Lunds universitet, LTH, Fysiska institutionen

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Vid enheten för Förbränningsfysik bedrivs en omfattande verksamhet med tonvikt på utveckling av laserbaserade mättekniker för såväl grundläggande studier som industriella tillämpningar inom bl.a. förbränningsprocesser, förgasning, katalys, framställning av nanometerstrukturer, plasma samt biologi/medicin. Mycket av forskningen fokuserar på omställningen till ett hållbart transport- och energisystem. Inom ramen för enhetens verksamhet finns omfattande nationella och internationella samarbeten med både akademin och industriella partners. Verksamheten bedrivs sedan 2001 i moderna lokaler i Enoch Thulin-laboratoriet vid Fysiska institutionen och i dagsläget arbetar cirka 60 personer vid enheten.

Arbetsuppgifter

Optiska och laser-baserade mätmetoder är många gånger ideala för att beröringsfritt undersöka komplicerade och svårtillgängliga processer utan att inverka och negativt påverka mätobjektet. Teknikerna möjliggör bl.a. extremt hög tidsupplösning (höghastighetsfilmning).

Doktorandprojektet handlar om att utveckla och använda laserbaserade mätmetoder för att studera hur hållbara koldioxidneutrala bränslen uppför sig i flygmotorer.

I det EU finansierade projektet “MYTHOS” som involverar 5 deltagande organisationer från 3 EU länder kommer vi att utveckla en ny banbrytande designmetodik för framtida civila flygmotorer. Dessa motorer är tänkta att kunna drivas av ett brett spektrum av flytande och gasformiga bränslen, såsom Sustainable Aviation Fuel (SAF) och vätgas.

I jetflygplan förbränns flygbränsle i en gasturbin som i sin tur driver flygplanet framåt. Beroende på bränslets kemiska sammansättning kommer förbränningsprocessen att se olika ut. För att kunna använda ett brett spektrum av bränslen, vilket blir allt viktigare, blir det väsentligt att undersöka om vi kan förbättra flygmotorns funktion så att klimatneutrala bränsle kan användas och att olika bränslen kan användas i en sådan förbättrad motor utan att designen behöver skräddarsys för varje bränsle. Institutionen för Fysiks arbete inom MYTHOS fokuserar på brännkammarstudier och optimering utnyttjande avancerade mätmetoder såsom höghastighetsfilmning av laserinducerad fluorescens, i syfte att öka bränsleflexibiliteten. Arbetet omfattar såväl detaljerade studier i lab-miljö, som tester i fullskaliga flygmotorer.

Doktoranden kommer att arbeta vid Avdelningen för Förbränningsfysik i en grupp som utvecklar och applicerar avancerad optisk diagnostik för praktiska tillämpningar, såsom gasturbiner för flyg och kraftproduktion, samt motorer för tunga fordon och sjöfart. Samarbete med kollegor vid Institutionen för Energivetenskaper, samt med de internationella konsortiepartnerna i MYTHOS och andra forskar-grupper, tex inom kompetenscentret CESTAP (fossilfritt flygbränsle), kommer att utgöra en central del av forskningsarbetet.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

 • avlagt examen på avancerad nivå, eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för forskarutbildningsämnet fysik uppfyller den som har:

 • minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, varav ett fördjupningsarbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
 • civilingenjörsexamen inom teknisk fysik eller närliggande ämnesområde, eller masterexamen inom fysik eller närliggande ämnesområde.

Slutligen krävs att studenten bedöms ha den förmåga som behövs för att tillgodogöra sig utbildningen.

Övriga krav

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.
 • Goda teoretiska och experimentella kunskaper inom områdena optik, laser och spektroskopi. 

Önskvärda meriter

 • Erfarenhet av experimentell laserdiagnostik, alternativt atom/molekyl-fysik.
 • Erfarenhet av förbränning, gasturbiner och bränslekemi.
 • Erfarenhet av att analysera experimentella data.
 • Erfarenhet av Matlab/Python eller liknande verktyg för att efterbehandla och analysera data, mm.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet, se Arbetsuppgifter. Dessa kan visas genom bilagda handlingar.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, framåtanda, självständighet och personlig lämplighet, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Ansökningsförfarande

Ansökan kan skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande, alternativt en sammanfattning i fall arbetet inte är avslutat, samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.). 

Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna som är det första steget i ansökandeprocessen!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Snarast enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/2828
Kontakt
 • Mattias Richter, +46462224565,mattias.richter@forbrf.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-28
Sista ansökningsdag 2023-10-19

Tillbaka till lediga jobb