amyloidos på molekylär nivå också och kommer att involvera detaljerade jämförande studier av amyloidmaterial härrörande från in vitro och ex vivo källor. Den kommer att i stor utsträckning använda röntgen- och neutrondiffraktion, cryo-EM och ett brett utbud av andra biofysiska tekniker, med användning av MAX-IV och ESS-anläggningarna i Sverige samt ESRF och ILL röntgen/neutronkällor i Grenoble, Frankrike. Projektet kommer att ha god tillgång till toppmoderna faciliteter inom de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna, samt att vara beläget i nära anslutning till de närliggande MAX-IV synkrotron- och ESS neutronstråleanläggningarna.

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Provberedning, datainsamling och analysarbete enligt överenskommelse under ordinarie möten. Delta i regelbundna laboratorieuppgifter inom forskargruppen som en del av den normala dagliga verksamheten i en teamdriven laboratoriemiljö. Arbetet kan kräva resor till institut inklusive ILL i Frankrike och andra centra efter behov för projektet. Deltagande i nationella och internationella konferenser enligt överenskommelse. Arbetet kommer även att innehålla minst en utstationering utanför Lunds universitet. Forskning inom ämnesområdet, enligt projektbeskrivningen Deltagande i AMBER:s utbildningsprogram och aktiviteter

Kvalifikationer och bedömningsgrunder

Minimikraven för projektet:

 • Kandidaten måste ha högst 8 år efter en doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement

 • Minst en originalpublikation i en referentgranskad tidskrift,

   

   

 • Bakgrund inom relevanta metoder,

   

 • Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan), och slutligen

   

 • Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.

För anställningen krävs även:

Grund- och doktorsexamina i fysik, biologiska vetenskaper eller andra relevanta vetenskapsområden. Grundläggande kunskap om proteinuttryck och rening Grundläggande kunskaper om proteinkristallisation och kristallogenes Grundläggande förståelse för diffraktion – röntgen/neutronkristallografi, småvinklar röntgen/neutronspridning (SAXS/SANS) och motsvarande databehandling/analys. Förmåga att utveckla och bedriva forskning av god kvalitet. Motivation och förmåga att arbeta självständigt och som del av ett team.

Meriterande för anställningen

Förmåga att utföra grundläggande programmeringsuppgifter som förväntas för rutinmässig datahantering och tolkning. Förmåga att tydligt formulera vetenskapliga resultat och att utarbeta rapporter efter behov/efterfrågan. Bevis på interpersonell kompetens som anstår en forskare som arbetar i en mycket interaktiv och samarbetsmiljö. Demonstration av erfarenhet/kompetens utöver grundläggande förståelse för tekniker som nämnts i föregående avsnit

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen och AMBER programmet, samt projekt partnerlaboratorier och hur de ska bidra till dess framtida utveckling.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet Självständigt tänkande och förmåga driver egen forskning inom området God samarbetsförmåga

Instruktioner för hur du ansöker

Mer information och dokument/mallar/länk till europass finns på ambercofund.eu/for-applicants.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att beaktas. Kom ihåg att ladda upp alla efterfrågade dokument, i-ix.

Om du är intresserad av att söka mer än en tjänst (högst 3) måste du vara beredd att lämna in en fullständig ansökan för varje enskild tjänst.

Ansökan ska skrivas på engelska och sammanställas i en PDF-fil som innehåller:

 1. i) En meritförteckning (europassformat). Detta skapas genom att du registrerar dig och använder Europass-portalen.

Din meritförteckning kan sedan exporteras till en PDF-fil som du använder i din ansökan.

 1. ii) En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. (så kortfattad som möjligt, rekommenderat ca 3-5 sidor, men absolut maximalt 10 sidor. Forskningsplanen bör innehålla en halv sida med sammanfattning/abstract.

Ytterligare texter att inkludera i PDF-filen är:

iii) Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.

 1. iv) Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).
 2. v) Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).
 3. vi) Två referensbrev.

vii) Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.

viii) Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande)

Dessutom kommer ansökan att kräva:

 1. ix) Varje kandidat kan ansöka om högst 3 tjänster. Du måste ansöka för varje enskild tjänst. En lista med preferensordning för tjänsterna ska skickas till AMBER-ledningen. amber@linxs.se

Mer om Medicinska fakulteten

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2052
Kontakt
 • Trevor Forsyth, professor, 046-2220000
 • Maria Palmkron, HR-partner, 046-2224076
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-14
Sista ansökningsdag 2024-09-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb