Lunds universitet, LTH, Kemiska institutionen LTH

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Forskningsprojektet är fokuserat på att designa och syntetisera nya kemiska ämnen som selektiva inhibitorer av viktiga kolhydratigenkännande proteiner med optimerade PK-ADMET-egenskaper. Kunskapsbaserad design baserad på publicerade strukturer, samt de novo design, kommer att ligga till grund för val av syntetiska målmolekyler.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller 
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för organisk kemi uppfyller den som har:

 • minst 15 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 7,5 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • civilingenjörsexamen i kemiteknik, bioteknik, ekosystemteknik eller teknisk nanovetenskap.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift. 
 • Är godkänd i en kurs i avancerad teoretisk organisk kemi (eller motsvarande).
 • Är godkänd i en kurs i avancerad praktisk organisk kemi (eller motsvarande).

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Praktisk erfarenhet av kolhydratkemi.
 • Praktisk erfarenhet av läkemedelskemi.
 • Praktisk erfarenhet av att studera kolhydrat-proteininteraktioner.
 • Praktisk erfarenhet av att analysera kolhydrat-proteininteraktioner och bestämma SAR.
 • Praktisk erfarenhet av datorbaserad läkemedelsdesign.
 • Praktisk erfarenhet av analysmetoder (LCMS, NMR, HPLC, IR).
 • Undervisning på grund- eller avancerad nivå, till exempel som lärar- eller laboratorieassistent.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.  Vi avser att anställa 1-2 doktorander. 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla curriculum vitae, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågor och sammanfatta en forskningsartikel som en del av ansökan. Sammanfattning av forskningsartikel ska skrivas på engelska. Sammanfattningen ska bestå av 2 000-2 500 tecken, en figur och fullständiga referenser. I sammanfattningen ska du diskutera styrkor och svagheter med artikeln och föreslå framtida projektidéer. Se länk till forskningsartikel nedan. 

Länk till forskningsartikel: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.bioconjchem.1c00473

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 2
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/178
Kontakt
 • Ulf Ellervik, Professor, ulf.ellervik@chem.lu.se
 • Ulf Nilsson, Professor, ulf.nilsson@chem.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-222 93 62
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-222 93 64
 • SEKO: Seko Civil, 046-222 93 66
Publicerat 2022-02-07
Sista ansökningsdag 2022-02-28

Tillbaka till lediga jobb