Lunds universitet, kemiska institutionen (Nfak)

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

PRISMAS – PhD Research and Innovation in Synchrotron Methods and Applications in Sweden – är ett nytt doktorandnätverk för att utbilda nästa generation av 40 ledande synkrotronexperter och samfinansieras av Horizon Europe MSCA COFUND-programmet.

Som PRISMAS doktorand kommer du att få chansen att bedriva spetsforskning inom ditt område och dra nytta av toppmoderna verktyg som kommer att ge attraktiva, framtida jobbmöjligheter inom akademin eller industrin. Dessutom blir du en del av att utforma framtiden för synkrotronteknologi och instrumentering och använda dessa för att tackla några av de viktigaste globala utmaningarna som världen står inför idag, samtidigt som du skaffar dig tvärvetenskaplig och tvärsektoriell kunskap. Som del av PRISMAS-programmet får du en unik upplevelse i form av en vistelse vid världens första 4:e generationens synkrotron, MAX IV i Lund, Sverige. Med ett skräddarsytt utbildningsprogram, inklusive kurser för att stärka vetenskaplig och teknisk kompetens samt överförbara färdigheter, får du genom PRISMAS de färdigheter, kunskaper och kompetenser som behövs för att framgångsrikt uppnå din doktorsexamen.

Arbetsplatsen

Forskning ska ske på kemiska institutionen vid Lunds universitet som är en gemensam institution för kemi inom den naturvetenskapliga fakulteten och den tekniska fakulteten (Lunds tekniska högskola, LTH). Kemiska institutionen har en för Sverige unik styrka med forskning, bedriven av internationellt och nationellt ledande forskargrupper, som sträcker sig från helt grundläggande till mycket tillämpade frågeställningar. Doktoranden kommer att ingå i ett samarbetsnätverk av studenter och forskare vid avdelningen för fysikalisk kemi (http://www.physchem.lu.se) vid Lunds universitet.

Projektet kommer att ligga i docent Felix Roosen-Runges forskargrupp. Forskargruppen arbetar med proteinvetenskap med hjälp av spridningsmetoder, med fokus på proteinstruktur och dynamik, proteindiffusion, fasbeteende i proteinlösningar och sammansättningsprocesser.

Vad vi erbjuder

Lunds universitet är en myndighet som innebär att anställda får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets hemsida om att vara anställd vid Lunds universitet - Benefits for employees | Lund University.

MSCA COFUND-projektet PRISMAS erbjuder dig enastående möjligheter och en stimulerande och inspirerande miljö för dig att utföra forskning i framkant. Genom att stödja mobilitet ger projektet dig optimala förutsättningar för att stärka ditt internationella nätverk.

Arbetsuppgifter

Biofysikalisk kemi involverar forskning som riktar sig mot molekylära frågeställningar i biologiska system. Experimentella och teoretiska metoder och angreppsätt har ofta sina ursprung i fysik. Forskning inom biofysikalisk kemi vid avdelningen för Fysikalisk Kemi (Kemiska Institutionen), inkluderar experimentella och teoretiska studier av mjuk och biologisk materia. Speciellt kan nämnas forskning rörande visa proteiners självassociation, samt co-aggregering och växelverkan med andra relevanta biomolekyler.

Det aktuella projektet fokuserar på proteiner från växtfrön som lovande möjligheter att ersätta animaliska livsmedelsproteiner med en mer hållbar, hälsosam och prisvärd proteinkälla. En central utmaning är den fysikalisk-kemiska skillnaden mellan fröproteiner och typiska animaliska proteiner som kräver nya tillvägagångssätt för att skapa jämförbara mategenskaper. Det övergripande forskningsmålet är förståelsen av sammansättningsprocesser av proteiner som utlöses av förändringar i temperatur och kemisk miljö, inklusive i synnerhet tidsupplöst övervakning av struktur och dynamik under sammansättning.

Doktorandprojektet inriktar sig på frågan om hur man bäst kan utnyttja potentialen för avstämbar strukturbildning från växtproteiner. Detta arbete är en del av ett större forskningsprogram som syftar till att översätta konceptuell och metodologisk utveckling inom soft matter och proteinbiofysik till livsmedelsvetenskap.

I detta projekt syftar vi till att tillämpa modern spridnings- och mikroskopiteknik på studera struktur och ömsesidiga interaktioner i polydispersa lösningar av livsmedelsproteiner som ett resultat av olika extraktionsprotokoll från växtfrön, och utforska efterföljande monteringsprocesser och resulterande hydrogelegenskaper.

Strukturell karakterisering med små-vinkel-röntgenspridning (SAXS) utgör kärnan i projektet. Vi planerar att särskilt använda BioSAXS-karakterisering, inklusive kromatografi online och automatiserad blandning för proteinlösningar från olika växtkällor. I det senare skedet av projektet kommer vi att övervaka gelningsprocesser med hjälp av tidsupplösta SAXS, som induceras av blandning eller temperaturhopp.

Experiment på synkrotronstrållinjer som CoSAXS kommer att kompletteras med laboratorietekniker som ljusspridning, mikroskopi och reologi för att nå en avgörande förståelse av strukturerande potentialer för hållbara proteiner.

För att analysera de stora multimodala datamängderna från projektet kommer vi att använda datavetenskapliga metoder och etablera nya analysramverk. Detta integrerande tillvägagångssätt lovar inverkan inte bara på livsmedelssektorn utan också på formuleringsvetenskap och biomedicin.

