Lunds universitet, Institutionen för strategisk kommunikation

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vi söker en biträdande lektor som ska vara en del av och stärka vår undervisning och forskning inom strategisk kommunikation.

Dokumenterad erfarenhet av undervisning och kursledning samt forskning inom dessa områden är meriterande. Anställning som biträdande universitetslektor är en meriteringsanställning som inkluderar 50 procent forskning och 50% undervisning. Det förväntas att den biträdande lektorn utvecklar sin självständighet som forskare samtidigt som man också ska fungera väl i en forskargrupp. En biträdande lektor ska ha god förmåga att utveckla och bedriva både undervisning och forskning av hög kvalitet. 

Ämnesbeskrivning
Strategisk kommunikation behandlar studier av organisationers medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål. Forskningen ska belysa, skapa förståelse för och kritiskt granska de kommunikationsprocesser som styr och formar organisationer i vårt samhälle. Strategisk kommunikation bygger på internationellt etablerad forskning inom public relations, organisationskommunikation och marknadskommunikation, och kan utforskas ur såväl samhälls-, organisations- som individperspektiv. För mer information, se http://www.isk.lu.se

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna omfattar både undervisning och forskning. Administrativa uppgifter ingår också till en mindre del. Undervisning sker på både svenska och engelska inom utbildningsprogram på grundnivå och avancerad nivå. I dagsläget ger institutionen tre olika utbildningsprogram: Master of Science in Strategic Communication, Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation samt Kandidatprogrammet i strategisk kommunikation och digitala medier. Institutionen erbjuder även fristående kurser.

I den aktuella tjänsten ingår undervisning om strategisk kommunikation och handledning och examination av självständiga arbeten. Utöver undervisning och handledning på grundläggande nivå, ska innehavaren av tjänsten kunna ta ansvar för utveckling, ledning och administration av kurser. Då vi betonar ett kontinuerligt utvecklingsarbete är intresse för pedagogisk utveckling och förnyelse centralt.

Forskning ingår med 50 procent. Den sökande ska kunna fungera som en självständig och aktiv forskare, och det finns förväntningar om att bidra till institutionens gemensamma forskningsmiljö.

Behörighetskrav
Behörighet för anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4a § högskoleförordningen. För behörighet krävs avlagd doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i medie-och kommunikationsvetenskap med en tydlig inriktning mot strategisk kommunikation. Därutöver krävs genomgången pedagogisk högskoleutbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor. Det är ett krav att sökande ska kunna undervisa på svenska och engelska.

Sökande ska kunna uppvisa pedagogisk skicklighet och erfarenhet av undervisning och forskning inom området strategisk kommunikation.
Främst kommer sökande ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång. Den biträdande lektorn kan ansöka om befordran till lektor i enlighet med 4 kap. 12 c § högskoleförordningen.

Bedömningsgrund
Bedömningsgrunder vid anställning som lärare finns angivna i 4 kap 4a § högskoleförordningen. Vid tillsättningen kommer hänsyn även att tas till de synpunkter om tillsättning av läraranställningar som finns i den för Lunds universitet antagna Strategiska planen samt i Anställningsordningen för lärare vid Lunds universitet.

Vid anställningen beaktas såväl vetenskaplig som pedagogisk erfarenhet och skicklighet inom strategisk kommunikation. Erfarenheter av forskning och undervisning inom strategisk kommunikation samt handledning och examination av självständiga arbeten är meriterande. 

Dokumenterad erfarenhet av att undervisa på svenska eller annat skandinaviskt språk och engelska, i både tal och skrift, är meriterande.

Institutionen för strategisk kommunikation är en mindre institution där det kollegiala samspelet och den enskildes insats är av stor betydelse. Hänsyn kommer därför att tas till god samarbetsförmåga och initiativkraft samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och bidra till institutionens utbildning, forskning och samverkan.

Villkor
Anställningen är en meriteringsanställning om fyra år.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Befordran
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor och som framgår av utlysningen/kravprofilen. En biträdande universitetslektor kan endast ansöka om befordran vid ett tillfälle. Ansökan skall inges till samhällsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och 6 månader anställningstid.
Den övergripande bedömningsgrunden är att den sökande skall visa en stark progression i förmågan att bedriva undervisning och forskning.
Bedömningsgrunderna för en befordran är i förevarande fall att den sökande visat:
• väl vitsordad vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Detta innefattar en dokumenterad god nationell och internationell nivå som forskare. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga i fråga om internationell publicering.
• väl vitsordad pedagogisk skicklighet. Särskild vikt kommer att läggas vid dokumenterad förmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats över tiden.
• progression i det akademiska ledarskapet genom ökad förmåga att utveckla, leda och genomföra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap för institutionsgemensamma uppgifter.
• dokumenterad förmåga att formulera forskningsansökningar för externa medel.
• god förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
• sådan personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
• i det fall det är aktuellt, tillräckliga färdigheter i svenska språket för att kunna undervisa på svenska.

Ansökningsförfarande
Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska och ska utformas enligt "Anvisningar för ansökan till läraranställning och ansökan om befordran" vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. 

I publikationsförteckningen anges de maximalt 10 skrifter som den sökande åberopar i första hand.

Dessa skrifter ska bifogas ansökan. 

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/anvisningar-ansokan-till-lararanstallning-och-ansokan-om-befordran-sve1.pdf 

https://www.sam.lu.se/internt/sites/sam.lu.se.internt/files/bedomning-av-ansokningar-pedagogiska-akademin.pdf

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Helsingborg
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2020/1991
Kontakt
  • Nils Gustafsson, head of department , 042- 35 65 18
Facklig företrädare
  • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
  • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
  • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2020-06-25
Sista ansökningsdag 2020-08-26

Tillbaka till lediga jobb