Humaniora och teologi, Institutionen för arkeologi och antikens historia

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Arbetsplatsbeskrivning/ämnesmiljö

Ämnet historisk osteologi omfattar studier av skelettmaterial funna i samband med arkeologiska undersökningar, både efter människan själv, hennes husdjur och jaktbyten. Detta källmaterial svarar på frågor om människans livsmiljöer, livsvillkor och kulturer i det förgångna. Utbildningen är både praktisk och teoretisk, och lägger även stor tonvikt på etiska perspektiv. Historisk osteologi har tillämpning inom institutionens övriga ämnen. Också inom geologi, biologi, odontologi, veterinärmedicin och medicin används osteologiska metoder. Studiet av historisk osteologi har därför nära vetenskapliga kontakter med dessa discipliner och är således ämnesöverskridande till sin karaktär. Internationellt motsvaras historisk osteologi av två discipliner, nämligen biologisk antropologi och arkeozoologi.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår undervisning och forskning, minst 50%, inom ämnet historisk osteologi. Anställningen ska ge möjlighet till pedagogisk och vetenskaplig meritering. I första hand ska utrymme ges för forskningsmeritering. Inom ramen för anställningen ska möjlighet ges till fem veckors högskolepedagogisk utbildning. Till undervisning räknas kursansvar och kursadministration samt handledning av uppsatser. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel samt att utveckla den egna forskningen i ämnet.

Krav för behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den sökande komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

 • god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt
 • pedagogisk förmåga.

Vidare kommer vikt att fästas vid den sökandes bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska och vetenskapliga skickligheten oavsett hur dessa är viktade.

Särskilt meriterande

 • Dokumenterad undervisningserfarenhet av såväl bioarkeologi/humanosteologi som arkeozoologi/animalosteologi (80%)
 • Förtrogenhet med att arbeta med naturvetenskapliga metoder inom det arkeologiska forskningsfältet (20 %)

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska vara utformad i enlighet med anvisningar som kan hämtas på www.ht.lu.se/om-fakulteterna/lediga-anstallningar/anvisningar-for-sokande/.  Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med utlysningstext och anvisningar samt att underlaget har inkommit till universitetet senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Lärarförslagsnämnden gör normalt ett urval bland de sökande. Detta urval kan ske i ett eller flera steg och vid behov med hjälp av sakkunniga. De sökande som går vidare till sakkunnigbedömning kan anmodas att inkomma med fysiska exemplar av sina åberopade skrifter inom 14 dagar.

Villkor

Tidsbegränsad anställning, fyra år, enligt 4 kap 12§ i högskoleförordningen med möjlighet till befordran till universitetslektor. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. 

Befordran

En biträdande universitetslektor kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en anställning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt nedanstående behörighetskrav och bedömningsgrunder. Ansökan får bara göras en gång och ska inges till HT-fakulteterna senast sex månader innan anställningen upphör.

Krav för behörighet

 • avlagd doktorsexamen eller motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
 • visad pedagogisk skicklighet
 • genomgången högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller motsvarande kunskaper inhämtade på annat sätt.

Ytterligare krav för befordran

För befordran gäller att den sökande ska ha meriterat sig i sådan utsträckning att denne uppfyller kraven för antagning som avlönad docent enligt HT-fakulteternas riktlinjer, samt ska ha sökt och bör ha erhållit externa forskningsmedel i konkurrens.

Bedömningsgrunder

 • graden av sådan vetenskaplig, pedagogisk, administrativ och annan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och arbetsuppgifter samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl
 • god nationell och internationell nivå som forskare. Kravet på internationell meritering bedöms med hänsyn till ämnesinriktningens karaktär och tradition
 • god pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder
 • förmåga att delta i handledning av doktorander i studier till doktorsexamen
 • förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet
 • förmåga i övrigt att leda och utveckla verksamhet.
Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/1612
Kontakt
 • Martin Hansson, prefekt, https://www.ark.lu.se/person/MartinHansson
 • Sofia Kvarnbo, sofia.kvarnbo@kansliht.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
Publicerat 2022-06-30
Sista ansökningsdag 2022-10-04

Tillbaka till lediga jobb