Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Avdelningen för synkrotronljusfysik (http://www.sljus.lu.se) är en del av fysiska institutionen och har mer än 50 anställda. Tyngdpunkten i forskningen är experimentella studier av elektroniska, strukturella, kemiska och magnetiska egenskaper hos material, men även acceleratorer och instrumentering för synkrotronljus. Vid avdelningen använder vi och utvecklar ett brett spektrum av synkrotronbaserade och ultrasnabba laserbaserade tekniker, såsom röntgenfotoelektronspektroskopi/avbildning och röntgendiffraktion/avbildning. En del av forskningen utförs vid MAX IV-laboratoriet (www.maxiv.lu.se/) i Lund som har en fjärde generationens synkrotron. Där är även en stark koppling till Lund Lasercentrum (www.llc.lu.se)  som ger tillgång till avancerade laserkällor. Vi har också en av Sveriges största anläggningar för svepspetsmikroskopi.

Arbetsuppgifter

Permanenta magneter är grundläggande komponenter i elektriska motorer och generatorer och har en nyckelroll i ersättningen av fossila bränslen och övergången till förnybara energikällor. En lovande strategi för att producera nästa generation högpresterande permanenta magneter är att bilda kompositmaterial uppbyggda av nanostrukturer bestående av magnetiskt hårda och mjuka material.

Målet för det här projektet är att producera och karakterisera magnetiskt hårda och mjuka nanotrådar och använda dom som byggstenar för magnetiska nanostrukturerade kompositmaterial. De magnetiska nanotrådarna genereras genom en unik teknik som är baserad på kontrollerad självorganisering av nanopartiklar som produceras i en gnistgenerator. Doktoranden kommer vara delaktig i att producera nanopartiklarna, generera nanotrådar och nanostrukturerade kompositmaterial, samt den strukturella och magnetiska karakteriseringen. Karakteriseringen kommer att ske med hjälp av elektronmikroskopi, magnetometri och synkrotronbaserad spektroskopi och avbildningsmetoder på MaxIV laboratoriet och andra synkrotroner runt om i världen. Således kommer den forskarstuderande få omfattande erfarenhet av flertalet viktiga produktions- och karakteriserings-metoder för nanomaterial. Projektet är i huvudsak experimentellt och kommer innebära arbete i olika laboratorier. Projektet kan även komma att innefatta programmering för att bearbeta och analysera data samt teoretiskt arbete såsom att sätta upp modeller för att tolka de experimentella resultaten. Den forskarstuderande förväntas att arbeta självständigt och i nära samarbete med andra forskare knutna till projektet.   

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng

Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. För att möjliggöra tvärvetenskapliga initiativ samt väsentliga fördjupningar inom vissa områden kan andra kvalifikationer än sökandens ämnesspecifika kompetens inom fysik tas i beaktande.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Önskvärda meriter

 • Grundexamen bör inkludera kurser inom fasta tillståndets fysik (eller materialvetenskap), materialkarakterisering och kvantmekanik. Förmåga och skicklighet i laborativt arbete är av stor vikt för doktorandtjänsten och är meriterande, liksom erfarenhet inom magnetism, magnetiska material och relaterade karakteriseringstekniker, samt programmerings kunskaper. Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen. Viktiga egenskaper hos den sökande är, förutom kreativitet och nyfikenhet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp, motivation, samt förmåga att samverka med forskare från andra discipliner.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde snarast möjligt
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2022/2547
Kontakt
 • Rasmus Westerström, +46462223868
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, 046-2229364
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2022-09-02
Sista ansökningsdag 2022-10-02

Tillbaka till lediga jobb