Lunds universitet, LTH, Institutionen för teknik och samhälle

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Teknik och samhälle

Forskarutbildningsämnet Teknik och samhälle omfattar fler- och tvärvetenskapliga studier om teknikens roll, samspel och betydelse för samhällets olika delar. Ämnet tar ett brett synsätt på detta förhållande, och samspelet och dess styrning studeras inom olika forskningsområden, inklusive: transportsystem, väg- och järnvägsbyggande, miljö- och energisystem, markanvändning och bostadsmarknader. Forskningen innefattar både kvalitativa och kvantitativa studier, och kännetecknas ofta av en mångfald av metoder och teorier från tekniska perspektiv, samhällsvetenskap, juridik och naturvetenskap.

Bakgrund

För att klara klimat-, biodiversitets- och andra hållbarhetsmål måste det ske en snabb utveckling och omställning inom näringslivet de kommande 5-10 åren, och finnas en politik som främjar detta. Det innebär förändringar i konsumtion och produktion, ökad resurseffektivitet och cirkularitet, samt nya branschkopplingar, värdekedjor och affärsmodeller. I det nybildade forskningscentrumet Sparbanken Skånes Centrum för Hållbar Näringslivsutveckling (SSCEN) kommer vi att bygga kunskap och hantera dessa utmaningar. De utlysta tjänsterna finansieras inom ramen för SSCEN. Du kommer att vara en del av en interdisciplinär forskningsmiljö bestående av andra doktorander, postdocs samt seniora forskare från Ekonomihögskolan och Lunds tekniska högskola vid Lunds universitet. Du förväntas aktivt att bidra till forskningen inom de tvärvetenskapliga delområdena både i samarbete med andra och individuellt.

Projektbeskrivning

För att klara klimatmålen och andra samhälleliga mål krävs en mer hållbar produktion och konsumtion. Detta innebär att det behövs förändringar i hela värdekedjor som sträcker sig från primär utvinning och produktion av råmaterial till avfallshantering och återvinning. För ökad hållbarhet kan insatser göras som påverkar efterfrågan och konsumtion, material- och energieffektivitet, och återvinning men också för att göra produktionen utsläppsfri genom elektrifiering, vätgas och metoder för att bortföra och lagra koldioxid. Detta i sin tur medför nya sektorskopplingar och interorganisatoriska samarbeten (t.ex. för att öka återvinningen av plast eller elektrifiera industrin). Forskningen sträcker sig från fallstudier av utvalda värdekedjor, sektorer eller typer av lösningar till analys av policy på svensk och europeisk nivå. Plast är ett möjligt och aktuellt empiriskt område. Projektet är tvärvetenskapligt vilket öppnar för sökande med teknisk, samhällsvetenskaplig, ekonomisk eller annan ämnesmässig bakgrund.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller  
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Teknik och samhälle uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper om hållbar utveckling
 • Goda kunskaper om näringsliv och innovation
 • Goda kunskaper om politik och styrmedel

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas särskilt:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. 
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter: 

 • Erfarenhet av forskning, särskilt tvärvetenskaplig sådan.
 • Kunskaper om forskningsmetodik
 • Arbetslivserfarenhet från företag och/eller universitet relaterat till tjänstens inriktning

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. I ansökan ska en forskningsplan eller förslag på forskningsidéer på engelska omfattande högst 3 sidor inom ramen för ovanstående projektbeskrivning bifogas. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, publikationer, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2421
Kontakt
 • Lars J. Nilsson, lars_j.nilsson@miljo.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2022-07-04
Sista ansökningsdag 2022-08-20

Tillbaka till lediga jobb