Lunds Universitet, LTH, Inst för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Doktorandtjänsten kommer vara placerad vid K2 - Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Centret är baserat i Lund och drivs av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI (Svenska väg- och transportforskningsinstitutet) i samarbete med de tre storstadsregionerna i Sverige. K2 är en internationellt ledande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på kollektivtrafik och hållbar mobilitet. Centret samlar ungefär 90 forskare med olika bakgrunder men med ett gemensamt intresse för kollektivtrafik och dess bidrag till hållbara städer och regioner.

Arbetsuppgifter
Projektet syftar till att producera kunskap om hur tågförseningar i persontågstrafiken uppstår vid stationer och hur de kan studeras, men också att identifiera och testa olika åtgärder och förändringar i policyer och informationssystem genom verkliga applikationer och simuleringar. Internationella planeringstraditioner, tillvägagångssätt och praxis i tidtabellsläggning beaktas, liksom tillvägagångssätt vid andra kollektivtrafikslag.

Tillämpade metoder förväntas bestå av litteraturstudier, intervjuer, dokumentanalyser, deltagandeobservation och insamling och analys av registerdata. Data analyseras kvalitativt och kvantitativt med hjälp av statistiska metoder och databasbearbetning. Uppgifterna omfattar ofta kontakter och samarbete med externa aktörer för insamling av information och data samt för effektiv spridning av forskningsresultat.

Projektets uppgifter kommer att utföras både tillsammans med ansvarig projektledare och självständigt. Resor och vistelse på olika platser i Sverige och internationellt ingår i uppgifterna.

Doktoranden förväntas aktivt delta i och bidra till forskningsmiljön vid K2 och avdelningen Trafik och väg samt samarbeta med aktörer inom kollektivtrafiken och det omgivande samhället. Projektet kräver samarbete med Trafikverket, där visst material kan vara säkerhetsklassat.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Trafik och väg uppfyller den som har:

 • ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet.

Övriga krav:

 • God förmåga att uttrycka sig i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • I första hand söks en person med en akademisk examen som fokuserar på transportplanering för järnvägssystem, simulering, tidtabellplanering, logistik eller processplanering, men sökande med andra inriktningar och med relevanta kvalifikationer kommer också att övervägas.
 • Teoretisk och praktisk kunskap inom järnvägssystem som är relevanta för forskningsområdet.
 • Kurser inom transportplanering, transportsimulering, logistik eller processhantering samt erfarenhet från samarbete med andra discipliner.
 • Erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning och god förmåga att anta olika perspektiv.
 • Erfarenhet från oberoende undersökningsarbete, oberoende datainsamling (kvantitativ och kvalitativ) samt samordning av datainsamling och arbete med databaser och datahanteringsprogram.
 • Erfarenhet av kvalificerat analysarbete inom transportområdet, särskilt erfarenhet ifrån europeiska förhållanden.
 • Kunskap om det svenska språket eller något skandinaviskt språk.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökningar ska skrivas på engelska och innehålla ett brev som anger skälen till varför du är intresserad av positionen och på vilket sätt forskningsprojektet motsvarar dina intressen och utbildningsbakgrund. Ansökan måste också innehålla ett CV, examensbevis eller motsvarande, och andra dokument som du vill ska vägas in (betygsutskrifter, kontaktinformation för dina referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2020-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2019/2938
Kontakt
 • Lena Hiselius, Universitetslektor, +46462229748
 • Anders Wretstrand, Avdelningschef, +46462220482
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2019-09-16
Sista ansökningsdag 2019-10-15

Tillbaka till lediga jobb