Lunds universitet, Centrum för miljö- och klimatvetenskap

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Särskild ämnesbeskrivning
Postdoktortjänsten finansieras av BECC (Biodiversity and Ecosystem services in a Changing Climate), ett tvärvetenskapligt strategiskt forskningsområde baserat på samarbete mellan drygt 250 forskare vid universiteten i Lund och Göteborg. BECC utvecklar forskning som bidrar till visualisering och generering av kunskap för att förutsäga och hantera den kombinerade effekten av klimatförändringar och markanvändning på biologisk mångfald, ekosystem och ekosystemtjänster. BECC:s styrka är dess befintliga och framgångsrika forskningsledare från många olika discipliner såsom biologi, statsvetenskap, geologi, matematik, naturgeografi och ekonomi som tillsammans utvecklar BECC. Detta forskningsprojekt innebär ett nära samarbete med Henrik Smith (LU) och Lars Gamfeldt (GU), inklusive ett 3 månaders finansierat besök på Institutionen för marin vetenskap, vid Göteborgs universitet.

Förstå vilken roll förlust av biologisk mångfald spelar för ekosystemfunktioner och -tjänster i Sveriges skogar under klimatförändringar
Den globala förlusten av biologisk mångfald är allt mer påtaglig och förutspås förvärras av framtida förändringar av markanvändning och klimat. Detta har viktiga konsekvenser för samhället i stort, eftersom biologisk mångfald understödjer en bred palett av ekosystemfunktioner och associerade ekosystemtjänster. Det är dock notoriskt svårt att förutse effekterna av miljöpåverkan på biologisk mångfald, ekosystemfunktioner och ekosystemtjänster på grund av att kunskapen om orsakssambanden dem emellan är begränsad. För att bättre förstå varför vissa arter reagerar på en given drivkraft och vad konsekvenserna av en given förlust är för ekosystemens funktion, är det nödvändigt att använda egenskapsbaserade och funktionella analysmetoder för att sluta sig till vad de underliggande mekanismerna är.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning. Undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ska det ges möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. 

I detta projekt kommer postdoktorn att använda sig av data från långa tidsserier om abundansen för arter i olika taxonomiska grupper (främst skogsfåglar), databaser för dessa arters ekologiska egenskaper och alternativa funktionella mångfaldsmått för att genomgripande utvärdera de potentiella fördelarna och begränsningarna med sådana tillvägagångssätt jämfört med traditionella taxonomiska analyser. Postdoktorn kommer att undersöka konsekvenserna av olika scenarier för markförvaltning under klimatförändringar. Arbetet kommer att utföras i samverkan med relevanta intressenter (representanter för markägare och myndigheter) med avseende på genomförbarheten av förvaltningsscenarier och tillförlitligheten och användbarheten av biologisk mångfaldsindex som mått för att utvärdera framgång.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

 • Hantering av stora dataset för statistiska analyser.
 • Implementering avstatistiska modeller för att utforska kopplingarna mellan biologisk mångfald och ekosystemfunktioner med hjälp av olika egenskapsbaserade tillvägagångssätt och funktionella mångfaldsmått.
 • Samdesign med intressenter av relevanta scenarier för förvaltning av mark för att undersöka konsekvenserna av förlust av biologisk mångfald i svenska skogar över både rum och tid.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslutet. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

 • Ph.D. inom miljövetenskap/ekologi/evolution eller relaterat område
 • Kunskap om ekologiska processer, samhällsdynamik och bevarande av biologisk mångfald.
 • Kunskaper i dataanalys och statistisk modellering med erfarenhet av programmering (kodningssimuleringar).
 • God förmåga att kommunicera skriftligt och muntligt på Engelska

Den sökande bör ha erfarenhet av statistisk modellering och kunskap om ekologiska interaktioner, ekosystemfunktioner och tjänster inom det bredare sammanhanget för bevarande av biologisk mångfald.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.  

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning

 • God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet. 
 • Pedagogisk förmåga.  

Övriga meriter:

 • Dokumenterad problemlösningsförmåga och förmåga att överföra kunskap mellan områden/system.
 • Erfarenhet av att använda relevanta R-paket
 • God kommunikativ och samarbetsförmåga.
 • Ett bredare intresse för klimatförändringar och bevarandepolitik.

Hänsyn ska också tas till god samarbetsförmåga, drivkraft och självständighet samt hur den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker pågående forskning inom institutionen och hur de kan bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, och Saco-S). 

Instruktioner för ansökan
Ansökan, som ska lämnas in elektroniskt, ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

 • meritförteckning/CV, inklusive en lista över publikationer,
 • en allmän beskrivning av tidigare forskning och framtida forskningsintressen (högst tre sidor),
 • kontaktinformation för minst två referenser,
 • kopia av doktorsexamensbeviset och andra intyg/betyg som du önskar komma ifråga.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/656
Kontakt
 • Richard Walters, researcher, +46703819909,richard.walters@cec.lu.se
 • Helena Skönvall, HR, helenas.skonvall@science.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-10
Sista ansökningsdag 2023-03-31

Tillbaka till lediga jobb