Lund University, Faculty of Engineering, Department of Immunotechnology

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Beskrivning av arbetsplatsen

Institutionen för Immunteknologi bedriver forskning inom livsvetenskaperna såsom immunologi, onkologi, och överkänslighet/allergi. De moderna lokalerna är belägna på Medicon Village där akademisk forskning bedrivs sida vid sida med privata företag och aktörer från sjukvårdssektorn. En rad viktiga infrastrukturer finns tillgängliga här, bland annat speciallaboratorier för spatial omik, masspektrometri, flödescytometri och antikroppsframställning, samt NBIS (National Bioinformatics Infrastructure Sweden). Tillämpningen av avancerade tekniker för att lösa komplexa biomedicinska utmaningar har bidragit till att institutionen ligger i framkant i flera forskningsområden och ett flertal spin-off bolag är också verksamma på Medicon Village.

Ämnesbeskrivning 

Tjänstens forskningsinriktning ligger inom området immunonkologi, specifikt inom huvud- och halscancer, med särskild tyngdpunkt på studier av myeloida celler i tumörmikromiljön. Kandidaten kommer att vara aktivt engagerad inom forskargruppen Dendritic Cell Immunobiology. Forskningsmiljön är fokuserad på studier av komposition och funktion av immunceller i huvud- och halscancer, med målsättningen att förbättra utvecklingen av riktade terapier och biomarkörer av relevans för precisionsmedicin. Forskningsstudierna innefattar funktionella studier av myeloida cellpopulationer ex vivo och biomarköranalyser av både färska tumörbiopsier och paraffininbäddade kliniska prover, och projekten kommer att genomföras i nära samarbete med Skånes universitetssjukhus.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Du kommer att vara aktivt engagerad i att generera transkription- (inkl. single-cellsekvensering), spatial- och proteomikdata från kliniska prover, såsom perifera blod- och vävnadsbiopsier, för att analysera biomarkörprofiler före och efter traditionell behandling och immunterapi. Bioinformatisk analys av sådana data kommer således att vara en central del i forskarutbildningen. Vidare kommer flödescytometrisk cellsortering och immunologiska analyser att användas för att studera funktionella egenskaper hos tumörinfiltrerande myeloida cellpopulationer, och deras aktivering vid stimulering med terapeutiska antikroppar.

Behörighet 

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

 • avlagt examen på avancerad nivå eller
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Immunteknologi uppfyller den som har:

 • minst 240 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, inklusive ett fördjupningsarbete om 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet eller motsvarande, eller
 • civilingenjörsexamen eller annan examen på motsvarande nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:

 • Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Att ha genomfört ett självständigt forskningsprojekt (såsom ett examensarbete eller liknande) inom området immunologi, immunteknologi och/eller bioinformatik.
 • Att ha intresse för både experimentell och beräkningsforskning

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

 1. Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
 2. Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
 3. Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
 4. Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Övriga meriter:

 • Utbildning/kunskap och experimentell erfarenhet inom immunonkologi.
 • Utbildning/kunskap inom bioinformatik (R, Python, Matlab el liknande)
 • Praktisk experimentell erfarenhet av multiparametrisk flödescytometri och cellsortering.
 • Praktisk experimentell erfarenhet av arbete med primära antigen-presenterande celler, och immunologiska assays for att studera T cells och myeloid cell-aktivering.
 • Praktisk erfarenhet av arbete mikroskopering med immunflourescence/immunhistokemi.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss

Övrigt

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Lund
Län Skåne län
Land Sverige
Referensnummer PA2023/3019
Kontakt
 • Malin Lindstedt, malin.lindstedt@immun.lth.se
Facklig företrädare
 • OFR/ST:Fackförbundet ST:s kansli, 046-2229362
 • SACO:Saco-s-rådet vid Lunds universitet, kansli@saco-s.lu.se
 • SEKO: Seko Civil, 046-2229366
Publicerat 2023-09-28
Sista ansökningsdag 2023-10-19

Tillbaka till lediga jobb