Lund University, Faculty of Engineering, LTH, Design Sciences

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 600 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Med aerosol menar vi en partikelsuspension i en gas eller en gasblandning. Den vanligaste aerosolen är vår omgivningsluft. Partiklar i vår luftmiljö har stora effekter för vår hälsa. Exempelvis orsakar luftföroreningar 9 miljoner dödsfall globalt varje år. Om rökning och luftburen smittspridning inkluderas blir siffran mer än dubbelt så hög. Därför är det viktigt att få mer kunskap om vilka effekter olika typer av föroreningar i luften har för vår hälsa. Samtidigt kan luftburna partiklar användas för goda syften inom bland annat medicinska applikationer. Aerosolforskningen vid Lunds universitet är tvärvetenskaplig och bedrivs i nära samarbete med bland annat medicinska fakulteten. Vi har ett välutrustat aerosollaboratorium som möjliggör avancerade studier av aerosoler och vi har ett stort internationellt nätverk inom området. 

Bioaerosol är en benämning på biologiskt material i luften såsom bakterier, virus, pollen, hudfragment och många allergener. Bioaerosol av olika slag har enorm påverkan på vårt samhälle genom en rad, oftast oönskade, effekter såsom spridning sjukdomar, astmautbrott, allergier, ekosystempåverkan genom transport av nya organismer, jordbruksskador och kontaminering av livsmedel. Trots detta är kunskapen inom området fortfarande mycket begränsad eftersom luftens mikrobiologi länge har varit förbisedd. 

Spridning av infektionssjukdomar är ett av mänsklighetens största hälsoproblem, men ändå finns stora luckor i vår kunskap om hur virus och bakterier sprids i miljön. För många av våra vanligaste sjukdomar, såsom influensa och vinterkräksjuka, vet vi fortfarande inte i vilken utsträckning smitta överförs via luft. 

Arbetsuppgifter
Doktorandarbetet fokuserar i första hand på spridning av smittsamma virus mellan människor. Vilka virus finns i luften? Hur tar de sig dit? Hur länge kan de behålla sin viabilitet? När är det störst risk att sjukdom sprids via luft? Var i andningsvägarna fastnar inandade virus? Finns samverkan mellan virus och andra luftföroreningar? Vad kan vi göra för att minska luftburen smitta? 

En stor del av arbetet är experimentellt och sker i samarbete med virologer, mikrobiologer och läkare vid främst medicinska fakulteten på Lunds universitet. Möjlighet finns också att tillbringa några månader av doktorandtiden vid andra universitet. Luftprover samlas in i olika miljöer, särskilt sjukhus där risken för smitta är stor, och analyseras sedan i laboratorium. Vi utvecklar också metodik för att kontrollerat undersöka hur virus överlever i luft i en experimentell uppställning. 

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår också medverkan i undervisning och annat institutionsarbete (max 20%). Mer information om avdelningen finns på vår hemsida www.eat.lth.se. 

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har: 

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

 • minst 50 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 25 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. Examen på avancerad nivå med ett innehåll som är relevant för forskarutbildningsämnet inkluderar exempelvis bioteknik, mikrobiologi, virologi, nanovetenskap eller medicin. 

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
 • Experimentell erfarenhet från exempelvis kurser med laborativa moment

Bedömningsgrunder
Lämplig bakgrund för anställning är teknisk/naturvetenskaplig/medicinsk högskoleutbildning, t ex. civ ing. eller magisterutbildning. Kunskaper i svenska är meriterande, men inget krav. Det är önskvärt att sökande har intresse och erfarenhet av experimentellt arbete. På grund av ämnets tvärvetenskaplighet ser vi gärna sökande med olika bakgrund inom exempelvis mikrobiologi, virologi, kemi eller medicin. Mycket av arbetet utförs i projektform och viktiga egenskaper är social kompetens samt vilja och förmåga att arbeta i grupp, men också att kunna arbeta självständigt och strukturerat. Andra önskvärda egenskaper för en forskarstuderande är analysförmåga, nyfikenhet, initiativförmåga, uthållighet och kreativitet.

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas: 

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är 4 år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Umowa o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/184
Kontakt
 • Jakob Löndahl, universitetslektor, +46 46 222 05 17, +46 73 551 86 36
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, +46 46 222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, +46 46 222 93 64
Publicerat 2019-03-06
Sista ansökningsdag 2019-03-29

Wróć do ofert pracy