Lunds universitet, LTH, Institutionen för bygg- och miljöteknologi

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Anställningen är placerad vid institutionen för Bygg- och miljöteknologi, avdelningen för Konstruktionsteknik. Avdelningen bedriver forskning och utbildning på grund- och forskarnivå inom olika områden av konstruktionsteknik såsom säkerhets-, risk- och tillförlitlighetsanalys av byggnads- och infrastruktursystem, miljöbetingade påverkningar på konstruktioner, energieffektivisering och bruksstadieanalyser. Målet med forskningen vid avdelningen är att bidra till utvecklingen av byggnader och infrastrukturer som är säkra, funktionella och hållbara med hänsyn till resursutnyttjande och robusthet. Forskningen är av tillämpad karaktär och bedrivs ofta i nära samarbete med industrin och andra samhällsbyggnadsaktörer.

Projekt

Huvudnyttan av detta forskningsprojekt för samhället är att byggmaterial och resurser kan användas mer effektivt med bättre lastmodeller och att våra byggnormer speglar de faktiska lastförhållanden som finns i byggnader. Nuvarande lastmodeller är gamla och behöver uppdateras både vad gäller lasternas storlek såväl som placering. Detta möjliggör ökad hållbarhet i byggsektorn på grund av lägre materialbehov, ökar användningstiden för gamla byggnader och möjliggör påbyggnad utan förstärkning. Mer logiska lastberäkningsmodeller kan också gynna praktiserande konstruktörer. Projektet ska genomföras på Lunds Universitet i samarbete med Boverket.

Syftet med forskningsprojektet är att uppdatera nivåerna för nyttiga laster och de relaterade beräkningsmodeller som används vid dimensionering av byggnader. Nyttiga laster är de laster som uppstår vid användning, inklusive last av t.ex. personer och möbler, och är avgörande för dimensionering av det lastbärande systemet.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Arbetet i detta forskningsprojekt är uppdelat i tre delar. Första delen innehåller en kartläggning av nyttiga laster med hjälp av modern teknik och tidigare använda metoder (till exempel enkätstudier, bildanalyser, inpasseringssystem, information från flyttfirmor, med mera). Andra delen består av utvärdering av beräkningsmodeller för inkludering av variationer i last över tid och rum, samt framtagande av ett verktyg för lastbedömningar (till exempel deterministiska och probabilistiska modeller). Tredje delen är en studie av möjliga metoder för kontinuerlig mätning av nyttiga laster (till exempel strukturell hälsoövervakning, structural health monitoring). 

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Kraven på särskild behörighet för Konstruktionsteknik uppfyller den som har:

 • minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
 • examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.

Övriga krav:

 • Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunna tillgodogöra sig dokumentation på svenska.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Kunskaper och färdigheter inom konstruktionsteknik med inriktning på husbyggnad
 • Kunskaper och färdigheter inom tillförlitlighet med tillämpning på byggnadskonstruktion
 • Kunna undervisa på svenska eller kunna sprida resultat på svenska

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/329
Kontakt
 • Eva Frühwald Hansson, eva.fruhwald_hansson@kstr.lth.se
Facklig företrädare
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-05-05

Tillbaka till lediga jobb