Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning

Biomolekylär kondensation driven av vätske-vätskefas-separation (LLPS) har trätt fram som en viktig process för organisation och kompartmentalisering i celler. I detta projekt kommer vi att undersöka generiska mekanismer för hur biomembran kan inducera fas-separation av membranaktiva proteiner och därefter växelverka med de bildade proteinkondensaten. De specifika frågorna som adresseras är: 1) Vilka är de molekylära faktorerna som styr membraninducerad LLPS? 2) Hur moduleras membraninducerad LLPS av membranegenskaper och membran-proteininteraktioner? 3) Kommer klustring av vissa lipid- eller proteinkomponenter i membranet att fungera som en nukleationsplats för membraninducerad LLPS? 4) Vilka är de konsekvenserna av membraninducerad LLPS med avseende på, till exempel, med avseende på proteinfunktion? 5) Kommer adsoprtion av flytande proteinkondensat att leda till membranomformning och omorganisation? Projektet kommer att omfatta ett brett spektrum av experimentella metoder såsom optisk och elektronmikroskopi, enkelmolekylfluorescensmetoder, mikrofluidiska metoder och spridningsmetoder. Undersökning av fysikalisk-kemiska mekanismer kommer att utföras i modellsystem där fysikaliska och kemiska egenskaper systematiskt varierar.

Forskningen bedrivs inom Excellenscenter COMMONS (www.physchem.lu.se/commons). Centrets tema är ”Gemensamma drag i membrannära molekylära interaktioner”. Centrets övergripande mål är att skapa en mångfacetterad vetenskaplig miljö inom forskning som rör fysikalisk-kemiska processer i membransystem, och dess betydelse i cellulära membran och dess funktioner. Centrat bryggar mellan metodologisk och teoretisk expertis inom detta breda forskningsområde och inkluderar forskare från Lunds universitet, Chalmers och Köpenhamns universitet. Inom centret arrangeras även en forskarskola och ett internationellt gästprofessorprogram.

Den postdoktorala forskaren kommer att kunna utveckla sina vetenskapliga färdigheter och kunskaper inom det tvärvetenskapliga centret, vilket också kommer att påverka resultaten från forskningsprojekten. COMMONS leds av en grupp forskare från de deltagande universiteten (Emma Sparr, Sara Linse, Fredrik Höök, Martin Malmsten) som tillsammans med ytterligare forskare och gästprofessorer inom COMMONS kommer att vägleda projekten och handleda de rekryterade postdoktorerna mot akademiska eller industriella forskarbefattningar.

Denna postdoktorala tjänst är en del av EU:s samfinansierade forskningsprojekt AMBER, Advanced Multiscale Biological imaging using European Research infrastructures, som kommer att fylla vetenskapliga och sektoriella luckor i biologisk avbildning från molekylär, via cellulär, till vävnad, organ och organism nivåer av organisation, och samordnas av LINXS, Lund Institute of advanced Neutron and X-ray Science.AMBER finansieras av EU:s Marie Skłodowska-Curie (MSCA) COFUND-program.Cirka 15 postdoktorer kommer att rekryteras i den andra utlysningen 2024, och varje anställning varar i 36 månader.

AMBER har sex kärnpartner: Lunds universitet/MAX IV, Sverige, European Spallation Source (ESS), Sverige, European Molecular Biology Laboratory (EMBL), Institut Laue-Langevin (ILL), Frankrike, International Institute of Molecular Mechanisms and Machines, (IMOL), Polen, och Leicester Institute of Structural and Chemical Biology, Storbritannien.

Ditt arbete kommer att omfatta  biomedicinsk och biofysikalisk forskning. Det kommer också att omfatta teknikutvecklingsarbete som syftar till att kombinera avbildningstekniker och dataanalys för att ge en mer integrerad bild av livsprocesser i samband med hälsa och sjukdom. Du får som postdoktor inom AMBER-programmet stora medicinska, biologiska och metodologiska möjligheter, med en djupgående potentiell inverkan på Europas nästa generation av forskning och forskare. När du har avslutat AMBER-programmet kommer du att vara utomordentligt väl rustad för att fortsätta din karriär inom den akademiska världen, vid infrastrukturer, inom hälso- och MedTech-sektorerna och därefter.