Projektet kommer att ge möjligheter att förbättra erfarenhet och expertis med ett brett utbud av karakteriseringstekniker som är relevanta för mjuka och biologiska ämnen och proteinvetenskap. Institutionen erbjuder ett välutrustat delat laboratorium med ett brett utbud av moderna karakteriseringstekniker, inklusive småvinklar röntgen- och ljusspridningsinstrument, reologi, kalorimetri, AFM, NMR, optisk spektroskopi och optisk mikroskopi. Laboratorieteknikerna kompletteras med toppmodern spridningsteknik vid nationella och internationella neutron- och röntgenanläggningar.

Forskargruppen har en djup expertis och en stark meritlista med storskalig anläggningsforskning vid synkrotron- och neutronanläggningar, såsom MAX IV och ESS i Lund. Doktoranden kommer att få möjlighet att uppleva dessa unika och världsledande vetenskapliga miljöer under experimentella kampanjer, och stärka generella mjuka färdigheter genom att samleda dessa teambaserade experimentella kampanjer och skriva konkurrenskraftiga förslag för mätningstid. Forskningsprojektet erbjuder också möjligheten att utveckla expertis inom dataanalys och vetenskaplig beräkning som en viktig akademisk färdighet i eran av stora datamängder.

En plats i utbildningen innebär att du kommer få tillbringa 3-12 månader vid MAX IV synkrotron i Lund, Sverige. Ytterligare utbildningstid och/eller kortare vistelser kan ordnas i samråd med handledaren för forskningsprojektet. Dessutom kommer du att delta i internationella konferenser och periodiska projektmöten, genomgå utbildningar samt specialiserade kurser vid olika universitet för att komplettera dina kunskaper. Visst resande kommer att förekomma i samband med dessa aktiviteter.

Arbetet kommer att utföras i ett team av doktorander och projektstudenter, postdoktorer och handledare. Vi strävar efter ett interaktivt och teambaserat forskningsprogram, där varje medlem uppmuntras att aktivt bidra med idéer och kompetens till ett gemensamt vetenskapligt framsteg. Doktoranden får möjlighet att delta i nationella och internationella workshops, sommarskolor och konferenser – inte bara för att presentera och sprida forskningen, utan också för att stärka det personliga nätverket med andra forskare och samarbetspartners.

Vi siktar på att doktoranden ska bli en aktiv och oberoende forskare vid den tvärvetenskapliga gränsen mellan matvetenskap och mjuk materia.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och arbetsuppgifterna.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet av biofysiska studier av proteiner.

Övriga meriter:

 • Dokumenterad erfarenhet av proteiner i lösning eller polymerhydrogeler är meriterande.
 • Praktisk och teoretisk kunskap om en eller flera av följande experimentella metoder är en stark merit: ljus-, neutron- eller röntgenspridning; dataanalys av större datamängder; vetenskapligt skript (t.ex. python, matlab); mikrofluidiska miljöer; video optisk mikroskopi.
 • Motivation och dokumenterad förmåga att aktivt bidra till en tvärvetenskaplig och internationell forskningsmiljö i gränslandet mellan livsmedelsvetenskap och soft matter science är meriterande.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Behörighet

För att följa mobilitetsregeln för MSCA COFUND-programmet är du berättigad om du har inte varit bosatt i Sverige mer än 12 månader under perioden 2020-10-30 till 2023-10-31 för arbete eller studier som huvudsyssla.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, med innehåll som är relevant för forskarutbildningen eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Goda kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och arbetsuppgifterna.
 • Förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Tjänsten är på heltid, tidsbegränsad till fyra år med beräknad start 2024-03-01. Antagning till doktorandutbildningen sker vid respektive universitet. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan skickas in via Varbi på Lunds universitet och ska innehålla följande dokument:

 • CV i Europass-format
 • Ett tvåsidigt följebrev som motiverar ditt intresse för utbildningsplatsen/anställningen, framför dina relevanta kvalifikationer samt din önskade prioritering i det fall du ansöker till flera PRISMAS-tjänster.
 • Minst ett referensbrev
 • Bevis på kunskaper i engelska 3 (lägsta B2-nivå)
 • Kopia av akademiska meriter, inklusive betyg för alla kurser med bifogad utskrift av examensbevis på engelska.
 • Övriga meriter som du vill åberopa (kontaktuppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Samtliga dokument ska laddas upp (pdf) i jobbansökningsportalen. Kursintyg och andra dokument på papper ska skannas eller fotograferas före uppladdning.

När det gäller ofullständiga ansökningar (särskilt om de saknar ovan nämnda dokument), förbehåller sig PRISMAS Management rätten att utesluta dem i urvalsprocessen, utan ytterligare meddelande till den sökande.

Bedömningen av din ansökan kommer att baseras på vetenskaplig excellens, din karriärplan och ditt examensarbete samt din forskningserfarenhet.

Detaljer om den nya, unika och gemensamma urvalsprocessen för alla PRISMAS-tjänsterna finns här: Så här ansöker du – MAX IV (lu.se)

Kontaktinformation

För mer detaljerad information om tjänsten eller forskningsprojektet, vänligen kontakta:

Assoc. Prof. Felix Roosen-Runge Avdelningen för fysikalisk kemi, Lunds universitet felix.roosen-runge@fkem1.lu.se

Om du har frågor om urvalsprocessen, vänligen kontakta:

prismas@maxiv.lu.se

För frågor om anställningsvillkoren och universitetet, vänligen kontakta:

Erik Andersson Jardby, Human Resources Administrator, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde 2024-03-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2760
Kontakt
 • Felix Roosen-Runge felix.roosen-runge@fkem1.lu.se, +4640-6657969
 • Erik Andersson Jardby, Erik.andersson_jardby@kilu.lu.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
Publicerat 2023-09-01
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb