Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk, för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansierat av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att ha chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. PRISMAS-programmet ger dig en unik upplevelse i form av en vistelsetid vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige.

PRISMAS kompletteras med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter. Därigenom får du de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Beskrivning av arbetsplatsen ("ditt team")

Doktorandtjänsten har en placering vid avdelningen för synkrotronljusfysik vid fysiska institutionen.

Avdelningen för synkrotronljusfysik (www.sljus.lu.se) har omkring 60 anställda, varav cirka 25 är doktorander. Avdelningens forskning fokusera på experimentella studier av de elektroniska, strukturella och kemiska egenskaper hos material. Vi utvecklar och använder oss av ett brett spektrum av synkrotron- och laboratoriesbaserade metoder, inklusive röntgenfotoelektronspektroskopi, som är den centralen tekniken i detta projekt.

Doktoranden kommer även vara medlem i NanoLund (www.nano.lu.se) som är ett statligt strategiskt forskningsområde vid Lunds universitet. NanoLund är Sveriges mest omfattande forskningsmiljö för nanovetenskap med cirka 270 doktorander och forskar vid fakulteterna för teknik, naturvetenskap och medicin. NanoLund har täta kopplingar till Lund Nano Lab, ett toppmodernt renrum för syntes, bearbetning och karakterisering av sammansatta nanostrukturer av halvledare.

Vid MAX IV kommer doktoranden att jobba inom APXPS-teamet med 11 forskare som är dedikerade till att utveckla de två APXPS-strålrören HIPPIE och SPECIES och till att erbjuda användarna 24-timmarsdrift.

Under de senaste åren har vi utvecklat tillämpningen av så kallad högtrycksröntgenfotoelektronspektroskopi (ambient pressure x-ray photoelectron spectroscopy, APXPS) med tidsupplösning på sekundskalan för att utröna ytfysiken och ytkemin av atomlagerdeposition (ALD), en metod för tunnfilmstillväxt som idag är av grundläggande betydelse för modern halvledarteknik och andra materialområden. Inom detta projekt kommer vi att ta nästa steg i utvecklingen av APXPS för studier av ALD, genom att använda oss av möjligheterna för APXPS tidsupplösning på mikro- till millisekundstidsskalan som utvecklats av APXPS-teamet på MAX IV. Vi kommer att utnyttja de unika möjligheterna för tidsupplöst APXPS för ALD-studier vid SPECIES- och HIPPIE-strålrören samt vid ett nytt laboratoriebaserat APXPS-instrument vid Lunds universitet.

Referenser

 • Giulio D’Acunto et al., Chemistry of Materials 35 (2023) 529
 • J Knudsen et al., Nature Communications 12 (2021) 6117
 • J. Schnadt et al., Journal of Physics: Condensed Matter 32 (2020) 413003

Vad vi erbjuder

Avdelningen för synkrotronljusfysik och fysiska institutionen erbjuder en stimulerande, internationellt orienterad och kollegial miljö i vilken du kan utveckla din forskningsfärdigheter på ett optimalt sätt.

Lunds universitet är en myndighet vilket innebär att de anställda har särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets hemsida om att vara anställda vid Lunds universitet: Att vara anställd på Lunds universitet

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Projektet ger dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Arbetsuppgifter och ansvar

Atomlagerdeposition (ALD) är en av de viktigaste metoder för tunnfilmstillväxt, särskilt inom halvledarkomponentteknologi men i allt högre grad även inom områden som katalys, bränsleceller, batterier etc. ALD bygger på exponering av ett bärarmaterial till alternerande korta gaspulser på millisekund- till sekundtidsskalen av molekylära prekursorer. Adsorption och reaktionen av prekursorerna med bärarmaterialet är saturerande. Med hjälp av så kallad operandospektroskopi – i det här fallet i synnerhet högtrycksröntgenfotoelektronspektroskopi (ambient pressure x-ray photoelectron spectroscopy, APXPS) och högtrycksröntgenabsorptionsspektroskopi (APXAS) samt teoretisk modellering kommer du att undersöka ytfysiken och -kemin bakom ALD. Du kommer att använda SPECIES- och HIPPIE-strålrören på MAX IV samt ett nytt laboratoriebaserat instrument för APXPS, och tillsammans kommer vi att implementera en ny metod för stroboskopisk operandospektroskopi som nyligen utvecklats vid MAX IV för katalysundersökningar (se referenser) för att undersöka ALD. På detta sätt kommer vi att kunna få en mycket hög tidsupplösning i våra studie av av ALD. De experimentella studierna kommer att kombineras med teoretisk modellering av ALD-processerna.

Du förväntas utvecklas till en självständig forskare, som kan arbeta i ett team av forskare. Du kommer att arbeta tillsammans med en annan PRISMAS-doktorand som arbetar med tidsupplösta APXPS-experiment på katalytiska ytor samt med andra forskare involverade i våra APXPS- och ALD-aktiviteter. Det kommer att finnas gott om möjligheter till samarbete kring projekt som utförs vid MAX IV:s strålrör och på vår avdelning.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Doktorandtjänsten förlängs med den tid som ägnas åt undervisning och annan institutionstjänstgöring.

Handledare för detta projekt kommer att vara:

Joachim Schnadt (huvudhandledare), Jan Knudsen (biträdande handledare), Esko Kokkonen (biträdande handledare), Petter Persson (biträdande handledare)

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV laboratoriet i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Kvalifikationer

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 • kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet,
 • förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation,
 • mycket goda kunskaper i engelska, i skrift och tal,
 • bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem,
 • övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Följande är meriterande:

 • programmeringserfarenhet.
 • erfarenhet av arbete med ultrahögvakuumsutrustning.

Bedömningsgrunder

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå,
 • eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,
 • eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har avklarat ett självständigt arbete (t.ex. examensarbete) i relevant ämne omfattande minst 30 högskolepoäng. Den särskilda behörigheten kan också ha erhållits genom annan motsvarande utbildning, vilket prövas i varje enskilt fall. Kandidater med andra kvalifikationer än inom fysik tas i beaktande.

För att var behörig enligt mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet, får du inte ha bott i Sverige, i mer än 12 månader, med arbete eller studier som huvudsaklig sysselsättning, under perioden 2020-05-01 till 2023-04-30.

Senast vid anställningens start (2023-09-01) ska du ha avklarat kurser om minst 240 hp, varav minst 60 hp är från kurser på avancerad nivå, ha avlagt en magisterexamen eller ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt, antingen inom Sverige eller utomlands.

Utöver ovan nämnda kriterier måste du ha fullgjort en utbildning på avancerad nivå inom ett relevant område, till exempel fysik, kemi, materialvetenskap eller ett relaterat ämne.

Du är behörig för PRISMAS-programmet om du kvalificerar för en doktorandutbildning, d.v.s. inte redan har en doktorsexamen.

Villkor

Tjänsten är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 1/9/2023. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet.

Ansökningsförfarande

Ansökan skickas in via Varbi och ska innehålla följande dokument:

 • CV i Europass-format
 • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
 • Minst ett referensbrev
 • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • Kopia av akademiska meriter (inklusive betyg för alla kurser) med bifogad utskrift av examensbevis på engelska,
 • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas för uppladdning.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Kontakt

För mer detaljerad information om tjänsten eller forskningsprojektet, kontakta: Joachim Schnadt, joachim.schnadt@sljus.lu.se, +46 46 22 23925

För frågor om anställningsvillkor och universitetet, kontakta: Anne Petersson Jungbeck, anne.petersson-jungbeck@fysik.lu.se

För frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta: prismas@maxiv.lu.se

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2023-09-01 eller sanrast möjligt därefter
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/557
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-03-02
Sista ansökningsdag 2023-05-02

Tillbaka till lediga jobb