För mer information om de totalt utlysta postdoktorala tjänsterna inom samfinansieringsprojektet AMBER, besök:

 https://www.euraxess.se/jobs/231943

Intervjuerna kommer att inledas i november. För mer information om AMBER, ansöknings- och utvärderingsprocessen etc., besök:

https://www.ambercofund.eu

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning.

Du kommer att utföra forskning inom det projektet som beskrivits ovan. Du kommer också att bidra till utvecklingen av de bredare tematiska områdena och samarbeta med flera medlemmar i COMMONS Center. Forskningen är huvudsakligen experimentell och kommer att genomföras i en miljö som erbjuder tillgång till instrument för toppmoderna metoder, inklusive optisk spektroskopi, spridningstekniker, yttekniker, avancerad optisk mikroskopi och elektronmikroskopi.

Den huvudsakliga arbetsuppgiften för tjänsten är genomförande av den forskningen som beskrivs ovan. Ytterligare arbetsuppgifter inkluderar:

 • Koordinering av samarbete med internationella partner inom ämnesområdet
 • Deltagande i handledning av examensstudenter och doktorander inom COMMONS forskarskola

Behörighet


Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde.

Minimikraven är följande:

 • Kandidaten måste ha högst 8 år efter en doktorsexamen (PhD), enligt kommissionens krav, i enlighet med Horizon-Europe MSCA cofund project Grant Agreement
 • Bakgrund inom relevanta metoder,
 • Ett fullständigt ansökningspaket som lämnas in via AMBER-portalen (inklusive meritförteckning och detaljerad forskningsplan), och slutligen
 • Strikt efterlevnad av MSCA:s rörlighetsregel om att forskaren inte får ha varit bosatt eller bedrivit sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier osv.) i värdorganisationens land mer än tolv månader under de tre år som omedelbart föregår sista ansökningsdag.

Varje projekt har ytterligare särskilda krav som de sökande måste uppfylla. Kontrollera vilka dessa krav är innan du ansöker.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Stark dokumenterad erfarenhet av experimentella studier av mjuka material, inklusive biomolekylära system.
 • Praktisk erfarenhet av forskning inom biofysik, fysikalisk kemi eller motsvarande.
 • Ha varit medförfattare till flera publikationer i internationella tidskrifter med peer review granskning, varav minst två som huvudförfattare.

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare.

Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
 • Pedagogisk förmåga.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av experimentella metoder för att undersöka biomolekylär självorganisering vid ytor eller i lösningar, inklusive erfarenhet av flera av de metoder som anges ovan.
 • Erfarenhet av utveckling av experimentell metodik för ökad fysikalisk-kemisk förståelse av molekylära system.
 • Erfarenhet av proteinuttryck och rening eller tekniker för membranpreparation.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning inom institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max 3 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S).

Instruktioner för ansökan

i) En meritförteckning (europassformat). Detta skapas genom att du registrerar dig och använder Europass-portalen. Din meritförteckning kan sedan exporteras till en PDF-fil som du använder i din ansökan.

ii) En detaljerad forskningsplan som omfattar alla planerade utstationeringar (sökande kan föreslå fler än den obligatoriska, de kan också föreslå sina egna utstationeringar), skolor och konferenser samt en mall för budgetplan. Forskningsplanen ska vara så kortfattad som möjligt, rekommenderat ca 3-5 sidor, men absolut maximalt 10 sidor. Forskningsplanen bör innehålla en halv sida med sammanfattning/abstract.

Ytterligare texter att inkludera i PDF-filen är:

iii) Åtagandeförklaring från eventuella ytterligare partners som den sökande vill knyta till sig.

iv) Bevis på kunskaper i engelska (minst CEFR B22, kontrolleras även vid intervjun).

v) Ett utkast till individuell karriärutvecklingsplan (ICDP).

vi) Två referensbrev.

vii) Eventuella ytterligare dokument till stöd för ansökan.

viii) Etiskt frågeformulär (checklista för etik inom högre utbildning + forskningsetiskt åtagande)

Dessutom kommer ansökan att kräva:

ix) Varje kandidat kan ansöka om högst 3 tjänster. Du måste ansöka för varje enskild tjänst. En lista med preferensordning för tjänsterna ska skickas till AMBER-ledningen. amber@linxs.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2024/2101
Kontakt
 • Emma Sparr, emma.sparr@fkem1.lu.se, +46462221536
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2024-06-14
Sista ansökningsdag 2024-09-06
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb