Lunds universitet, LTH, Institutionen för maskinvetenskaper

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad vid Avdelningen för mekanik, material och komponentdesign (MMK) på Institutionen för maskinvetenskaper, LTH, Lunds universitet. På avdelningen arbetar 15 personer. Arbetet kommer att utföras inom forskargruppen, som består av 5 personer, för komponentdesign i nära samarbete med universitet och företag nationellt och internationellt. Forskningen inom tjänsten kommer bland annat att utföras inom EU-projekten nPETS (https://www.npets-project.eu/)  och PAREMPI. Tjänsten kommer även ha en koppling av LTH profilområdet Aerosols (https://www.lth.se/forskning/profilomraaden/aerosoler/).

Ämnesbeskrivning

Forskarutbildningsämnet Maskinvetenskaper omfattar såväl teoretisk, experimentell som tillämpad maskinvetenskap i vid mening och med fokus på långsiktig hållbarhet. Den aktuella tjänsten kommer huvudsakligen inriktas mot icke-avgasutsläpp från slitage av fordonskomponenter som bromsar, kopplingar och däck, vilka är i samma storleksordning som avgasutsläpp för vägfordon. Forskning inom tjänsten behandlar fordonskomponenter med avseende på friktion, slitage och luftburna slitagepartiklar, och inkluderar såväl tribologisk provning och partikelmätningar som materialanalys.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i internationella forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden. Forskningen är inriktad på tribologisk provning av icke-avgasutsläpp som härrör från slitage av fordonskomponenter. Arbetet skall utföras både enskilt och i samarbete med andra forskare och doktorander både nationellt och internationellt.

Bland specifika arbetsuppgifter kan nämnas: 

 • Tribologisk provning av fordonskomponenter med avseende på friktion, nötning och luftburna slitagepartiklar.
 • Mäta luftburna partiklar med partikelinstrument och analysera dessa i relevant utrustning.
 • Rapportering av resultat i form av publikationer till internationella journaler och konferenser.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för ämnet maskinvetenskaper uppfyller den som har:

 • Minst 90 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller;
 • Examen på avancerad nivå inom relevant ämnesområde som maskinteknik, teknisk fysik och teknisk nanovetenskap.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att klara utbildningen. Dispens från behörighetskraven kan ges av styrelsen för LTH.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Lägg ev. till ytterligare krav (erfarenheter och kunskaper) som bedöms vara nödvändiga för att klara forskarutbildningen.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Erfarenhet av tribologisk provning
 • Erfarenhet av mätning av luftburna partiklar
 • Erfarenhet av att analysera filterprover med SEM eller TEM
 • Erfarenhet av undervisning på universitetsnivå

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Så här söker du

Ansökan bör skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/691
Kontakt
 • Jens Wahlström, 046-2228506,jens.wahlstrom@lth.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-04-02

Tillbaka till lediga jobb